2019-2023 dönemi Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değişen ve gelişen dünyada yönetim süreçlerinin yeniden yapılandırılmasının bir aşaması olarak doğan stratejik yönetim anlayışı; kamu kaynaklarının plan ve programlar doğrultusunda, hesap verme anlayışı çerçevesinde yönetilmesini gerektirmektedir.

  Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, kaynakların ihtiyaçlara göre uygun bir şekilde kullanılması, hedef ve önceliklerin belirlenmesi, ileriye dönük planlamaların daha sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ile Kamu İdarelerine Stratejik Plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu doğrultuda hesap veren, şeffaf, daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunulması hedeflenmiştir.

  Teşkilatımızın 2009-2013 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planının ardından 2014-2018 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik Planı uygulanmış ve 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan üçüncü Stratejik Planı da hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

  2019-2023 Stratejik Planımızda; misyon, vizyon, görev, yetki ve sorumluluklar, kurumsal yapı, geleceğe yönelik amaç ve hedeflere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile maliyetlendirme bölümlerine yer verilmiştir.

  Teşkilatımız, kendisine yasalarla verilen güvenlik ve huzuru sağlama görevini; çağımızın tüm bilgi ve teknoloji kaynaklarından yararlanarak, mevcut ekonomik imkânlar çerçevesinde, en kısa sürede, en iyi ve en verimli şekilde hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu ilkeler çerçevesinde; vatandaş odaklı, şeffaf ve katılımcı bir güvenlik politikası izleyerek, suçu önlemeyi esas alan, planlı ve uygulamaya yönelik proje odaklı bir yaklaşım ile hareket edilmektedir.

  Bu çerçevede sunulan hizmetlerin kalitesinin her geçen gün daha da iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın memnuniyet seviyesinin artırılması amacıyla başta asayiş ve trafik denetlemeleri ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere birçok proje uygulanmaya konulmakta ve yürütülmektedir. Suçla mücadele ve önleyici polislik alanındaki başarıları özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından ilgiyle takip edilen Teşkilatımız, her zaman olduğu gibi uluslararası alanda ortak güvenlik sorunu haline gelen terörle de etkin bir mücadele sergilemeye devam edecektir.

  Vatandaşımıza huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan Türk Polis Teşkilatı, geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da aynı heyecan, azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.

  Özverili bir çalışma sonucu hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı” nın personelimize, ilgili kurumlara ve vatandaşlarımıza faydalı olacağına inanıyor, hazırlanma sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

   

  Mehmet AKTAŞ

  Vali

  Emniyet Genel Müdürü

   

 • Amaç-1 Etkin bir önleyici polislik hizmeti sunarak suçun oluşumunu engellemek

  Amaç-2 Suçla mücadele hizmetlerini etkin bir şekilde sunarak toplum güvenliğini sağlamak

  Amaç-3 Sunulan idari hizmetlerin kalitesini artırmak

  Amaç-4 Sunulan hizmetlerde etkinliğin artırılmasına yönelik fiziksel kapasiteyi geliştirmek

  Amaç-5 Sunulan hizmetlerde etkinliğin artırılmasına yönelik insan kaynakları yönetim kapasitesini geliştirmek

 • H1.1. Suçla mücadelede vatandaş desteğini ve önleyici polislik tedbirlerini artırmak

  H1.2. Şiddete uğrama riski taşıyan dezavantajlı bireylerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak

  H1.3. Önemli yer, kişi ve kurumların koruma faaliyetlerini ve deniz polisinin etkinliğini artırmak, korunan bina ve tesislerin güvenlik faaliyetlerini teknoloji temelli olarak modernize etmek

  H1.4. EGM’nin uluslararası polis işbirliği faaliyetlerini artırmak

  H1.5. Geniş katılımlı etkinliklerde(toplantı ve gösteri yürüyüşleri, spor müsabakaları, açık ve kapalı yer toplantıları, konser vb.) Güvenliği sağlamak

   

  H2.1 Ülkemizde faaliyet gösteren bölgesel, ulusal ve sınır aşan tüm terör örgütlerinin gücünü, eleman sayılarını ve etkilerini azaltmak

  H2.2. Asayiş suçları ile mücadele ederek huzur ve güven ortamına katkı sunmak

  H2.3. Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ile bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek

  H2.4. Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve organ-doku ticareti ile mücadele etmek

  H2.5. Sanal alandaki suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmek

  H2.6. Kaçakçılık, mali ve organize suçlarla mücadele ederek, ekonomik ve sosyal alanda ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek

  H2.7. Teknolojik imkanlar da kullanılarak etkili ve yerinde denetim ile trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmak

  H2.8. Trafik güvenliğinde kurumsal yapı, personel, eğitim, destek ve kapasiteyi geliştirmek

   

  H3.1. Özel güvenlik hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak, silah ve patlayıcı madde işlemlerini geliştirmek

  H3.2. Hudut kapılarında ülkemize giriş ve ülkemizden çıkış yapan yolcuların iş ve işlemlerine ilişkin kapasiteyi artırmak

   

   H4.1. Suçla daha etkin mücadele için teknolojik altyapı ve bileşenleri geliştirmek

  H4.2. Kurumun haberleşme sistemlerini teknolojiye uygun olarak geliştirip yaygınlaştırmak ve kapasitesinin artırılmasını sağlamak

  H4.3. Kurumdaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi sağlanarak kurumsal iş süreçlerini hızlandırmak ve kurumun bilişim teknolojileri kapasitesini artırmak

  H4.4. Halen kullanılan binaları kurumun ihtiyaç duyduğu seviyeye getirmek ve hizmete uygun yeni binalar inşa etmek

  H4.5. Kurumun ihtiyaç duyduğu taşıt ve teknolojik donanım kapasitesini geliştirmek

   

  H5.1. Personelin etkin bir şekilde istihdamını sağlamak, iş süreçlerini mesleki ve kurumsal bağlılığa katkı sağlayacak şekilde geliştirmek

  H5.2. Eğitim sistemini, çalışanların uzmanlık temeline göre yetiştirilmesi ve gerekli yetkinliklerle donatılması için geliştirmek

  H5.3. Kurum kaynaklarının daha da etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]