2020-2024 dönemi Uşak Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Uşak Üniversitesi; genç ve dinamik yapısıyla kuruluşundan bu yana bilime, teknolojiye ve topluma önemli katkılar sunmayı hedefleyen bir anlayış içerisinde olmuştur. Genç bir üniversite olmanın avantajlarını iyi değerlendiren kurumumuzda, misyonu, vizyonu ve temel değerleri tüm çalışanlar tarafından benimsenen, bilime, teknolojiye somut katkı sağlayan, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ortaya konulmaktadır. Bu anlayış bizlere Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Plan'ının hazırlanmasında rehber olmuştur.

  Geniş katılımlı ve şeffaf bir yaklaşımla yürüttüğümüz stratejik planlama çalışmaları; üniversitemizin geçmişini ve mevcut durumunu, ülkemizdeki ve dünyadaki eğilimleri, fırsatları ve tehditleri kapsamlı bir şekilde inceleme ve paydaşlarımızın beklentilerini daha iyi anlama fırsatı sunmuştur. Stratejik planlama kapsamında yöneticilerimizin, akademik ve idari çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve dış paydaşlarımızın katılımıyla yoğun mesailerin harcandığı özverili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

  Stratejik Planımızda yer alan; eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak, yenileşim ve girişimcilik odaklı AR-GE faaliyetlerini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve tercih edilebilirliği arttırmak, toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini arttırmak olan dört temel amacın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu'nun "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" programı kapsamında, ilk 5 pilot üniversitenden biri olan Üniversitemizin deri, tekstil ve seramik alanındaki çalışmaları Stratejik Plan’ımızın beşinci temel amacını oluşturmaktadır.

  Stratejik Plan'ımızın hazırlanması sürecinde tüm kurullara ve çalışma gruplarına, paydaşlarımıza, akademik ve idari personelimize, Plan metninin gözden geçirilmesi, sunumu ve baskısı için çalışarak emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Uşak Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Plan'ının Ülkemizin ve Üniversitemizin gelişimine ciddi katkı sunacağına inancım tamdır.

  Rektör

  Prof. Dr. Ekrem Savaş

 • A1- Eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak

  A2- Yenileşim ve girişimcilik odaklı AR-GE faaliyetlerini güçlendirmek

  A3- Deri, tekstil ve seramik alanında bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak

  A4- Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve tercih edilebilirliği arttırmak

  A5- Toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini arttırmak

 • H1.1- Eğitim-öğretim niteliğinin geliştirilmesi

  H1.2- Yabancı dil öğretiminin yaygınlaştırılması

  H1.3- Lisansüstü öğretimin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi

  H1.4- Engeli olan bireyler için gerekli düzenlemelerin yapılması

  H1.5- Personel kişisel gelişiminin sağlanması

  H1.6- Fiziki yapılaşmanın, çevre düzenlemesinin ve altyapının geliştirilmesi

  H1.7- Bilgiye ulaşımda hız ve güvenliğin arttırılması

  H1.8- Kalite ve mükemmellik faaliyetinin etkinliğinin arttırılması

  H2.1- Araştırma ve uygulama merkezlerinin altyapısının geliştirilmesi ve akreditasyon belgesi alınmış parametre sayısının arttırılması

  H2.2- Akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması

  H2.3- Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin ve projelerinin arttırılması

  H2.4- Bilimsel çalışma ve sanatsal etkinlik sayısının arttırılması

  H3.1- Üniversite Sektör İşbirliğinin Arttırılması

  H3.2- Deri, tekstil ve seramik tasarım merkezinin faaliyete geçirilmesi ile tasarım ve teknoloji çalışmalarının arttırılması

  H3.3- Akademik yetkinliğin arttırılması

  H4.1- Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve imajının geliştirilmesi

  H4.2- Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapılan iş birliği sayısının arttırılması

  H4.3- Üniversitemizin öğretim programlarının, faaliyet alanlarının duyurulması ve tanıtılmasının sağlanması

  H5.1- Küresel değişim dinamikleri çerçevesinde topluma katkının arttırılması

  H5.2- Mezunlar ile daha etkin çalışmaların yapılması

  H5.3- Hayat boyu öğrenme olanaklarının arttırılması

  H5.4- Toplumsal değerlere yönelik farkındalığın arttırılması

  H5.5- Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]