2020-2024 dönemi İletişim Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde 16 Nisan 2017’de yapılan halkoylaması sonucunda yeni yönetim sistemi kabul edilmiştir. 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldığında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiiliyata geçmiş, ülkemize çağ atlatacak düzenlemelerin hayata geçmesini sağlayan bir sonuçla Cumhuriyet tarihimizin en önemli atılımlarından biri olmuştur.

  Türkiye yeni dönemde devletin halkla bütünleştiği, idari mekanizmalarda verimliliğin öncelikli hale geldiği, halkın talep ve gereksinimlerinin hızlı bir biçimde karşılandığı, istikrarın kalıcılık kazandığı ve idarede çok başlılık ile ahenksizliğin giderildiği bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi başararak geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Bu süreçte ülkemiz gerek bölgesinde gerekse küresel arenada birçok ülkeye örnek teşkil edebilecek önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve bir istikrar adası olduğunu her yönüyle ortaya koymuştur.

  Daha hızlı karar alıp, bu kararları anında uygulayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sürecin sağlıklı işleyebilmesi için eski kurumlarda yeniden yapılandırmayı da zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda 24 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı” kurulmuştur.

  Yeni dönemin ilk düzenlemelerinden biri olan 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İletişim Başkanlığı, ülkemizin uluslararası toplum nezdinde her yönüyle doğru ve güvenilir bilgilerle tanıtılmasını, Türkiye aleyhinde yürütülen ve son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz kara propaganda faaliyetlerinin önlenmesini sağlama konusunda referans kurum olarak önemli bir görev üstlenmiştir. Bunun yanı sıra, Başkanlığımız gerek ulusal ve yerel basının gerekse ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş ve işlemleri gerçekleştirme sorumluluğu ile demokrasimizin daha da gelişmesine doğrudan katkı sağlayan bir kurum olarak görülmektedir.

  İletişim Başkanlığı, kurulmasının hemen akabinde yeni dönemin ruhuna uygun ve gerekli idari düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirerek bahse konu alanlarda faaliyet gösterme düzeyine taşınmış ve İletişim Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarına başlanmıştır.

  2020-2024 yılı Stratejik Plan çalışmasında Başkanlığımız, stratejik yönetim bakış açısıyla tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Bu gözden geçirme sonucunda kısa, orta ve uzun vadede pek çok değişikliğin gerçekleştirilmesi gerektiği gözlemlenmiştir ve Başkanlığımızın temel işlevleri ile ilgili altı stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlara bağlı hedefler, performans göstergeleri, amacı gerçekleştirmekle sorumlu birimler ve gerçekleştirilirken iş birliği yapılacak birimler belirlenmiştir. Stratejiler, riskler, maliyet tahminleri, tespit ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çalışma sonuçlandırılmıştır.

  Önümüzdeki beş yıllık dönem için İletişim Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Planı’nda belirlenen hedeflere varılmasını, planlanan proje ve faaliyetlerin başarı ile gerçekleştirilmesini dilerim.  Planın hazırlanmasına emek veren başta Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olmak üzere, çalışmalarda özveri ve inançla çalışarak emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Fahrettin ALTUN

       Başkan

 • A1. Uluslararası kamuoyunda olumlu ve gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesini sağlamak için etkin bir kamu diplomasisi stratejisi oluşturmak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

  A2. İlgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak, devlet tanıtma ve aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamak.

  A3. Yerli ve yabancı medya organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak, basının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

  A4. Hükümet faaliyetleri ve yapılan hizmetleri iç ve dış kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtmak, bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait çalışmalar yapmak.

  A5. Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışının hayata geçirilmesine öncülük etmek.

  A6. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.

 • H1.1- Uluslararası kamuoyunda etki uyandıracak konferans, forum, çalıştay, panel, eğitim programları, vb. etkinlikler düzenlenecek, uluslararası işbirliği olanakları değerlendirilecek, uluslararası nitelikteki etkinliklere katılım sağlanacaktır.

  H1.2- Ülke gündeminde öne çıkan ve önceliklendirilmiş konulara dair yayıncılık çalışmaları ve medya ile ilişkiler, ilgili kurumlarla eşgüdüm halinde arttırılacaktır.

  H2.1- Devlet Enformasyon Sistemi üzerinden sunulan haberlerin karakter sayısı ile sistemden faydalanan kullanıcı sayısı arttırılarak, ilgili kurumların gelişmelerden haberdar edilmesi sağlanacaktır.

  H2.2- Hükümetin gerçekleştirdiği faaliyetler ile yapılan konuşma ve açıklamalar uluslararası kamuoyuna etkin bir şekilde duyurulacaktır.

  H3.1- Ulusal ve uluslararası medya mensuplarına sunulan hizmetlerin kapsam ve etkinliği artırılacaktır.

  H3.2- Medya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda etkinlik ve organizasyonların kapsamı geliştirilecektir.

  H4.1- Hükümet faaliyetlerinin kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtılmasına yönelik yayınlar çıkarılacak ve organizasyonlar düzenlenecektir.

  H4.2- Türkiye’nin ulusal ve uluslararası etkinliğini güçlendiren organizasyonlara ilişkin sosyal medya stratejisi hazırlanması noktasında yıl içinde gelen talepler karşılanacaktır.

  H4.3- Gerekli hallerde Cumhurbaşkanı'nın basın toplantılarını düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

  H5.1- Vatandaşa daha hızlı, kaliteli, güvenilir kamu hizmeti verilmesi sağlanacaktır ve vatandaşların toplumsal unsurlar ile karar alma süreçlerine katılımına imkân veren dönüşüm gerçekleştirilecektir.

  H6.1- Personel yetkinliği ve motivasyonu arttırılacak, değişen koşullara göre gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak, kurumun teknolojik ve lojistik alt yapısı iyileştirilecektir.

  H6.2- Bilişim alt yapısı ve uygulama geliştirme ortamı yüksek performanslı hale getirilecek, hizmet sunumu kesintisiz ve verimli olacak şekilde iyileştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]