2010-2014 dönemi Adalet Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Son yarım yüzyılda dünya genelinde yaşanan olağanüstü gelişmeler, ülkelerin sosyal, ekonomik ve hukuksal yapıları üzerinde değişim baskısı oluşturmuştur. Bu değişim baskısı hem ulusal hem de ulusüstü/uluslar arası kurum ve kuruluşların yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Ülkemiz de bu gelişmeleri, toplumsal değişim taleplerine paralel olarak dikkate almak durumundadır. Kamunun, malî ve idarî alanlarda yaşamış olduğu sorunlar gözetildiğinde, kamu kurumlarının yeniden yapılanmaları ve faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Stratejik planlama, kamu kuruluşlarında değişim ve dönüşümün aracı olarak kendini göstermektedir.

  Bugün başta yargı kamuoyu olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde adalet sisteminin iyi işlemediği yönünde ortak bir inanç vardır. Bakanlığımızca bu olumsuz durumun giderilerek, adalet hizmetlerinin etkilive verimli bir biçimde yürütülmesi doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Özellikle son yıllarda başta hukuk reformu olmak üzere adalet saraylarının yapılması, ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara kavuşturulması, adlî bilimlerin kapasitesinin artırılması, insan kaynaklarının nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi gibi alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

  Ancak, yargıya ilişkin sorunların büyüklüğü, karmaşıklığı ve yılların birikimi göz önüne alındığında bu sorunların kısa sürede çözülmesi beklenemez. Diğer yandan bazı sorunlu alanlarda toplumsal uzlaşının henüz istenilen seviyede olmaması da çözümün gecikmesinde kayda değer bir nedendir.

  Kuşkusuz, adalet sisteminin sorunları, toplumun tüm katmanlarını doğrudan ilgilendirdiğinden sistemin işleyişinden genel olarak sorumlu olan Adalet Bakanlığının bu sorunları tek başına çözmesi mümkün değildir. Bu yönde ulusal bir politika geliştirilmesinin yanı sıra, toplumsal uzlaşı ve yargı kamuoyunun katılımcılığının sağlanması gerekmektedir.

  Ülkemizde kamu kuruluşları için 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal bir yükümlülük haline gelen stratejik planlama ve giderek güçlenen plana dayalı çalışma kültürü, genelde kamu, özelde ise yargı alanındaki iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir.

  Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde de yargı alanında sadece yasal revizyona dayanan iyileştirmeler başarıya ulaşmamıştır. Bu yaklaşımın sakıncalarını gözeten Bakanlığımız, adalet alanında yıllardır dile getirilen sorunları, yargı ile ilgili iyileştirmeye yönelik beklentileri Stratejik Plan’da reformist bir anlayışla bütüncül, katılımcı ve sistematik bir şekilde ele almıştır. Diğer yandan Stratejik Plan’da sadece sorun odaklı hareket edilmemiş, aynı zamanda adalet sisteminin daha iyi işletilmesini sağlayacak dünya genelindeki en iyi uygulamalar da Plana yansıtılmıştır.

  İnsan ve kurumlar, içinde bulunduğu toplumun, olumlu ve olumsuz özelliklerini taşıyan ürünü olduğu gibi o topluma kendi renk ve desenini katan bir değişim ajanıdır. Adalet sisteminin değişim stratejisi ile ağır sorunlarını kısa ve orta vadede atılacak adımlarla kalıcı çözüme kavuşturması hedeflenmiştir. Planın hazırlanışında sorunları bizzat yaşayanların etkin katılımı ve güçlü analizleri ile makul çözüm önerilerinin Plana yansıtılması imkanı elde edilmiştir.

  Adalet sistemi içerisinde rol alan insan kaynağının entelektüel kapasitesi toplumsal sorunların çözümünde rantabl değerlendirildiğinde sadece adalet sistemine ilişkin sorunların çözümü sağlanmış olmayacak, “güven veren adalet sisteminde” “yaşayabilir insan, yaşanabilir bir toplum” kalitesine de süratle yaklaşılacaktır.

  Büyük icatlar için büyük dehalara ihtiyaç duyulsa da çağdaşları arasında çok daha iyiye ulaşma çabası içinde değişime inanmış “yargı gönüllülerinin” varlığı hedefe ulaşmak için yeterli olacaktır.

  Bakanlığımız Stratejik Planı, Büyük Önder Atatürk’ün “adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır” sözündeki ideali yansıtmaktadır.

  Cumhuriyet tarihinde ilk olan ve yargının geleceğine ışık tutan Adalet Bakanlığı 2010–2014 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Planın misyonunun farkında tüm yargı gönüllüleri ve Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

  Sadullah ERGİN

  Adalet Bakanı

 • A1- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak ve bu konuda adalet aktörleriyle iş birliği geliştirmek

  A2- Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla düzenlemeler yapmak

  A3-  Mesleki yetkinliğin geliştirilmesini sağlamak

   

  A4- Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesini sağlamak

   

  A5- Ceza infaz sistemini ve denetimli serbestlik hizmetlerini uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirmek

   

  A6- Adalet hizmetlerinde güncel teknolojik imkânlar ile bilişim sistemlerinin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak

   

  A7- Adli mimarinin özellikleri gözetilerek adalet hizmet binaları yapımına devam etmek ve teknik alt yapı hizmetlerini yeterli düzeyde sunmak

   

  A8- Adalete erişim imkânlarının artırılmasını ve etkin kullanımını sağlamak

   

  A9- Adli tıp kurumunun, adli bilimler alanında kapasitesini geliştirmek ve hizmeti yaygınlaştırmak

   

  A10- Uluslararası işbirliğini geliştirmek ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumu sağlamak

   

  A11- Adalet teşkilatı yönetim sistemini geliştirmek

   

  A12- Medya ve halkla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

 • H1.1- 2010 yılı sonuna kadar HSYK’nın; objektiflik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, uluslararası belgeler ışığında geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması, kararlarına karşı etkili bir başvuru sisteminin getirilmesi ve yargı yolunun açılması ile buna paralel olarak sekretarya hizmetleri ve adalet teşkilatı denetim sisteminin düzenlenmesi konusunda çalışma yürütülmesi

   

  H1.2- 2010 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının atama, nakil ve terfi sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yürütülmesi

   

  H1.3- 2014 yılı sonuna kadar kamuoyunda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki bilinci artırmak üzere adalet aktörleri, medya ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması

   

  H1.4- 2010 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının, örgütlenme özgürlüğünün geliştirilmesi çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması

   

  H1.5- 2012 yılı sonuna kadar evrensel ilkeler gözetilmek suretiyle yargı mensupları için yargısal etik ilkelerin belirlenerek geliştirilmesi

   

  H1.6- 2012 yılı sonuna kadar kişisel verilerin korunması ilkesi gözetilerek, yargı kararlarına herkesin erişimini sağlamak için çalışmalar yapılması

   

  H1.7- 2012 yılı sonuna kadar yargı mensupları ile ilgili disiplin hükümlerinin nesnel ölçütler geliştirilmesi suretiyle düzenlenmesi

   

  H2.1- 2014 yılı sonuna kadar yargı mensubu ve çalışanı sayısının uluslararası standartlar gözetilerek artırılması

   

  H2.2- 2014 yılı sonuna kadar adalet aktörleri arasındaki iletişimin artırılması ve yargının sorunlarına yönelik ortak çözüm önerileri geliştirilmesi

   

  H2.3- 2013 yılı sonuna kadar avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümüne ve avukatların yargısal faaliyetlere daha etkin katılımının sağlanmasına yönelik olarak Türkiye Barolar Birliği ve barolar ile işbirliği yapılması

   

  H2.4- 2010 yılı sonuna kadar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi için çalışmaların tamamlanması ve idari yargıda istinaf kanun yolu için mevzuat değişikliklerinin hazırlanması

   

  H2.5- 2011 yılı sonuna kadar adlî hizmet uzmanlığının oluşturulması için çalışmalar yürütülmesi

   

  H2.6- 2010 yılı sonuna kadar, birbirine yakın ve/veya iş sayısı az olan adliyelerin en yakın adliyelerle birleştirilmesi çalışmasının tamamlanması

   

  H2.7- 2014 yılı sonuna kadar, yargıda uzmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi

   

  H2.8- 2012 yılı sonuna kadar yargılamanın daha etkili ve hızlı yürütülmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması

   

  H2.9- 2010 yılı sonuna kadar bilirkişilik kurumunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi

   

  H2.10- 2014 yılı sonuna kadar yargı mensupları ile çalışanlarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek kurum içi iletişimin artırılması ve yargı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi

   

  H2.11- 2010 yılı sonuna kadar yargının iş yükünün azaltılması amacıyla kamuda görev yapan hukuk müşavirleri ve avukatların daha etkin hale getirilmesi konusunda çalışma yürütülmesi

   

  H2.12- Adalet hizmetlerinde (aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik şube müdürlükleri vb) görev alan uzmanların (psikolog, sosyolog, pedagog, sosyal çalışmacı, öğretmen vb.) hizmetlerinden daha etkin ve verimli biçimde faydalanılması için çalışma yürütülmesi

   

  H2.13- 2012 yılı sonuna kadar soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmesi

   

  H2.14- 2012 yılı sonuna kadar tanıklık müessesesinin uygulamada daha etkin hale getirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmesi

   

  H2.15- 2012 yılı sonuna kadar icra ve iflas sisteminin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yürütülmesi

   

  H3.1- 2012 yılı sonuna kadar, hukuk eğitimi ve öğretiminin sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel etkinlikler düzenlenmesi

  H3.2- Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği içerisinde Akademinin kapasitesinin artırılması konusunda çalışma yürütülmesi

   

  H3.3- 2014 yılı sonuna kadar, yargı mensubu ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarının ulusal ve uluslararası gelişmeler izlenerek temin edilmesi

   

  H3.4- 2014 yılı sonuna kadar, AİHM, diğer ülkelerin yüksek mahkeme kararları ve yargıyı ilgilendiren uluslararası belgeler ile alanında önemli hukuk eserlerinin Türkçe’ye ve temel mevzuatımızın yabancı dillere çevrilmesi

   

  H3.5- 2014 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının çeşitli alanlarda meslek içi eğitime tabi tutulması

   

  H3.6- 2014 yılı sonuna kadar yargı mensupları ve avukatlar ile akademisyenler arasındaki mesleki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi

   

  H3.7- 2014 yılı sonuna kadar tüm yargı çalışanlarına eğitim verilmesi ve personel eğitim merkezlerinin kurulması

   

  H3.8- 2014 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının % 20 sinin yabancı dil eğitimi almasının sağlanması ile yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü eğitim alan yargı mensubu oranının artırılması

   

  H3.9- 2014 yılı sonuna kadar adalet hizmetlerinin çeşitli alanlarında diğer ülke uygulamalarının takip edilmesi ve tecrübenin paylaşılması için çalışma yürütülmesi

   

  H3.10- 2012 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının adaylık dönemlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak çalışmaların ilgili kurumlarla işbirliği halinde yürütülmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]