2019-2023 dönemi Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Amaç-1 Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır

  Amaç-2 Yönetim ve teşkilat yapısı daha etkin ve verimli hale getirilerek, çağın gerektirdiği bilgi ve birikime sahip, görev ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşılacaktır.

  Amaç-3 Terörle mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır.

  Amaç-4 Lojistik sistemi, profesyonel kolluk ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilecektir.

  Amaç-5 Uluslararası alanda kurum etkinliği geliştirilecektir.

  Amaç -6 Etkili ve çok yönlü bir halkla ilişkiler ve tanıtım politikası uygulanacaktır.

 • H1.1. Asayiş suçlarında suç soruşturma ve önleyici kolluk hizmetlerinin kapasitesi artırılacaktır.

  H1.2. Kaçakçılık, organize ve siber suçlarla mücadelede kurumsal kapasite geliştirilecek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği artırılacaktır.

  H1.3. Aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele kapsamında kurumsal kapasite artırılacaktır.

  H1.4. Trafik hizmetlerinde kurumsal kapasite artırılacaktır.

  H1.5. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede kurumsal kapasite artırılacaktır.

  H1.6. Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır.

    

  H2.1 Merkez ve taşra TMK’sı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecektir.

  H2.2 Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak, karar verme mekanizması hızlandırılacaktır.

  H2.3 Adli bilim, kriminal inceleme ve olay yeri inceleme faaliyetlerine yönelik kapasite ve kalite artırılacaktır.

  H2.4 Eğitim ve öğretim kurum/birliklerinin fiziki ve teknolojik alt yapısı geliştirerek, eğitim ve öğretimin niteliği artırılacaktır.

  H2.5 Görevlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için personele uzmanlık kazandırılacak ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.

   

  H3.1 TEM birimlerinin terörle mücadele kapasitesi artırılacaktır.

  H3.2 Komando birliklerinin görev etkinliği artırılacaktır.

  H3.3 Başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayiş hizmetlerinde ihtiyaç duyulan elektronik ve haberleşme teknolojisi geliştirilecektir.

   

  H4.1. İkmal ve bakım sistemi daha etkili, ekonomik ve verimli hale getirilecektir.

  H4.2. İskân ihtiyaçları karşılanacak, istihkâm, inşaat ve emlak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.

  H4.3. Birlikler, görev ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte, çağın gereklerine uygun, modern ve teknolojik malzemelerle teçhiz edilecektir.

  H4.4. Jandarma birlik/kurumlarının ihtiyaç duyacağı sağlık ve veterinerlik hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır.

  H4.5. Havacılık birliklerinin kapasitesi ve görev etkinliği artırılacaktır.

   

  H5.1. J.Gn.K.lığının uluslararası alanda ve organizasyonlardaki etkinliği arttırılacaktır.

  H5.2. Personelin, yurtdışı görev kapsamında görevlendirilebileceği uluslararası görev ve kadrolar ile görevlendirilen personelin temsil yeteneği arttırılacaktır.

  H5.3. Uluslararası kuruluşların eğitim imkanlarından yararlanılacak ve diğer ülke kollukları ile müşterek eğitim ve tatbikatlar icra edilecektir.

   

  H6.1 Halkla ilişkiler ve kurumsal imaj güçlendirilecektir.

  H6.2 Kurumun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerindeki etkinliği artırılacaktır.

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]