2020-2024 dönemi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 27 Mart 2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunla kurulmuş bir devlet üniversitesi olup; kökümüzün beslendiği tarihimize sımsıkısarılarak ülkemizi, insanlığı, sağlık bilimlerini geleceğetaşıyacakolmanın gurur ve sorumluluğu ile bundan 117 yıl evvel Sultan II. Abdülhamid Han tarafından, ülkemizde ilk Tıp Mektebi binası olarak inşa ettirilip hizmete sunulan Mekteb-i Tıbbiyye-iŞahanebinasında faaliyete geçmiştir.Üniversitemiz, sağlıkalanındayapılacakçalışmalarave araştırmalara imkân sağlayacak, tıp ilminin en derinlerdeki köklerini de yeniden keşfederek, bilginin bugünden yarına taşınmasına aracılık yapabilecek kabiliyettedir.Üniversitemiz, SağlıkBakanlığınabağlıEğitim ve Araştırma Hastaneleri ile imzalanan birlikte kullanımprotokolleri kapsamında; bu hastanelerin standardının yükseltilmesine katkı verecek, eğitim ve araştırma hastanelerinin üniversite imkân ve kabiliyetlerinden faydalanmasınısağlayacak, akademik personelin arzu ettiği özlük haklarına kavuşmasına olanak sağlayacak, tıpta uzmanlık eğitimleriniüniversite şemsiyesi altına alarak aynı akademik disiplin içerisinde hareket edebilmelerine katkıverecektir.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık bilimlerinde uluslararası düzeyde etkin ve yetkin bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.Sağlık bilimlerinin gelişimi, kalitesi ve yaygınlığı en önemli medeniyet göstergelerinden birisidir. Son yıllarda Ülkemizin sağlık bilimleri alanındagösterdiğibaşarım,sağlık kültürünün yaygınlaştığını ve sağlık bilimleri alanındadoğru yolda olduğumuzu göstermektedir.Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. Gelecekte ortaya çıkabilecekihtiyaçları önceden öngörebilecek yeteneğe sahip olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, inanıyorum ki yönetim anlayışı ile yakaladığıgörevdeşlik,aşk ve şevkle ülkemize ve tüm insanlığa daha güzel hizmetler sunacaktır.Sağlık bilimleri alanında ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakta gösterdiği çabadan dolayı Üniversitemizin idari ve akademik personeline teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

  Prof. Dr. Cevdet ERDÖL Rektör

 • Amaç 1: Eğitim ve araştırmaların kalitesini artırarak araştırma üniversitesi olmak ve bu özelliğisürdürülebilir kılmak.

  Amaç 2: Üniversite-Sanayi birliğiaracılığıylasağlıkalanında yeni yerli ürünler geliştirmek.

  Amaç 3: Ulusal ve uluslararası çok sektörlü birlikleri ile sunulan hizmetin kalitesini artırmak.

  Amaç 4: Eğitimprogramlarımızda akreditasyon oranını artırmak.

  Amaç 5: Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde kurumsal yapıyı güçlendirmek

 • Hedef 1.1.: Üniversitemizin teknolojik araştırma altyapısı ve fiziki koşullarınıngeliştirilmesi,

  Hedef 1.2.: Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma projelerinin sayıve niteliğininartırılması

  Hedef 1.3.: Her akademik birim için etki alanıgeniş ve etki faktörü yüksek bilimsel dergilerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi yayınsayısının her yıl bir önceki yıla göre en az %5 oranındaartırılması

  Hedef 1.4.: Üniversitemizin araştırmacı kapasitesinin artırılarak bilimsel performansınyükseltilmesi

  Hedef 2.1.: Sanayi ile ürün geliştirmeye yönelik düzenli toplantılar gerçekleştirerekihtiyaçları belirlemek

  Hedef 2.2.: Üniversite-sanayi birliği ofisi kurmak ve geliştirmek

  Hedef 2.3.: Öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunların girişimcilik faaliyetleri desteklenerek ürüne yönelik çalışmalarınınteşvik edilmesi

  Hedef 3.1. : Eğitimöğretimaltyapısınıniyileştirilmesikapsamında; çift ana dal eğitimiimkânı sunan program sayısının, 2024 yılının sonuna kadar artırılması

  Hedef 3.2.: Uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans ve lisansüstü öğrencilerininsayısınınartırılması,

  Hedef 3.3.: Ön lisans, lisans ve lisansüstü seçmeli ders çeşitliliğinin, uzaktan eğitimleverilen seçmeli ders sayısınınartırılması

  Hedef 3.4.: Öğrenciler için sosyal yaşam ve ders dışı öğrenme imkanları oluşturarak kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması

  Hedef 4.1.: Üniversite ile yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası sanayi sektörleri ile birliğine yönelik etkin ve düzenli sektörel ziyaret ve toplantılarıngerçekleştirilmesi

  Hedef 5.1. :Kurumsal aidiyetin geliştirilmesi

  Hedef 5.2. : Üniversiteye ait Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile öğrencilere gelecekle ilgili hedef ve destek sağlanması

  Hedef 5.3. : Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi

  Hedef 5.4. : Bilgi Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]