2022-2026 dönemi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı, başarı ve kalite odaklı bir anlayış ile hazırlanmıştır. Üniversitenin yeni stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşacağına olan güvenim tamdır.
  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak, hoşgörü, inovasyon, girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme odaklı bir eğitim vermek; en yüksek uluslararası mükemmellik seviyesinde disiplinlerarası araştırmalar yapmak; toplumumuza bilimin üretimi, gelişimi, uygulaması ve yayılımında hizmet etmek ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. İslam ilme engel değil, teknoloji ve ilimde İslam’a engel değildir. Biz vicdan, inanç, fazilet, hikmet ve ilmi harmanlayarak gençlerimizin önünü açmak, Gaziantep’imize ve ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Gayemiz genç neslimizi değişik tehlikeli cereyanlardan uzak olacak bir şekilde yetiştirmektir. Hedefimiz topluma yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte fayda sağlayan, yeniliklere ilham veren, öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmaktır. Bu vesileyle 2022-2026 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hazırlanan planın devletimiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

  Prof. Dr. M. Nihat HATİPOĞLU
  Rektör

 • A1: Evrensel Ve Milli Değerleri Özümsemiş, Yenilikçi, Nitelikli Ve Rekabetçi Mezunlar Yetiştirmek

  A2: Araştırma Amaçlı Bilimsel Faaliyetleri Artırmak

  A3: Girişimci Ve İnovatif Bilimsel Faaliyetlerini Artırmak

  A4: Üniversite Kamu, Sanayi Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İş Birliği Yaparak Toplumun Her Alandaki Projelerine Katkı Sağlamak

  A5: Üniversitenin Eğitim, Araştırma, Toplumsal Sorumluluk ve Girişimcilik Stratejileri İle Uyumlu ve Onları Destekleyici Fiziki Altyapıyı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

 • H1.1: Mesleki yeterliğini tamamlamış ve hayat boyu öğrenmeye açık mezunlar yetiştirmek,

  H1.2: Ön Lisans, lisans ve lisansüstü programlarının kontenjanlarında istenilen doluluk oranına sahip olmak,

  H1.3: En yüksek yüzdelik dilime girmiş olan öğrencilerin tercih ettiği üniversite olmak,

  H1.4: Yabancı dillerde nitelikli eğitimler vermek ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak,

  H1.5: Uluslararası kuruluşlarla akredite olarak öğrenci değişim programlarını çeşitlendirmek.

  H2.1: Bilimsel araştırma projeleri desteklerinin ve sayısının artırılması,

  H2.2: Ulusal ve uluslararası sıralama endekslerinde yer almak ve üst sıralara yerleşmek.

  H3.1: Girişimci ve inovatif faaliyetleri arttırmak için gerekli altyapı oluşturmak,

  H3.2: AR-GE faaliyetleri yapılmasına teşvik etmek ve sayısını arttırmak,

  H3.3: Girişimcilik faaliyetlerini artırmak.

  H4.1: Akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımları ile sosyal, bilimsel, kültürel ve ekonomik hayatın tüm ihtiyaçlarına katkı sağlayacak platformlar oluşturulmasına katkı sağlamak ve teşvik etmek.

  H5.1: Fiziksel alanın ve altyapının iyileştirilmesi,

  H5.2: Kütüphane hizmetlerinin kalitesinin artırılması,

  H5.3: İnsan kaynaklarının nitel ve nicel olarak geliştirilmesi,

  H5.4: Kurumsal kalite ve strateji çalışmalarının geliştirilmesi,

  H5.5: Kurumsal gelişimde katılımcı bir üniversite olmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]