2020-2024 dönemi Hatay Büyükşehir Belediyesi Stratejik planı

Sevgili Hemşerilerim ve Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

Yeni kamu yönetimi anlayışı, merkezilikten yerelliğe, bürokratik hantal yapılardan esnek yapılara, buyurgan ve emredici anlayıştan katılımcı ve diyaloga açık anlayışa, kapalılıktan şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına geçişi ifade etmektedir. Bu kapsamda dünya çapında yaşanan Yerel Yönetim alanındaki anlayış değişikliği ülkemizde de yansımalar bularak 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda Stratejik Planlama Modeline yer verilmiş ve yasal olarak Planlı ve Programlı çalışma usullerinin önü açılmıştır.

6360 sayılı yasa ile kurulan Genç ve Dinamik Hatay Büyükşehir Belediyesi de, değişen yeni ortam ve şartların gerektirdiği nitelikte hizmetler sunmak için, yönetim anlayışından iş görme usullerine kadar hemen her alanda çok önemli değişiklikler yaparak yerel yönetim anlayışında modern ve yenilikçi metotlar kullanmayı hedefleri arasına koymuştur.

Günümüzde bu yönetim anlayışının en önemli aracı, Stratejik Yönetim ve bunun gereği hazırlanan Stratejik Planlardır. Hatay’ın geleceğine yön vereceğimiz bu stratejik plan dönemi için Vizyonumuzu; “Doğasını, tarihini ve kültürel zenginliğini yaşatarak turizm potansiyelini iyi değerlendiren, çağdaş değerleri benimseyen, refah seviyesini ve eğitim düzeyini destekleyici projelerde yer alan, halkının kendini her bakımdan güvende ve mutlu hissettiği kent olmak”

Misyonumuzu da; Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak; kentin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda vatandaş memnuniyetini sağlamak.” şeklinde belirledik.

Stratejik planlama, performans yönetimi, kalite ve süreç yönetimi gibi çalışmalarımızı bir bütün içerisinde sürdürerek bu vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirme azim ve gayreti içerisindeyiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak, etkin, ekonomik, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin, uzun vadeli planların hazırlanması ile gerçekleştirilebileceği inancındayız. Bu nedenle; Belediyemiz Stratejik Planı, yasaların getirdiği bir zorunluluk olmaktan çok, en iyi hizmeti nasıl üretiriz ve halkımızın güven ve desteğini nasıl kazanırız düşüncesiyle hazırlanmıştır.

Bizlerden desteğini ve teveccühünü hiçbir zaman esirgemeyen hemşerilerimize, ilçe belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, planlama çalışmalarında istek ve kararlığını ortaya koyan yöneticilerimize, çalışma gruplarına, planlama ekibine, kısaca emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.

                                                                                                                                   

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]