2021-2025 dönemi Eskişehir Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 193. Ek Maddesi uyarınca Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur. Her ne kadar kuruluş tarihi itibariyle yeni bir üniversite gibi görünse de 50 yılı aşan köklü geçmişini, öğrenci merkezli, bütünleşik ve katılımcı yönetim anlayışı ile geleceğe taşıyan güçlü kurum kültürüne sahip bir Üniversitedir. “Değer yaratarak değişimin ve dönüşümün öncüsü bir Üniversite” olma vizyonu doğrultusunda birlikte başarma, kapsayıcılık, liyakat, nesnellik, paydaş odaklılık, paylaşımcılık, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme temel ilkelerini benimseyen bir üniversite olma konusunda kararlılığını hazırladığı bu ilk stratejik planında ortaya koymuştur.

  5 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 4 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunan Üniversitemiz, kurulduğumuz günden bu yana 14 bin öğrencisi, 1300 personeli, sahip olduğu güçlü altyapı olanakları ve nitelikli akademik kadrosu ile eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde iş birliklerini ve uluslararasılaşmayı da ön planda tutarak önemli gelişmeler göstermiştir.

  Üniversitemizin 2021-2025 dönemi Stratejik Planı, Kurumumuz için öncelik taşıyan amaçların ve alanların belirlenmesi ve bu yönde yapılacak çalışmaların tüm paydaşlarımızla eşgüdüm içerisinde etkin şekilde yürütülebilmesi için yol gösterici ve Üniversitemizin geleceğini şekillendirecek ilk planı olması nedeniyle son derece değerlidir. Akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve diğer stratejik paydaşlarımızı içeren geniş paydaş katılımıyla şeffaf ve demokratik bir yaklaşımla yürüttüğümüz stratejik planlama çalışmaları; Üniversitemizin geçmişini ve mevcut durumunu, ülkemizdeki ve dünyadaki eğilimleri, fırsatları ve tehditleri kapsamlı ve derinlemesine inceleme ve paydaşlarımızın beklentilerini daha iyi anlama fırsatını sunmuştur.

  Günümüzün değişen ve karmaşık koşullarında hizmet alanlarımızın tümünde performans ölçütleri ile uyumlu biçimde sonuca ve etki yaratmaya odaklı faaliyetleri gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükselmemiz, Üniversitemizin öz gelirlerini artırmamız, Üniversitemize yeni projeler kazandırmamız gerektiğini de biliyoruz. Bir yandan akademik anlamda mükemmeliyete ulaşırken bir yandan da sahip olduğumuz kaynakları daha etkin ve etkili kullanmak suretiyle toplumsal ve ekolojik anlamda sürdürülebilir bir dünya için de çaba harcıyor olacağız.

  Üniversitemizin kurum kültürünü geliştirme ve sürdürülebilir hale getirmeyi, bu çerçevede kurumsal değerlerimizle ESTÜ’yü farklı kılan Üniversite yönetişim modelini kalıcı hale getirmeyi de hedeflemekteyiz. Üniversite olarak bugüne kadar başardıklarımızın ESTÜ ailesinin ortak çabası ve katkılarıyla mümkün olabildiğini, bu Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerimizi de birlikte başarma yaklaşımımızla hayata geçireceğimizi gururla ifade etmek isterim. Üniversitemizin ilk stratejik planında öngörülen faaliyetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki niyet ve kararlılıklarının planın hayata geçirilmesinin en önemli güvencesi olacağına olan inancımı ifade ederken Stratejik Planı’mızın Üniversitemizin tüm üyelerine ilham verecek bir doküman olacağı ümidiyle Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

  Saygılarımla,

  Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU

  Rektör

 • A1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenme ortamlarını sürekli geliştirmek, verimliliğini ve etkililiğini artırarak küresel boyutta tercih edilen mezunlar yetiştirmek.

  A2. Araştırma unsurlarını etkinleştirmek ve değer yaratan araştırma çıktıları üretmek.

  A3. Toplum için sürdürülebilir değer yaratmak.

  A4. Uluslararasılaşmayı tüm boyutlarıyla bütünleşik, verimli ve sürdürülebilir olarak yönetmek.

  A5. Doğa ve insan odaklı, yenilikçi, yaratıcı, sürekli öğrenen, sürdürülebilir ve bütünleşik bir
  yönetim ekosistemi geliştirmek.

 • H1.1- Tüm programlarda tüm ögrencilerin kazanımlarını küresel boyutta güvence altına alarak, mezunların niteliğini artırmak.

  H1.2- Lisansüstü ögrenci ve mezun sayısını artırmak.

  H1.3- İş birliği odaklı, araştırmayı ve girişimciligi destekleyen eğitim hizmetlerini artırmak.

  H1.4- Örgün eğitimi açık ve uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemek.

  H1.5- Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yetkinlikleri ile öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirmek.

  H2.1- Mevcut araştırma altyapısının verimliliğini ve teknolojik yeterliliğini artırmak.

  H2.2- Araştırma çıktılarının niteliğini artırmak.

  H2.3- Çıktı ve etki odaklı iş birligi ağlarını geliştirmek.

  H2.4- Kurum dışı proje sayısını ve bütçesini artırmak.

  H3.1- Üniversite çalısanlarının ve ögrencilerinin topluma hizmet farkındalıgını artırmak, topluma bilimi sevdirmek.

  H3.2- Toplumsal değer yaratmaya yönelik araştırma ve tasarım projelerini artırmak.

  H3.3- Toplumu Üniversitenin kabiliyetlerinden ve altyapı kaynaklarından etkin yararlandırmak.

  H3.4- Üniversite kaynaklı girişimciligi artırmak.

  H4.1- Uluslararasılaşma kültür ve farkındalığını artırmak.

  H4.2- İngilizce yeterliliğini artırmak.

  H4.3- Uluslararası ögrenci ve çalışan sayılarını artırmak.

  H4.4- Etkin ve sürdürülebilir uluslararası iş birlikleri kurmak.

  H5.1- Bütünleşik kurumsal bilgi yönetim sistemi kurmak, dijital hizmetlerin niteliğini ve niceliğini artırmak.

  H5.2- Yatay yapılanma odaklı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı ile etkin bir iç kalite güvence sistemi olusturmak.

  H5.3- Kurumsal performansı ve aidiyeti artırmak, kurum kültürünü güçlendirmek.

  H5.4- Üniversitemizin tanınırlıgını ve görünürlüğünü artırmak, kurumsal iletişimini güçlendirmek.

  H5.5- Sürdürülebilir ekolojik ve sağlıklı kampüsler oluşturmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]