2009-2013 dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hükümetimiz, göreve geldiği 2002 yılından beri makroekonomik istikrarın sağlanması yönünde önemli başarılar elde etmiştir. Bu çerçevede; enflasyon son 30 yılın en düşük seviyesine indirilmiş, kamu borç stoku azaltılarak AB standartları yakalanmış ve en önemlisi Türkiye ekonomisi aralıksız bir şekilde 25 çeyrek art arda büyümüştür.

  Bu başarıların kalıcı olması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için makroekonomik alanda yaşanan bu iyileşmelerin mikro ve yapısal reformlarla desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen reformların en önemlisi, hiç kuşkusuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetimi anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Söz konusu düzenleme ile; kamu kurumlarının politika geliştirme kapasitelerini güçlendirmesi, performanslarını sürekli iyileştirmesi, kaynaklarını belirlemiş oldukları önceliklere göre dağıtması, hesap verebilirliği ve şeffaflığı temin etmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, stratejik planlar ve bunların yıllık uygulama dilimlerini kapsayan performans programları, hem stratejik yönetimin kamu kurumlarında uygulanmasını hem de plan ile bütçe arasında bir bağ kurularak performansa dayalı bütçe sisteminin geliştirilmesini sağlayacak önemli araçlar olarak değerlendirilmektedir.

  Hazine Müsteşarlığı, gerek genel bütçenin büyük bir kısmını kullanması gerekse ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında önemli ağırlığının bulunması nedeniyle kamu mali yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla, söz konusu reformların başarıya ulaşmasında, hiç kuşkusuz, Hazine Müsteşarlığı’nda stratejik yönetim anlayışının başarı ile uygulanmasının büyük rolü olacaktır.

  Bu anlayışla hazırlanan Hazine Müsteşarlığı’nın 2009–2013 yıllarını kapsayan ilk stratejik planı başta üst yönetim olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımın geniş katılımı ve özverili çalışmalarıyla tamamlanmıştır. Bu bağlamda, planın hazırlanmasında emeği geçen tüm personeli kutlar, planın iyi bir şekilde uygulanmasını ve ülkemiz reform sürecine katkıda bulunmasını temenni ederim.

  Mehmet Şimşek 

  Devlet Bakanı

 • A1- Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak

  A2- Uluslararası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak

  A3- Ülkemizin yatırım potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlamak

  A4- Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek

  A5- Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak

 • H1.1- Finansman ihtiyacının en uygun maliyet ve makul risk düzeyinde karşılanması

  H1.2- Nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması


  H1.3- Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması


  H1.4- Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve bu kapsamda kamu işletmelerinin verimliliklerinin artırılması


  H1.5- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün başta madeni para üretim ve dağıtımı olmak üzere, faaliyetlerini maliyet-etkin, zamanında, sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi 


  H2.1- Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu kuruluşlar nezdinde Türkiye’nin etkinliğinin artırılması

  H2.2- Avrupa Birliği müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi


  H2.3- Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması


  H2.4- Yurt dışı temsilciliklerimizin uluslararası ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımcı ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Müsteşarlık politikalarının oluşumuna katkılarının artırılması 


  H3.1- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ve Yatırım Danışma Konseyi Platformlarının etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması

  H3.2- Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin politika geliştirme, koordinasyon ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi

  H3.3- Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi

  H4.1- Düzenleme ve denetimin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesi


  H5.1- Araştırma – geliştirme ve yenilikçilik yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi

  H5.2- İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi

  H5.3- Sürekli performans iyileştirme anlayışının hakim kılınması

  H5.4- Bilişim teknolojileri yönetişiminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması

  H5.5- Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi

  H5.6-  Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde uluslararası denetim standartlarına uyumun artırılması

  H5.7- İç denetimde farkındalığın ve etkinliğin artırılması


 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]