2010-2014 dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yasama sürecini ve kalitesini geliştirici koşulları hazırlayıp sunan, halk adına yasama erkini kullanan milletvekillerinin bireysel veya kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren Genel Sekreterliğimiz, idari kapasitesini güçlendirme arayışlarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Genel Sekreterliğimiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması çabalarını birleştirmiş ve bu çerçevede 2010-2014 dönemi TBMM Genel Sekreterliği Stratejik Planı hazırlanmıştır. İdari Teşkilatımızın önümüzdeki beş yılı için yol haritası işlevi görecek olan bu Plan, bir yandan, çağdaş dünyada yasama ve parlamento idari teşkilatları açısından yaşanan gelişmeler, diğer yandan, milletvekilleri, kurum personeli ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç, beklenti, görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  Esasen parlamentoların yasa yapma, hükümetin denetlenmesi ve temsil süreçlerinde etkinliklerini artırma arayışı içinde oldukları bir dönemden geçilmektedir. Yasaların hazırlanması konusunda katılımcılık anlayışı ve yaklaşımı artmış ve parlamentolar sivil toplum kuruluşlarının yasama sürecine görüş ve düşüncelerini aktarmasının sorumluluğunu da üstlenmiştir. Buna ek olarak, bütçenin bir denetim aracı olarak parlamenter denetimdeki rolü artmış bulunmaktadır. Bu denetimlerin yalnızca hukuki değil, bütçe performans denetimi haline dönüşmesi karşısında, parlamentoların idari kapasitelerinin buna uygun hale getirilmesi de zorunlu hale gelmektedir.

  Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, yasama kalitesinin artırılması çabası uluslararası camianın ilgi alanlarının başında gelmektedir. Bu amaçla birçok ülke yasal ve anayasal düzenlemelerin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış ve bu konudaki bilgi ve deneyim paylaşımları yoğunlaşmıştır. Açıktır ki içinde bulunduğumuz dönem parlamentoların daha kaliteli, şeffaf, anlaşılır, bürokratik yükleri az, paydaşların katılımıyla hazırlanmış yasalar yapma konusunda içtüzük değişikliklerine gittikleri bir dönem olacaktır.

  Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde demokratikleşme, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ile toplumsal refahın sağlanması yolunda iktisadi hayattaki eksikliklerin giderilmesi gibi birçok konuda önemli düzenlemeler yapmaya devam eden TBMM açısından, katılımcı süreçleri destekleyen TBMM Genel Sekreterliği Stratejik Planının önemli olduğuna inanıyorum. Bu Planla TBMM’nin bilgi, lojistik ve teknik alt yapı ihtiyacını karşılayan bir İdari Teşkilat hedeflenmekte, TBMM çalışmalarını daha etkin biçimde destekleyen, diğer yandan demokrasinin gelişimine katkı sağlayan bir açılım ortaya konulmaktadır. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen, görüş ve önerileri ile katkıda bulunan siyasi parti grup başkanvekillerimizi, milletvekillerimizi, TBMM Genel Sekreterlik çalışanlarımızı ve kamu kurum temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarını kutluyorum.

 • A1- TBMM’nin yasama, denetim ve temsil işlevlerini yerine getirmesinde gerekli destek hizmetlerini yüksek kalitede sunmak.

   

  A2- Demokratik toplum idealini gerçekleştirmeye katkı sağlamak.

   

  A3- Yasama sürecindeki bireysel ve kurumsal taleplere yüksek nitelikte ve hızlı yanıt verecek bir kurumsal yapı geliştirmek.

   

  A4- Yasama işlevlerinin yerine getirilmesine etkin katkı sağlayacak bir yönetim tarzı geliştirmek.

   

  A5- Yasama sürecine sunulan hizmetin niteliğini artırmak için sürekli bir arayış içerisinde olmak ve yeniliklerle hizmet sunumunu geliştirerek mükemmelleştirmek.

 • H1.1- Plan dönemi sonuna kadar Genel Sekreterlik hizmet sunumunda odağı lojistikten bilgiye dönüştürecek çalışmaları tamamlamak.

   

  H2.1- 2011’e kadar üniversiteler, STK’lar ve sivil inisiyatiflerin görüşlerini ve bilgi birikimlerini yasama sürecine dâhil edecek bir sistemi geliştirmek ve gerekli düzenlemeleri yaparak işlevsel hale getirmek.

   

  H2.2- 2014’e kadar temsil ve tanıtım hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık alanı olarak düzenlenmesini sağlamak.

   

  H3.1- 2010 yılı ortasına kadar Genel Sekreterliğin esnek bir yapıya dönüştürülmesi için gerekli yasal değişiklik çalışmalarını tamamlayarak Meclis Başkanlığına sunmak.

   

  H3.2- 2011’e kadar kurumsal yapıyı gözden geçirerek esnek bir örgüt yapısına dönüştürmek.

   

  H4.1- Plan döneminde kamu yönetimi alanında gelişen yeni yönetim yaklaşımlarını esas alarak yönetim anlayış ve uygulamalarında dönüşüm sağlamak.

   

  H5.1- İnsan kaynağını geliştirecek çalışmaları sistemli ve düzenli hale getirmek.

   

  H5.2- Bilgi üretimini kurumsal ölçekte sistemli ve düzenli hale getirmek.

   

  H5.3- Bilgi üretimi ve paylaşımına yardımcı olabilecek bilişim altyapısını kurmak ve geliştirmek.

   

  H5.4- Strateji geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan perspektif ve planları hayata geçirebilecek bir kültürel değişim programını 2010’un ilk yarısına kadar hazırlamak ve hayata geçirmeye başlamak.

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]