2009-2013 dönemi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değişimin ve gelişimin sürekli olduğu ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını benimseyen üniversitemizin katılımcı bir anlayış ile oluşturduğu 2009-2013 dönemlerini kapsayan stratejik planı geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bu stratejik planın üniversitemizin tüm sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmalıdır.

  “Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2009-2013 Stratejik Planı” güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren üniversitemizi daha kaliteli ve çağdaş eğitime bir adım daha yaklaştıran, paydaşlarıyla daha yaygın ilişkiler ve etkili işbirlikleri kurmaya yönelik bir yol haritası sunmaktadır. Üniversitemiz “nitelikli ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak bireyler yetiştirmeyi, toplumun gelişiminde önderlik yapmayı ve uluslararası bilime katkıda bulunmayı” amaçlamaktadır. Üniversitemizin gelişimini dengeli bir şekilde hızlandırmak için hep beraber önümüzdeki dönemlerde üniversitemizin “2009-2013 Stratejik Planı”nın uygulanmasının takipçisi olmalıyız. Bu çerçevede görevlerin yürütülmesi, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar ve başarılar çerçevesinde adımların yeniden belirlenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu planın uygulaması Üniversite içinde ve dışında her düzeyde destek gerektirmektedir.

  Bu Planın oluşturulmasına emeği geçen tüm mensuplarımıza içten teşekkürlerimi sunarım. Daha güçlü ve saygın bir üniversite yaratmak üzere tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, Mezunlarımızın ve AİBÜ’yü gelişmiş ve önde giden bir kurum olarak görmek isteyen diğer paydaşlarımızın uygulama aşamasına aktif olarak katılacaklarına inanıyor, tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.

  Prof. Dr. Atilla KILIÇ

  Rektör

 • A1- Üstün nitelikli eğitim vermek.

  A2- Üstün nitelikli araştırma yapılmasını sağlamak.

  A3- Eğitimde ve araştırmada disiplinler arası etkileşimi artırmak.

  A4- Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik anlamda saygın bir şekilde tanınmak.

  A5- Nitelikli bireyler yetiştirmek.

  A6- Engelli öğrencilerimizin eğitim öğretimini kolaylaştıracak fiziki donanımı ve gerekli bilinci üniversitemizde oluşturmak.

  A7- Kendi kaynaklarını geliştirmek, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

  A8- Toplumsal hizmet ve yaşam boyu eğitim.

  A9- Çalışan memnuniyetini artırmak.

  A10- Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendiren, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek.

  A11- Paydaşlar ile iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip olmak.

  A12- Çevre sorunlarına çözüm üretmek ve çevre duyarlılığını artırmak.

 • H1.1- Önlisans ve lisans programlarını geliştirmek.

  H1.2- Gelişmiş eğitim donanımlarına ve enformasyon teknolojilerine sahip olmak, kullanımını yaygınlaştırmak.

  H1.3- Mekân standartlarının kalitesini yükseltmek.

  H1.4- Lisansüstü programları geliştirmek.

  H2.1- Akademik personel planlaması yapmak.

  H2.2- Araştırma personeli teminine çeşitlilik getirmek.

  H2.3- Ortak kullanıma açık bir araştırma alt yapısı kurmak.

  H2.4- Enstitülerin araştırma hedef ve politikaları geliştirmeleri ve tez üretimini ve tez ürünlerinin artışını desteklemeleri.

  H3.1- Birimler arasında işbirliği sağlamak.

  H3.2- Disiplinler arası araştırmaları desteklemek.

  H4.1- Birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlık ve eşdeğerliliklerini sağlamak.

  H4.2- Araştırma ürünlerinin niceliğini ve niteliğini arttırmak.

  H4.3- Araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştüren çalışmaları arttırmak.

  H5.1- Öğrenci gelişimini desteklemek.

  H5.2- Eğitim programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğini artırmak.

  H6.1- Engelli öğrenci oranını belirlemek.

  H6.2- Görme, işitme ve fiziksel engelliler için gerekli düzenlemeleri yapmak.

  H7.1- İdari insan kaynaklarının sağlanması için planlama yapmak.

  H7.2- Sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde, gereksinilen alanlarda, Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

  H7.3- Finansal kaynakları çeşitlendirmek ve geliştirmek.

  H8.1- Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli ve Yaygın Eğitim Merkezi’nin (SÜYAM) faaliyetlerini artırmak.

  H8.2- Toplumsal gereksinimlere ve girişimciliğin arttırılmasına yönelik eğitim programlarına yönelik faaliyetlere ağırlık vermek.

  H9.1- Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteği artırmak.

  H9.2- Üniversite çalışanları arasındaki ilişkileri geliştirmek.

  H9.3- Çalışma ortamlarını fiziksel açıdan gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaştırmak.

  H9.4- Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmak.

  H9.5- Akademik ve idari personelin kuruma yönelik tutumunu sürekli olarak ölçülüp değerlendirmek.

  H10.1- Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında “değerlendirme ve kalite sistemi”ne yönelik çalışmalar geliştirmek.

  H11.1- Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak.

  H11.2- Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak.

  H11.3- Mezunlarla ilişkileri geliştirmek.

  H11.4- Yöreyle ilişkileri geliştirmek.

  H12.1- Öncelikle üniversitenin bulunduğu yöredeki çevre sorunlarına çözüm üretmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]