2019-2023 dönemi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU

  Türkiye’de bölgesel gelişme politikasının merkezinde, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması hedefleri yer almaktadır.

  Cumhuriyet’in başlangıcından bu yana, Türkiye’nin bölgesel politikaları sadece iç toplumsal ve ekonomik gelişmelerden değil, aynı zamanda farklı ülkelerin deneyimlerinden ve bölgesel gelişim paradigmalarındaki yeni gelişmelerden de etkilenmiştir.

  Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik, teknolojik değişim ve gelişmelerle birlikte bilgi teknolojisindeki gelişme ve bilginin stratejik kaynak haline gelmesi, toplumda yerelliğin ve katılımcılık ilkesinin öne çıkması biçiminde gözlenen toplumsal değişimler, bölgesel gelişme politikalarında önemli değişimlere yol açmıştır.

  Bu kapsamda, merkezde ve yerelde kurumsal yapılar oluşturulmuş, çeşitli bölgesel plan ve programlar uygulamaya konulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizması ile ekonominin koordineli yönetilmesi bölgenin ekonomik yapısının güçlendirilmesini ve çeşitlenmesini sağlayacaktır.

  Bölgesel gelişmeye hizmet eden önemli kurumlarımızdan biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan Bölge’de kalkınmaya yönelik tüm uygulamaları yerinde koordine etmektedir.

  Başkanlık, bu görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planını; mevzuat kapsamında kendisine verilen görevler çerçevesinde, kalkınma planları ve orta vadeli programlar doğrultusunda katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır.

  Stratejik Planın hazırlanmasında başta GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı mensupları olmak üzere plan çalışmalarına katkıda bulunan tüm değerli katılımcılara teşekkür eder, Plan’ın ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederim.

                                                                                                  Mustafa VARANK

                                                                                                   Sanayi ve Teknoloji Bakanı


 • AMAÇ 1. Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi

  AMAÇ 2. Çevre ve Fiziksel Gelişimin Sağlanması

  AMAÇ 3. Sosyal Kalkınmanın Sağlanması

  AMAÇ 4. Ekonomik Kalkınmanın Sağlanması

  AMAÇ 5. Kurumsal ve Bölgesel Beşeri Kapasitesinin Geliştirilmesi

  AMAÇ 6. GAP Bölgesi’ndeki Plan ve Projelerin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Koordinasyonunun Sağlanması ile Bölgenin ve Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Araştırmaların Yapılarak, Plan/Programların Geliştirilmesi

  AMAÇ 7. Ulusal ve Uluslararası Tanıtımın Yapılması ve İşbirliklerinin Sağlanması


 • Hedef  1.1. Bölgenin turizm markasının (Mezopotamya) bilinirliği artırılacaktır.

  Hedef  1.2. Bölge turizminin fiziki altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

  Hedef  1.3. Unutulmaya yüz tutmuş soyut ve somut kültür varlıklarının korunması ve tanıtılması sağlanacaktır.

  Hedef  2.1. Kentlerin yaşanabilirliğinin artırılması sağlanacaktır.

  Hedef 2.2. Doğal kaynakların korunması için bir ilçede geri dönüşümün yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  Hedef  3.1. Kadınların ve gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı ve gelir düzeylerinin artırılması sağlanacaktır.

  Hedef  3.2. Yenilikçi yaklaşımlar yoluyla kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması sağlanacaktır.

  Hedef  3.3. Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için model geliştirilip, yaygınlaştırılması ve bölgenin sosyal yapı analizinin hazırlanması sağlanacaktır.

  Hedef  4.1. Tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  Hedef  4.2. Tarımsal ve endüstriyel işletmelerde kaynak verimliliğinin iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır.

  Hedef  4.3. Bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında farkındalığın artırılması sağlanacaktır.

  Hedef  4.4. Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik model kırsal kalkınma projeleri desteklenerek, bölgeye yapılmış sulama yatırımlarının performansı değerlendirilerek, sulama yatırımlarının ekonomik kalkınmaya katkısı artırılacaktır.

  Hedef  4.5. Mevcut tesislerin daha verimli çalışabilmesi için süreçlerinin iyileştirilmesi ve kalite sistemlerinin kurulması, bölgede hassas tarım (precision farming) sisteminin yaygınlaşması, bölgedeki tarımsal üretim işletmelerinin rekabet gücü ve verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.

  Hedef  4.6. Bölgenin tarımsal potansiyelini değerlendirmek ve organik gıda, organik içecek ve organik tekstil sektörlerinin daha rekabetçi bir konuma gelmesi sağlanacaktır.

  Hedef  5.1. GAP İdaresi personelinden eğitimci havuzunun oluşturulması sağlanacaktır.

  Hedef  5.2. Kalkınma gönüllüleri havuzu oluşturularak, paylaşım ortamı yaratacak faaliyetler düzenlenecektir.

  Hedef  5.3. İdare personelinin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları düzenlenmesi sağlanacaktır.

  Hedef  6.1. Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon sağlanacaktır.

  Hedef  6.2. İhtiyaçlar doğrultusunda 1 adet analiz çalışması, 1 adet eylem planı hazırlanacaktır.

  Hedef  7.1. Bölgenin tanıtımına yönelik proje ve etkinlikler desteklenecektir.

  Hedef  7.2. GAP’ın ulusal ve uluslararası tanıtımı yönünde çalışmalar yapılması sağlanacaktır.

  Hedef  7.3. Fon kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

  Hedef  7.4. GAP'tan elde edilen bilgi ve deneyimin uluslararası alanda paylaşılması ve işbirliklerinin artırılması sağlanacaktır (toplantı, fuar, teknik gezi, eğitim ve işbirliği).

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]