2020-2024 dönemi Ardahan Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İçinde bulunduğumuz yüzyılda üniversiteler sadece bilgi üreten değil aynı zamanda ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanan ve girişimci bir ruhla kaynak oluşturan kurumlar haline gelmiştir. Bu genel anlayışın yanı sıra üniversiteler sosyal alana hizmet edebilen, toplumda değişimi sağlayacak nitelikli ve yetenekli insanların yetişmesine aracılık eden kurumlara dönüşmüştür. Bu anlayış doğrultusunda sahip olduğumuz insan kaynağını, potansiyelimizi diğer imkanlarımızı daha etkin kullanabileceğimiz akademik, kurumsal, fiziki, sosyo-kültürel alanlarda hedeflenen çalışmaların hayata geçirilmesi gayreti içerisindeyiz.

   

  Diğer yandan şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, Üniversitemizin yetkin olduğu alanlarda topluma hizmet etmek ve yaşadığımız coğrafya ile uyum içinde gelişmeyi sağlamak Üniversite olarak önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.

  Bu duygu ve düşüncelerle, Ardahan Üniversitesini 2020-2024 Stratejik Planının hedeflere ulaşılmasıyla daha güçlü, dinamik ve öncü bir üniversite olması inancıyla, hazırlanmasında özveriyle çalışan ve emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür eder, tüm çalışanlarımıza başarılar dilerim.

   

  Prof. Dr. Mehmet BİBER

  Rektör

 • A1: Eğitim-öğretim kalitesini artırarak araştıran, sorgulayan ve değer üreten nitelikli bireyler yetiştirmek

  A2: Eğitimin, topluma ve bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmak

  A3: Kampüsü öğrenci, çalışan ve Kampüsü kullanan diğer paydaşların yaşam kalitesini artırmak

  A4: Üniversite-Kent işbirliğini artırmak, ülke ve Ardahan ekonomisine katkıda bulunmak

 • H1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak

  H1.2: Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve etkinliklerini artırmak

  H1.3: Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak

   

  H2.1: Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak

  H2.2: Uluslar ve Uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek

  H2.3: Kütüphane imkanlarını ve elektronik yayınlara erişimi artırmak

  H2.4: Araştırma laboratuvarlarının altyapı ve donanımı geliştirilerek daha fazla ve daha kaliteli araştırma yapılmasına imkan sağlamak

   

   

  H3.1: Kampüsteki sosyal, kültürel ve sportif olanakları geliştirerek kampüsün gerek öğrenci gerek çalışanlar için uygun bir yaşam ortamı olmasını sağlamak

  H3.2: Öğrencilerin ve çalışanların barınma ve ulaşım ihtiyaçlarına yaşanabilir bir kampüs içinde çözüm sunmak

  H3.3: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin kente, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak

   

   

  H4.1: Ülkemizde ve Ardahan’da gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

  H4.2: Çalışanların ve yöre halkının bilgi ve beceri gelişimini sağlamak ve katılımcılığı geliştirmek suretiyle çalışma yaşamında memnuniyeti ve verimliliği artırmak

  H4.3: Bölgenin potansiyeli olarak kayak ve buz pateni vb. olanakları geliştirip kış turizmini ve eko turizmi yaygınlaştırmak

  H4.4: Hayvancılığın ve tarımın Üniversiteyle işbirliği içinde geliştirilmesi bölge insanını istihdam, Ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]