2019-2023 dönemi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Afetlerin etki ve zararlarını azaltmak için tedbir alan, hazırlık yapan ve riskleri öngörebilen yol haritalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

  Afet yönetiminin koordinatör kuruluşu olan AFAD, ilk yol haritası olan “2013-2017 Stratejik Planı”nı başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir.

  Dünya genelindeki gelişmeler ve Türkiye’nin yaşadığı tecrübelerden çıkarılan derslerle, “2019-2023 Stratejik Planı”nı uygulamaya hazır hale getirdik. AFAD’ın ‘2019-2023 Stratejik Planı’ dünyada değişen şartlara, afet ve acil durumlara yaklaşımı bakımından yenilikçi bir bakış açısı sunmaktadır.

  Çağımız, afetlere karşı dirençli, risklerin azaltılmasına odaklı bir sistemin işleyebilmesi için sivil toplum, devlet, iş dünyası faktörlerinin iş birliği yapmasını zorunlu kılmaktadır.

  Kurumlarımızın oluşturduğu stratejilerin ve planların katılımcı ve çok aktörlü bir yaklaşımla hazırlanması, bunların geçerliliğini ve uygulanabilirliğini artırması açısından önemlidir.

  Katılımcı bir anlayışla hazırlanan, ulusal ve uluslararası konjonktürü dikkate alarak güçlü bir zemine oturtulan AFAD’ın yeni stratejik planında; “Koordinasyon ve İletişim, Risk Azaltma, Afet Esnası ve Sonrası, Toplumsal Farkındalık, Uluslararası Etkililik, Kurumsal Kapasite” olarak 6 tema ve bu temalara hizmet eden amaçlar yer almaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için yeni hedef, plan ve projeler belirlenerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

  Stratejik planımızın, vatandaşlarımızı afetlere hazır ve güvenli bir ülkede yaşatmak için önemli bir bakış açısı sunduğuna inanıyor, 2019-2023 AFAD Stratejik Planı hazırlanırken emeği geçenlere ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

  “Afetlere dirençli bir toplum” vizyonu ile hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

  Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU

  Başkan

   

 • Amaç 1: Afet ve acil durum yönetiminde koordinasyonun etkinliğini artırmak.

  Amaç 2: Risk odaklı bütünleşik afet yönetim anlayışının benimsenmesini ve tüm sektörlere yerleşmesini sağlamak.

  Amaç 3: Afet esnası ve sonrası süreçleri en etkili şekilde yönetmek.

  Amaç 4: Toplumsal farkındalığı artırarak afet ve acil durumlara sürekli hazırlıklı olmak.

  Amaç 5: Uluslararası alanda öncü kuruluşlardan biri olmak.

  Amaç 6: Sürekli öğrenen ve gelişen kurum olmak.

 • Hedef 1.1 Afet yönetiminde standartlaşmayı geliştirmek.

  Hedef 1.2 Afet ve acil durum yönetiminde sivil savunma sisteminin etkinliğini artırmak.

  Hedef 1.3 Afet ve acil durum yönetiminde etkin haberleşme ve iletişim sağlamak.

  Hedef 1.4 Afet ve acil durum yönetiminde kullanılacak bilişim sistemlerinin etkinliğini artırmak ve karar desteği sağlamak

   

  Hedef 2.1 Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmaları desteklemek ve yürütmek.

  Hedef 2.2 Afet risklerini belirlemek.

  Hedef 2.3 Afet yönetimi destek sistemlerini geliştirmek.

  Hedef 2.4 Ülkemizin sığınak politikasını belirlemeye yönelik strateji belgesi hazırlamak.

  Hedef 2.5 Deprem bilgilerini güvenilir ve hızlı bir şekilde veren bölgesel bir merkez olmak.

   

  Hedef 3.1 Afet ve acil durum bölgelerinde yeniden yapılanma ve iyileştirme süreçlerini geliştirmek.

  Hedef 3.2 KBRN yönetim modelini geliştirerek uygulamak.

  Hedef 3.3 Müdahale kapasitesini artırmak.

  Hedef 3.4 Ülke genelinde ikaz ve alarm (siren) sistemini yaygınlaştırmak.

  Hedef 3.5 Psikososyal hizmetler alanında personelin eğitim ve psikososyal ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

  Hedef 3.6 Türkiye Afet Müdahale Sistemi’nin işlerliğini artırmak.

   

  Hedef 4.1 Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim ve uygulama kapasitesini artırmak.

  Hedef 4.2 Afet ve acil durumlarla sivil savunmaya ilişkin toplumsal farkındalık düzeyini artırmak.

  Hedef 4.3 Afet ve acil durumlarda kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek ve bilgi kirliliğini önlemek.

  Hedef 4.4 AFAD gönüllülük sistemini kurmak ve yaygınlaştırmak.

   

  Hedef 5.1 AFAD’ın uluslararası insani yardım performansını artırmak.

  Hedef 5.2 AFAD’ın uluslararası kurumsal varlığını güçlendirici faaliyetleri arttırmak.

  Hedef 5.3 Uluslararası yetkinlikte çalışanlara sahip olmak.

  Hedef 5.4 Uluslararası alanda risk azaltma faaliyetlerinde bulunmak.

  Hedef 5.5 Deprem araştırmaları ile ilgili uluslararası alanda kurumsal varlığı güçlendirmek.

   

  Hedef 6.1 AFAD hizmet binalarının ve sosyal tesislerin fiziksel ve teknik altyapısını iyileştirmek.

  Hedef 6.2 KBRN olaylarına yönelik müdahale kapasitesini artırmak.

  Hedef 6.3 Kurumsal bilişim sistemlerinin geliştirilmesini, etkin kullanımını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

  Hedef 6.4 Bilgi bütünlüğü ve veri güvenliğini sağlamak, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak.

  Hedef 6.5 Stratejik yönetim ve iç kontrol mekanizmasını iyileştirmek.

  Hedef 6.6 Afet yönetiminde karar desteği sağlayacak bilişim sistemlerini geliştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]