2019-2023 dönemi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İnsan haklarına saygı ve insan haklarına dayalı olma, Anayasanın 2 nci ve 14 üncü maddelerinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılırken, 5 inci maddede düzenlenen Devletin temel amaç ve görevleri arasında hak ve hürriyetleri sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak hususuna yer verilmiş, 10 uncu maddede ise eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ile herkesin hak ve hürriyetlerden ayrım gözetilmeksizin yararlanması güvence altına alınmıştır.

  2017 yılının Haziran ayı itibarıyla şikâyet başvurularını almaya başlayan ve kısa zamanda kurumsallaşma anlamında önemli ilerlemeler kaydeden Kurumumuz, İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınmasını sağlamak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek misyonu ile faaliyette bulunmaktadır.

  Kurumumuz, görev alanına giren konularda yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu kararlarla; hukuk devleti içerisinde, katılımcı, etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetim sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da idarenin; etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir yeni bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerektiği ilkesini benimsemiş olup, Kurumumuz da 5018 sayılı Kanunla öngörülen stratejik yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte ve bu anlayışın tüm idarelerce uygulanmasının önemine inanmaktadır.

  Tüm bu hususlar dikkate alınarak, 2019-2023 yıllarını kapsayan ilk stratejik planımız hazırlanmış olup, stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Kurumumuza düşen sorumlulukları gerçekleştireceğimizi ifade etmek isterim.

                                                                                              Süleyman ARSLAN

                                                                           Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı

 • A1- İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

  A2- İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Etkin Mücadele Edilmesi

  A3- Ayrımcılıkla Etkin Mücadele Edilmesi

  A4- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

 • H1.1- Ülkemizde insan hakları bilincini artırmak.

  H1.2- İnsan haklarına dair uygulama ve gelişmeleri raporlamak.

  H1.3- Uluslararası, bölgesel ve diğer ulusal insan hakları kurum/kuruluşlarla işbirliğini arttırmak.

  H1.4- İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi kapsamında Kurum etkinliğini artırmak.

  H2.1- Alıkonulma merkezlerine yapılan ziyaret sistemini güçlendirmek.

  H2.2- Ulusal önleme mekanizmasını güçlendirmek.

  H2.3- İşkence ve kötü muameleye karşı mücadele bilincini arttırmak.

  H3.1- Ayrımcılık yasağı ihlallerinin önlenmesi kapsamında Kurumun etkinliğinin artırılması.

  H3.2- Ayrımcılıkla etkin mücadele için farkındalığı artırmak.

  H4.1- Bilişim alt yapısını geliştirmek.

  H4.2- Başvuru sisteminin geliştirilmek.

  H4.3- Kurum için yeterli ve nitelikli insan kaynağını sağlamak.

  H4.4-Kurumsal tanıtımı geliştirilmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]