2010-2014 dönemi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değerli Ahi Evran Üniversitesi Mensupları,

  Ahi Evran Üniversitesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nı sizlere ve kamuoyuna sunmaktan büyük mutluluk duymaktayım.

  Ahi Evran Üniversitesi, 2006 yılında 5467 sayılı yasa ile kurulmuştur. Atatürk İlke ve İnkılâplarına uygun sürekli bir gelişmeyi kendisine hedef edinmiş olan Ahi Evran Üniversitesi, ülkemizin “Yükseköğretim stratejisi”ne uygun olarak kurumsal başarıyı yakalamak için stratejik hedeflerin önemini çalışanlarıyla paylaşarak bir “Stratejik Planlama” süreci başlatmıştır.

  Tarihinde ilim ve irfan ile özdeşleşmiş şahısları bünyesinde barındırarak Anadolu’da Türk kültürünü oluşturma ve toplumu bu bilinçle güçlü tutmakla sıfatlandırılan Kırşehir ili, geçmişteki ihtişamlı günlerine her zaman özlem duymuştur. Bu özlem, bir öykünme olarak kalmamış, Kırşehir insanının davranışına yansımıştır. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Kırşehirli bilim adamlarının varlığı bunun önemli bir kanıtıdır.

  İlim ve irfanla zenginleşmiş ve zihnen gelişmiş insanların oluşturduğu bu şehrin üniversitesini oluşturmak mutlaka üst düzey bir düşünce tarzını gerektirmektedir. Bu bilinçten yola çıkarak, aklı ve bilimi ön plana alan bir çalışma geleneği ile bu güzel şehre yakışır bir üniversite oluşturarak yerelden evrenselliğe ulaşma vizyonunu gerçekleştirme çabasındayız.

  Hizmetlerin birleştirilerek daha güçlendirilmesi düşüncesi temel olmakla birlikte, üniversite yerleşkesi oluşturulması bunun ilk adımıdır. Kurulacak merkezî yerleşke ile şu an şehrimizin dört ayrı bölgesinde yürütülen eğitim-öğretim hizmetlerimizi tek çatı altında birleştirmeyi hedeflemekteyiz. Şehrimizin batı yönünde Bağbaşı mevkiinde bulunan 1882 dönümlük alan Üniversite Yerleşkesi Belirleme Komisyonu tarafından 30 Nisan 2008’de Üniversitemiz yerleşkesi olarak belirlenmiştir. Burada oluşturacağımız hizmet binalarında Ahi Evran Üniversitesi, eğitim ve öğretim hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütecektir.

  Üniversitemiz; eğitim-öğretime açık 2 fakülte, 2 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu ile eğitim ve öğretim faaliyetini yürütmektedir. Ayrıca çok yakın gelecekte yapacağımız çalışmalarla önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci kontenjanlarımız hızla artacaktır.

  Tüm çalışanlarımızla birlikte, mensubu olmaktan gurur duyulacak bir üniversite olma yolundaki hizmetlerimize bundan sonra hız verilecektir. Bilime beşiklik etmiş bu güzel şehirde, emeğimizle kaliteli ürün ve hizmete uzak olmadığımızın bilinci içinde güzelliği yakalamak için bütün çalışanlarımıza, emeği geçenlere ve gelecekte bu çabaya katılacaklara başarı dileklerimle birlikte saygılarımı sunuyorum.


  Prof. Dr. Selahattin SALMAN

  REKTÖR

 • A1- Araştırma faaliyetlerini arttırmak

  A2- Bilimsel yayınların sayısını arttırmak

  A3- Bilimsel toplantıların sayısını arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek

  A4- Bilimsel Araştırma Projeleri birimini (BAP) geliştirmek

  A5- Proje sayısını arttırmak

  A6- Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak

  A7- Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasını başlatmak ve yaygınlaştırmak

  A8- Lisans eğitiminin sayısını ve kalitesini arttırmak

  A9- Lisansüstü program sayısını ve eğitim kalitesini arttırmak

  A10- Nitelikli öğretim üyesi yetiştirmek

  A11- Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak

  A12- Kütüphane ve bilgiye erişim olanaklarını arttırmak

  A13- Eğitim-öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak

  A14- AB eğitim programlarına entegre olmak

  A15- Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek

  A16- Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek

  A17- Mezuniyet sonrası öğrenci-üniversite bağlarını oluşturmak ve geliştirmek

  A18- Üniversite-toplum ilişkilerini kurmak ve geliştirmek

  A19- Halka yönelik ürün/hizmetleri kalite yönünden geliştirmek

  A20- Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek

  A21- Kırşehir ve çevresinin tarihi ve kültürel, turizm potansiyellerini geliştirmek

  A22- Ahi Evran Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek

  A23- Eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek

  A24- Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek

  A25- Yeni yerleşkedeki yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek

  A26- E-Kampüs sistemini geliştirmek

 • H1.1- 2014 yılı sonuna kadar AB ve diğer yurtdışı kaynaklarından yararlanarak üretilecek projeler alınması

  H1.2- 2014 yılı sonuna kadar geliştirilen yurtiçi kamu kurumları (TÜBİTAK, BAB, vb) ve diğer ulusal kuruluşlardan alınan proje sayısının 60 arttırılması

  H1.3- 2014 yılı sonuna kadar DPT projeleri sayısının 3 katına çıkarılması

  H2.1- 2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kurumların desteklediği projelerin yürütülmesi ve projelerden elde edilen bilimsel verilerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumunun her yıl %10 oranında arttırılması

  H2.2- 2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası düzeydeki yayın sayılarının her yıl %20 oranında arttırılması

  H3.1- 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarımızın bilimsel aktiviteye katılımlarının her yıl %20 oranında arttırılması

  H3.2- Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel toplantı sayısının 2014 yılı sonuna kadar 2 kat arttırılması

  H4.1- 2010 yılı sonuna kadar BAP’ın Üniversitedeki tüm proje çalışmalarını organize eder hâle getirilmesi ve devamlılığın sağlanması için gerekli yapılanmanın oluşturulması

  H4.2- BAP tarafından desteklenecek proje sayılarının her yıl en az iki katı olacak şekilde arttırılması

  H5.1- 2014 yılı sonuna kadar teknoloji ve bilimdeki gelişmelerle uyumlu olarak her yıl 1 yeni çalışma alanının etkinleştirilmesi

  H5.2- 2014 yılı sonuna kadar diğer üniversiteler ve AR-GE çalışmaları yürüten kurumlarla 10 adet disiplinler arası proje işbirliği yapılması

  H5.3- 2014 yılı sonuna kadar ulusal kuruluşlardan alınan proje sayısının her yıl %10 oranında arttırılması

  H6.1- 2012 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının “Eğiticilerin Eğitimi” ve “Toplam Kalite Yönetimi” eğitiminden geçirilmesi

  H6.2- Mevcut akademik ve idari personele ek olarak 2014 yılı sonuna kadar kullanılabilir kadrolara nitelikli elemanların atamalarının yapılması

  H7.1- 2012 yılı sonuna kadar en az 4 anabilim dalında/bölümde ve 2014 yılı sonuna kadar en az 6 anabilim dalında/bölümde yabancı dil hazırlık sınıfının oluşturulması

  H8.1- 2014 yılı sonuna kadar tüm dersler için değerlendirme kriterlerinin oluşturulması

  H8.2- 2014 yılı sonuna kadar tüm ders içeriklerinin uluslararası ve ulusal eğitim programlarına uygun olarak güncellenmesi

  H8.3- 2014 yılı sonuna kadar en az 2 fakülte, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulun eğitim-öğretime açılması

  H8.4- 2014 yılı sonuna kadar lisans eğitimi düzeyinde yan dal ve çift ana dal uygulamalarının başlatılması

  H8.5- 2014 yılı sonuna kadar lisans eğitimi için Uzaktan Eğitim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi

  H8.6- Eğitim-öğretim programlarının güncellenmesi için lisans mezunları ile iletişim kuracak bir merkezi sistemin kurulması

  H9.1- 2014 yılı sonuna kadar lisansüstü program sayısının %20 ve öğrenci sayısının %50 oranında arttırılması

  H9.2- 2014 yılı sonuna kadar ikinci öğretim çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programlarının başlatılması

  H9.3- Tez aşamasına gelen lisansüstü öğrencilerine proje desteğinin verilmesi ve bunun her yıl %5 oranında arttırılması

  H9.4- 2014 yılı sonuna kadar yabancı öğrenciler için lisansüstü programların açılması

  H9.5- 2012 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitim programlarının tanıtılması amacıyla etkinliklerin yapılması ve bunun 2014 yılı sonuna kadar iki katına çıkarılması

  H9.6- 2014 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimi için Uzaktan Eğitim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi

  H10.1- 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının araştırma konuları ile ilgili olarak, kısa süreli araştırma, kurs, kongre-seminer katılımı vb. amaçlarla yurt dışına gönderilmesi

  H10.2- 2014 yılı sonuna kadar akademik yükseltilme kriterlerinin AB üniversiteleri seviyelerine çıkartılması için çalışmaların başlatılması

  H10.3- Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) programlarının yaygınlaştırılması

  H11.1- Meslek yüksekokullarında (MYO) seçmeli mesleki ders ve yabacı dil ders sayısının arttırılması

  H11.2- 2014 yılı sonuna kadar sanayi ve ticaret kuruluşlarının ihtiyacına uygun öğrenci yetiştirilmesi için programların %100’ünün gözden geçirilmesi

  H11.3- 2014 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi işbirliği kapsamında MYO programlarının uygulama altyapılarının geliştirilmesi

  H11.4- MYO mezunlarının işe yerleştirilmelerinin takip edilmesi için mezun öğrencileri izleme sisteminin kurulması

  H12.1- Mevcut kitap sayısının her yıl %20 oranında arttırılması

  H12.2- TÜBİTAK-EKUAL veri tabanının etkin kullanımı için gerekli bilgilendirmelerin yapılması

  H12.3- Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranlarının her yıl %5 oranında artırılması

  H13.1- Teknik gezi, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayılarının her yıl %20 oranında arttırılması

  H14.1- 2014 yılı sonuna kadar uluslararası değişim; ya da araştırmacı yetiştirme programları çerçevesinde yurtdışında görevlendirilecek ve yurtdışından gelecek araştırmacıların sayısının %40 oranında arttırılması

  H14.2- 2014 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü eğitim dâhilinde Erasmus programlarına yönelik üniversite sayısı ve öğrenci kontenjanlarında %50 artış sağlanması

  H14.3- Meslek yüksekokulu öğrencilerinin AB ülkelerinde staj faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için Erasmus Standart Charter’ın 2011 yılına kadar Extended Charter ile değiştirilmesi

  H14.4- 2014 yılı sonuna kadar Bologna süreci dâhilinde lisans ve lisansüstü ders içeriklerinin tümünün gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

  H14.5- 2014 yılı sonuna kadar AB normlarına uygun olarak dış değerlendirme ve akreditasyon için gerekli altyapının oluşturulması

  H15.1- 2014 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği üye ülkeleriyle işbirliğinin %100 arttırılması

  H15.2- 2014 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi alış verişinin %100 arttırılması

  H15.3- 2014 yılı sonuna kadar ülkemizin gelişmiş üniversitelerinden ve yurtdışındaki üniversitelerden alanında uzmanlaşmış bilim adamları ile bilgi alışverişinin %50 arttırılması

  H15.4- 2014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurt dışında olmak üzere kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarının %50 arttırılması

  H16.1- 2014 yılı sonuna kadar Üniversitenin araştırmacı veri tabanının kurulması

  H16.2- 2010 yılı sonuna kadar sanayi ile iletişimi kuracak bir ünitenin kurulması

  H16.3- 2014 yılı sonuna kadar sanayi kuruluşları ile ortak olarak düzenlenen seminer, kurs vb. sayısının %100 arttırılması

  H16.4- 2014 yılı sonuna kadar kamu-özel sektör veya sanayi kuruluşları ile TUBITAK-KAMAG vb. proje başvurularının yapılması

  H16.5- 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemiz laboratuvar alt yapısının bölgedeki sanayi kuruluşlarının araştırma amaçlı analiz ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek düzeye getirilmesi

  H16.6- Üniversite sanayi işbirliği kapsamında SANTEZ projelerine destek verilmesi

  H17.1- Mezuniyet sonrası Üniversite-mezun ilişkilerini güçlendirecek bir ünitenin kurulması ve 2014 yılı sonuna kadar tüm mezunların %80’ine ulaşılması

  H17.2- 2014 yılı sonuna kadar mezuniyet sonrası öğrenci–Üniversite bağlarını geliştirmek amacıyla her yıl “Mezunlar Günü”nün düzenlenmesi

  H18.1- 2014 yılı sonuna kadar ilk ve ortaöğretim kurumlarının düzenlediği en az 25 bilimsel ve kültürel etkinliklerde Üniversitenin tanıtılması

  H18.2- 2014 yılı sonuna kadar meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile gerçekleştirilen faaliyetlerin %50 arttırılması

  H18.3- 2012 yılı sonuna kadar Üniversite birimlerinin tanıtımına yönelik 15 adet etkinlik düzenlenmesi

  H18.4- 2014 yılı sonuna kadar Üniversitenin halkla iç içe olmasını sağlamak amacıyla her yıl en az 2 faaliyetin gerçekleştirilmesi

  H19.1- 2014 yılı sonuna kadar Üniversite sanayi işbirliği kapsamında döner sermaye çalışmaları ile kaliteli mal ve hizmet üretmeye yönelik çalışmalarda bulunulması

  H19.2- 2014 yılı sonuna kadar Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kanalıyla yaşam boyu öğrenme kapsamında halka yönelik eğitim programlarının ve kursların her yıl en az 2 defa açılması

  H19.3- 2014 yılı sonuna kadar bölgedeki tarım sektörünün beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması ve çiftçilere ilgili konularda eğitim desteğinin verilmesi

  H20.1- 2014 yılı sonuna kadar ülke içindeki kamu kurumları ve özel sektörler ile olan ilişkilerin %50 oranında arttırılması ve projelerin yürürlüğe konulması

  H20.2- 2014 yılı sonuna kadar bölge sanayicilerinin araştırma geliştirme potansiyelini geliştirmek için KOSGEB, TUBİTAK ve AB projeleri hakkında bilgi ve iletişimin kurulması

  H20.3- Bölge kalkınmasına yönelik tarımsal ve endüstriyel sektörlerle ilgili projeler konusunda bilgi üretmek ve bilgilendirmek

  H21.1- Kırşehir’in dünyanın önemli arkeolojik merkezlerinden birisi hâline gelmesi için gerekli projeleri hazırlamak ve desteklemek

  H21.2- Üniversitenin Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi kanalıyla ülkemizde Ahiliğin yaygınlaşmasını sağlayacak projeler üretmek ve bunları geliştirmek

  H21.3- Türk kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için projeler üretmek ve desteklemek

  H21.4- Sıcak ve mineralli su potansiyeliyle ilgili olarak bölgede termal sağlık turizminin gelişimine yönelik projeler oluşturmak ve bunları desteklemek

  H21.5- Yaban hayatı ile ilgili olarak projeler oluşturmak ve bunları desteklemek

  H22.1- 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminer, konser, öğrenci toplulukları vb.) katılımının %50 arttırılması

  H22.2- 2014 yılı sonuna kadar çalışanların kuruma bağlılığına ve memnuniyetine katkı sağlayacak faaliyetlerin %30 arttırılması

  H22.3- 2014 yılı sonuna kadar her yıl halk müziği ve halk oyunları gösterilerinin buluştuğu yöresel etkinliklerin düzenlenmesi

  H22.4- 2014 yılı sonuna kadar her yıl “Üniversite Tanıtım Günleri” düzenlenmesi

  H23.1- 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerin ruh sağlığına yönelik rehberlik hizmetlerinin %100 oranında arttırılması

  H23.2- 2014 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânları yaratılması, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilmesi ve bunun her yıl arttırılması

  H23.3- 2014 yılı sonuna kadar Öğrenci Danışmanlığı Sisteminin oluşturulması

  H24.1- 2014 yılı sonuna kadar Üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlanması

  H24.2- 2014 yılı sonuna kadar Toplam Kalite Yönetimi kapsamında destekleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

  H24.3- 2014 yılı sonuna kadar akademik ve idari personel konusunda norm kadro uygulamasına geçilmesi

  H24.4- 2014 yılı sonuna kadar başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurulması ve geliştirilmesi

  H24.5- 2014 yılı sonuna kadar mevcut ve yeni kurulacak birimlerin mal ve hizmet alımlarının karşılanması

  H25.1- 2014 yılı sonuna kadar yeni yerleşke alanında yapımı devam eden Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kapalı Spor Salonu ile yapılması planlanan Rektörlük Binası, Merkezi Yemekhane, Merkezi Araştırma Laboratuarı, Enstitüler Binası, Ziraat Fakültesi, Kültür Merkezi, Öğrenci Merkezi, İdari Birimler Binası, Yerleşkenin Altyapı İnşaatının 1. kısmının tamamlanması

  H25.2- 2014 yılı itibariyle yeni yerleşke alanında Tıp Fakültesi Binası, Fakülte Hastanesi, Açık Amfi Tören Alanı, Sağlık Yüksek Okulu ve Mühendislik Fakültesi inşaatlarına başlanması

  H26.1- 2014 yılı sonuna kadar yeni yerleşke alanını da kapsayacak şekilde bilgisayar ağ sistemlerinin kurulması

  H26.2- 2014 yılı sonuna kadar internet üzerinden yayın yapacak Ahi Evran Radyo ve Ahi Evran TV’sinin kurulması

  H26.3- 2014 yılı sonuna kadar e-kampus otomasyon yazılımı ve bilgisayar üzerinden kontrolü sağlanan öğrenci-personel kimlik tanıma sisteminin kurulması

  H26.4- 2014 yılı sonuna kadar bilgisayar üzerinden kontrolü sağlanan merkezi güvenlik sisteminin kurulması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]