2020-2024 dönemi Kastamonu Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kastamonu Üniversitesi ailesinin kıymetli mensupları ve tüm paydaşları, üniversitemizin geçmiş tecrübe, bilgi birikimleri ile paydaş görüşlerinin harmanlandığı; sürekli gelişim ve yenilikçiliğin, milli kalkınma hedefleri ve uluslararası kalitenin ön planda tutulmasını amaçladığımız stratejik plan çalışmalarını nihayete erdirerek stratejik yönetim anlayışında en temel araç olan 2020-2024 Stratejik Planını kamuoyuna sunmuş bulunmaktayız.

   

  Kastamonu Üniversitesi, 13 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 16 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 30.000 civarında öğrencisi ile Türkiye'nin gelişmekte olan üniversitelerinden biri olup misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken Stratejik Planda belirlenen temel ilkelere göre hareket ederek amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Ayrıca Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması İhtisaslaşma Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olup stratejik planın amaç, hedef ve göstergeleri belirlenirken ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılması, toplumsal ihtiyaçların ve paydaş ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ihtisas alanımız özellikle göz önüne alınmıştır. Yönetim ve kalite süreçlerinde katılımcılık ön planda tutularak Kurumsallaşma kavramının gerçekleştirilmesine de yüksek önem verilmiştir.

   

  2020-2024 Stratejik Planı hazırlanırken geçmişimizin ve bugünümüzün gerçek bir fotoğrafı ortaya konulmuş ve buradan hareketle geleceğe bakışımızı ve beklentilerimizi gösteren bir vizyon oluşturulmuş ve bu vizyona uygun gerçekçi, ayakları yere sağlam basan amaçlar, ölçülebilir hedefler ile ölçülebilir göstergeler belirlenmiştir. Üniversitemiz Kastamonu ilinde yer alan tek üniversite olması nedeniyle eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu görevleri yerine getirirken konum tercihini eğitim odaklı bir üniversite olarak yapmakla birlikte genç ve dinamik bir üniversite olmasının getirdiği potansiyel sayesinde araştırma alanında da önemli bir ivme yakalamış olup Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olması nedeniyle girişimci üniversite olma ve bölgesel kalkınma hedeflerine de büyük önem vermektedir. Bu hususlardan hareketle ve Kastamonu Üniversitesi ailesinden ve paydaşlarından aldığımız güçle 2020-2024 Stratejik Planını uygulamaya koymaktayız.

   

   Üniversitemizi geleceğe başarıyla taşımada çok önemli bir görevi olan 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanmasında özverili çalışmalarıyla emek veren Stratejik Plan Koordinatörü, çok kıymetli üyelerden oluşan Stratejik Planlama Ekibi ve sekretaryayı başarı ile yürüten Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı başta olmak üzere planda belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmada katkı sunan ve sunacak olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunar, hazırlamış olduğumuz stratejik planımızın üniversitemize, ilimize, bölgemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ederim.

  Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

 • A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak

  A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak

  A3: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek

  A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak

  A.5: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak

 • itim-Öğretim

  H1.1: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek

  H1.2: Eğitim-öğretim programlarının sayısını arttırmak

  H1.3: Eğitim-öğretim programlarındaki ulusal ve uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak

  H1.4: Akademik ve idari faaliyet yürüten birimlerin 2 tanesinde plan dönemi sonuna kadar akreditasyon başvurusu yapmak

  H1.5: Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak

   

  Araştırma

  H2.1: Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak

  H2.2: Üniversitemizin mevcut proje, patent başvuru ve belge sayısını arttırmak

  H2.3: Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak

  H2.4: Üniversitemiz bünyesinde her yıl 60 adet bilimsel etkinliğin düzenlenmesini sağlamak

  H2.5: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeksinde plan dönemi sonunda ilk 50 içerisinde yer almak

   

  Kurumsallaşma

  H3.1: Kurumsal Yönetim Sisteminin plan dönemi sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak

  H3.2: Kurumsal Kimlik Kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar hazırlamak ve plan dönemi sonuna kadar

  uygulamak

  H3.3: Kurumsal görünürlüğü arttırmak

  H3.4: İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnuniyet düzeyini arttırmak

  H3.5: Mezun Bilgi Sistemini 2021 yılına kadar kullanılır hale getirmek ve etkinliğini arttırmak

   

  Bölgesel Kalkınma ve Toplumsal Katkı

  H4.1: Tıp fakültesini plan dönemi sonuna kadar tamamlayarak etkin hale getirmek

  H4.2: 2020 yılı sonuna kadar Teknokentin yapılandırılması ve plan dönemi sonuna kadar tüm birimlerinin işletilmesini sağlamak

  H4.3: Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projesi/faaliyeti gerçekleştirmek

  H4.4: Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sportif, sanatsal ve turizm faaliyeti gerçekleştirmek

  H4.5: Kastamonuyu UNESCO Gastronomi yaratıcı şehirler ağına dahil etmek

   

  İhtisaslaşma

  H5.1: Plan dönemi sonuna kadar orman ürünleri test merkezinin kurulması ve faaliyete geçmesi.

  H5.2: Plan dönemi sonuna kadar en az 5 adet tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve 2 adet odun dışı orman ürününün sanayiye kazandırılması.

  H5.3: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında paydaşlara yönelik her yıl en az 15 adet eğitim, danışmanlık ve sertifika programları düzenlemek

  H5.4: Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Eylem Planını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak

  H5.5: Kastamonu Üniversitesi Doğa Eğitim Merkezini (KÜDEM) 2021 yılına kadar kurmak ve hayata

  geçirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]