2020-2024 dönemi Boğaziçi Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yüz elli yedi yıllık tarihi ile Boğaziçi Üniversitesi, köklü ve çok sesli bir kültürel birikim ve yerleşmiş etik değerler üstüne kurulu bir akademik geleneğe sahiptir. Tarihi boyunca, Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri, eleştirel akıl ve evrensel değerlerin bilimsel öngörülerle sentezlenmesiyle insanlığa faydalı sonuçlar ortaya çıkarma amacı çerçevesinde şekillendirilmiştir.

  Türkiye’nin en başarılı öğrencilerine eğitim veriyor olmanın sorumluluğunu taşıyan Boğaziçi Üniversitesi yaratıcı, yenilikçi, özgür ve özgürlükçü değerlerinden ödün vermeden yaşadığımız toplumun gerçekliğinden hareket ederek geleceği olumlu anlamda dönüştürmek üzere çalışmaktadır. Üniversitemiz, tarihin kırılma noktalarında elde ettiği tüm birikimi, etkin ve güçlü akademik kadrosu, nitelikli öğrencileri ve mezunları, özverili idari kadrosu ile yaşadığımız dünyanın getirdiği birçok yeni zorluğa, sosyal ve çevresel koşulların dayattığı acil çözüm gerektiren derin ve karmaşık sorunlara karşı görevini yerine getirmeye kararlıdır. Kuruluşundan beri sürdürdüğü mükemmeliyetçi eğitim yaklaşımına ek olarak bir araştırma üniversitesi kimliği taşıyan Boğaziçi Üniversitesi için 2020-2024 Stratejik Planının, doğru bir zamanlama ile var olan durumu değerlendirmek ve geleceğe dair gerçekçi planlar yapmak için değerli bir fırsat yarattığı görüşündeyim. Bu 5 yıllık planda görüleceği gibi, Üniversitemiz, toplumun farklı ihtiyaçlarına yanıt üretmek ve ülkemizi yarından sonrasına hazırlamak için teknolojik ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerini disiplinlerarası bir anlayışla ele almak ve bu süreçte kampüs sınırlarını aşarak toplumla buluşmak amacındadır. Bu hedefe ulaşmak için kurum içinde ve dışında yapmamız gerekenleri bir araya getirdiğimiz 2020-2024 Stratejik Planını hazırlarken yanıt aradığımız soru şudur:

  Yaşadığımız toplumsal gerçeklik içinde eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik birikim ve deneyimlerimizi kullanarak topluma fayda sağlayabilmek için kendimizi nasıl geliştirmeliyiz?

  Bu soru çerçevesinde yürütülecek tüm çalışma ve planlamalarda, Boğaziçi Üniversitesi farklı fakülte, bölüm ve programların benzersiz sinerjisi ile bütünleşmiş “toplumsal bir proje” olarak ele alınmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi sadece meslek sahibi olacakları eğiten bir kurum olarak değil, Türkiye’nin üreten, düşünen güçlerine katkıda bulunan, vizyon sahibi mezunlar veren, Anadolu’nun dört bir yanından kendi değerleri ile aramıza katılarak değerimize değer katan öğrencilerini yetiştiren bir kurum olarak ülkemize sunmakta olduğu ve ileride sunacağı katkılar ile değerlendirilmelidir. Bu eşsiz sosyo-kültürel gücün sağlayacağı katkıların devamlılığı için yapılması gerekenleri paylaştığımız Stratejik Planın uygulamada da hayata geçebilmesi, hem kurum içindeki hem de kurum dışındaki paydaşlarımızın çabası ve anlayışı ile mümkün olacaktır.

  Boğaziçi Üniversitesi’nin, devam ettirmeyi hedeflediği tüm kültür ve değerler, yenilikçi, yaratıcı, girişimci eğitim ve araştırma faaliyetleri bütünüyle, ülkemizin yaşayan bir değeri olarak ele alınması gerektiğinin ve bu anlamda Üniversitemizin hedeflerine ulaşmadaki başarısının tüm toplumun kazancı olacağının altını çizerek 2020-2024 Stratejik Planını bilgilerinize sunmaktan büyük onur duyarım. Saygılarımla,

  Prof. Dr. Mehmed Özkan

  Rektör

 • A1: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve yenilikçi/ yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek

  A2: Araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak araştırma, yenilikçilik kültürü ve girişimciliği güçlendirmek, araştırma kaynaklarını ve etkinliğini artırmak

  A3: Personel ve öğrenci memnuniyetini artırmak üzere kampüs yaşamını geliştirmek

  A4: Hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirmek

  A5: Sosyal sorumluluk ve toplumsal hizmet faaliyetlerini güçlendirmek

 • H1.1: Mevcut eğitim-öğretimin fiziksel altyapısını geliştirmek

  H1.2: Eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik bilişim olanaklarını artırmak ve kütüphane hizmetlerini geliştirerek sürekli kılmak

  H1.3: Sunulan nitelikli eğitimi sürdürebilir kılmak ve öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirip çeşitlendirecek mekanizmalar oluşturmak

  H1.4: İngilizce dil eğitimini güçlendirmek ve altyapısını geliştirmek

  H1.5: Lisansüstü eğitimi güçlendirmek ve programlara kabul edilecek üstün nitelikli öğrenci sayısını artırmak üzere mekanizmalar geliştirmek 

  H2.1: Nitelikli araştırma faaliyetlerini ve çıktılarını artırmak

  H2.2: Araştırmaya yönelik insan kaynağı, altyapı ve destek hizmetlerini geliştirmek

  H2.3: Girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek

  H2.4: Araştırmalar için mali kaynakları artırmak üzere mevcut mekanizmaların etkinliğini yükseltmek

  H2.5: Araştırmanın ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olanaklarını artırmak

  H3.1: Öğrencilere sunulan barınma, sağlık, beslenme ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek

  H3.2: Öğrencilerin çalışma ve dinlenme alanlarını artırmak ve kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek

  H3.3: Çalışanlara sunulan temel hizmetlerin kapsamını artırmak

  H3.4:Üniversitede ekolojik ve beşeri sürdürülebilirliğe ilişkin süreçleri iyileştirmek

  H3.5: Öğrencilere akademik ve kampüs yaşamına dair temel etik değerlerin benimsetilmesi suretiyle her türlü ayrımcılık, dışlama gibi tutum ve davranışlara karşı mekanizmalar oluşturularak üniversite yaşamına uyumu artırmak

  H4.1: İnsan kaynakları planlamasına yönelik politikaları geliştirmek ve kurumsallaştırmak

  H4.2: Kalite güvence kültürünün sürekliliğini sağlamak

  H5.1: Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim programlarını ve faaliyetlerini geliştirmek

  H5.2: Akademik bilginin toplumda yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla topluma açık bilim, sanat ve kültür faaliyetlerini çeşitlendirmek ve artırmak

  H5.3: Üniversitenin akademik ve kültürel birikimi çerçevesinde yaşam boyu eğitim programlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]