2009-2013 dönemi Atatürk Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Üniversitesi; bilimsel, kültürel ve düşünsel zenginliğini yarım asırlık eğitim deneyimi ile kurumsallaştırarak bölge ve ülke kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlamış; üniversitelerin üstlenmesi gereken sorumluluğun somut bir örneği olmuştur. Özülküsü ile olabileceklerin sınırlarını zorlayan Üniversitemiz hedeflerini dünya standartları doğrultusunda belirlemiş ve bunları gerçekleştirecek stratejileri oluşturmuştur. Atatürk Üniversitesi, yaklaşık 2450 akademik, 2200 idari personeli, 35.600 öğrencisi ve kuruluşundan bu güne kadar nitelikli insan gücüne kattığı yetiştirdiği 115 binin üzerinde mezunu ile bölgemizin, ülkemizin ve dünyamızın aydınlık geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir işlev görmüştür. Atatürk Üniversitesi, ismini büyük onurla taşıdığı Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılığı ve bunun doğal bir sonucu olarak bilimselliği temel değer kabul ederek hedefine emin adımlarla yürümektedir.

  Üniversitemiz, kaynakları daha etkili ve verimli kullanabilmek, gelişimini hızlandırmak, etkileşim içinde olduğu kurumlarla ilişkisini daha akılcı bir biçimde yürütebilmek, diğer yükseköğretim kurumlarıyla rekabet gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için günün koşullarına uygun Stratejiler oluşturmak amacıyla sürekli ve sistemli bir planlama süreciyle 2009–2013 yılları Stratejik Planını hazırlamıştır.

  Hazırlanan Stratejik Plan, Atatürk Üniversitesinin özgörev (misyon) ve özülküsü (vizyon) ışığında temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, orta ve uzun vadeli amaçlarını, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

  Büyük Atatürk'ün “Yolda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir, ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır” ilkesi doğrultusunda “uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi olmak” özülküsüyle 2009–2013 yılları arasında uygulanmak üzere ilk Stratejik Planını oluşturmuştur.

  Stratejik Planımızın başarıyla uygulanmasında tüm akademik ve idari birim çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup; Planın hazırlanmasında ve uygulama sürecinde katkı sağlayan/sağlayacak olan herkese teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Yaşar SÜTBEYAZ

  Atatürk Üniversitesi Rektörü

 • A1- Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek

  A2- Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teşvik etmek ve yürütmek

  A3- Akreditasyon ve/veya değerlendirme çalışmalarını üniversitemizin bütün birimlerinde yaygınlaştırmak, toplam kalite ve iyi yönetişim anlayışını hakim kılmak

  A4- Dinamik, yenilikçi, girişimci ve insan odaklı bir üniversite olmak

  A5- Disiplinlerarası yaklaşımı benimseyen eğitim, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek

  A6- Türkçenin bilim dili olarak geliştirilmesini esas alırken, yeterli düzeyde yabancı dil öğrenimini sağlamak

  A7- Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını mükemmelleştirmek

  A8- Üniversite çalışanları ve öğrencilerini ortak hedeflere yöneltmek ve motivasyonlarını yüksek tutacak çalışmalar yapmak

  A9- Güncel konulardaki bilimsel çalışmaların teşvik edildiği ortamlar oluşturmak

  A10- Üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi tanıtmak

 • H1.1- Üniversitemizin taraf olduğu uluslararası proje sayısını 20'ye çıkarmak

  H1.2- Yurtdışındaki üniversitelerde geçici olarak eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını 200'e çıkarmak

  H1.3- Yurtiçindeki üniversitelerde geçici olarak eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını 1500'e çıkarmak

  H1.4- Yurtiçindeki üniversitelere geçici süreyle gönderilen akademik personel sayısını 164'ten 500'e çıkarmak

  H1.5- Yurtdışındaki üniversitelere geçici süreyle gönderilen akademik personel sayısını 6'dan 250'ye çıkarmak

  H1.6- Yurtiçindeki üniversitelerden geçici süreyle gelen akademik personel sayısını 45'ten 500'e çıkarmak

  H1.7- Yurtdışındaki üniversitelerden geçici süreyle gelen akademik personel sayısını 13'ten 250'ye çıkarmak

  H1.8- Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle ortak olarak yürütülen proje sayısını 2'ye çıkarmak

  H1.9- Ulusal ve uluslararası seminerlere katılımı sağlanan öğrenci sayısını 30'dan 200'e çıkarmak

  H1.10- Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer vb. etkinliklerin sayısını 23'ten 150'ye çıkarmak

  H2.1- Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik olarak sunulan proje sayısını 120'ye çıkarmak

  H2.2- Bölgemizdeki sanayi ve ticaretin gelişmesine yönelik proje sayısını 5'e çıkarmak

  H2.3- Bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik olarak verilen eğitim etkinliği sayısını 5'ten 200'e çıkarmak

  H2.4- Bölgemizdeki turistik, kültürel ve edebi zenginliklerin ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik proje sayısını 6'ya çıkarmak

  H3.1- Toplam kalite yönetimine yönelik kurum içi eğitim semineri sayısını 5'e çıkarmak

  H3.2- Kalite geliştirme konusunda tüm paydaşların katıldığı toplantı sayısını 4'e çıkarmak

  H3.3- Dış paydaş memnuniyetini ölçmeye yönelik değerlendirilen anket sayısını 400'e çıkarmak

  H3.4- Kurumsal kaliteyi artırmaya yönelik proje sayısını 10'a çıkarmak

  H3.5- Akademik ve idari personelimizin başarımlarını artırmaya yönelik verilen yetkinleştirme eğitimi sayısını 10'a çıkarmak

  H3.6- Birimlerin üst yönetimine rapor sunan kalite çember sayısını 45'e çıkarmak

  H3.7- Akreditasyona girecek birim sayısını 5'e çıkarmak

  H3.8- Değerlendirme süreci sayısını 5'e çıkarmak

  H4.1- Kurum çalışanlarının genel tatmin düzeyini %45'ten %60'a çıkarmak

  H4.2- Öğrenci tatmin düzeyini %75'ten %80'e çıkarmak

  H4.3- Kurum çalışanlarının kurumsal bağlılık düzeyini %50'den %60'a çıkarmak

  H4.4- Öğrenci kulüplerine katılım oranını %2'den %20'ye çıkarmak

  H4.5- Öğrenciler tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere katılım oranındaki artışı %10'a çıkarmak

  H4.6- Ulusal ve uluslararası proje yarışmasına katılan öğrenci sayısını 50'ye çıkarmak

  H4.7- Üniversitemizde yarı zamanlı çalışan öğrenci sayısındaki artış oranını %10'a çıkarmak

  H4.8- Birimlerce yapılacak, toplumu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik sertifikalı eğitim etkinliği sayısını 5'e çıkarmak

  H4.9- Toplum hizmetine sunulan sertifikalı eğitime katılıma oranındaki artışı %20'ye çıkarmak

  H4.10- Üniversitemizin toplumla ilişkilerinden memnuniyet düzeyini değerlendirmeye yönelik anket sayısını 2'ye çıkarmak

  H5.1- Lisans programlarında farklı disiplinlere ait ders oranını %10'a çıkarmak

  H5.2- Çift ana dal ve yan dal uygulamalarını başlatan program sayısını 50'ye çıkarmak

  H5.3- Disiplinlerarası yaklaşımla yürütülen araştırma projesi sayısını 250'ye çıkarmak

  H6.1- Uluslararası düzeyde kabul edilmiş ders kitaplarından Türkçeye çevrilenlerin sayısını 10'a çıkarmak

  H6.2- Türkçenin bilim dili olarak zenginleştirilmesine katkıda bulunacak bilimsel etkinlik sayısını 15'e çıkarmak

  H6.3- Üniversitemizde yayınlanan dergilerin her sayısında bulunan, Türkçe‟ye çevrilmiş bilimsel makale sayısını 1'e çıkarmak

  H6.4- Lisans düzeyinde yabancı dil hazırlık eğitimi verilen program sayısını 2'den 20'ye çıkarmak

  H6.5- Üniversitemiz bünyesinde açılacak yabancı dil eğitim programlarına katılan akademik ve idari personel sayısını 100'e çıkarmak

  H7.1- Üniversite mensuplarının faydalanabileceği sosyal tesislerdeki artış oranını %50'ye çıkarmak

  H7.2- Üniversite mensuplarının fiziksel ve teknolojik altyapıdan memnuniyet düzeyini %70'den %80'e çıkarmak

  H7.3- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı iyileştirmek amacıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri örnek alınarak yapılan kıyaslama çalışması sayısını 2'ye çıkarmak

  H7.4- Toplam kapalı spor alanlarındaki artış oranını %20'ye çıkarmak

  H7.5- Teknolojik donanım ve fiziksel altyapı bakımından güncelleştirilen sosyal ve kültürel etkinlik alanlarının sayısını 10'a çıkarmak

  H7.6- Teknolojik donanıma (bilgisayar, tepegöz, projeksiyon vb. ekipmana) sahip sınıfların toplam dersliklere oranını %35'den %80'e çıkarmak

  H8.1- Üniversite mensuplarını bilimsel üretime yöneltmek, kurumun stratejik hedeflerini benimsetmek ve bu süreci izlemek amacıyla yapılan kurum içi toplantı ve benzeri faaliyet sayısını 100'e çıkarmak

  H8.2- Üniversite mensuplarının adalet, liyakat ve başarım ölçütleriyle ilgili memnuniyetini ölçmek için yapılacak anket çalışması sayısını 2'ye çıkarmak

  H8.3- Kurum içi motivasyonu artırmak amacıyla yapılan periyodik sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısını 50'ye çıkarmak

  H8.4- Akademik danışman başına düşen lisans öğrencisi sayısını 42'den 25'e düşürmek

  H8.5- Öğrenci kulüplerinin etkin çalışmasını sağlamak ve faaliyetlerini artırmak amacıyla kulüp başkanları ile Üniversite yönetimi arasında yapılan toplantı sayısını 3'e çıkarmak

  H8.6- Öğrencileri mesleki ilgi alanlarına yönelik konularda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitim (kurs/seminer) çeşidini 17'ye çıkarmak

  H8.7- Kurum kültürünün algılanmasına yönelik olarak yapılacak anket sayısını 1'e çıkarmak

  H9.1- Kütüphanemizin üye olduğu sanal veri tabanı sayısındaki artış oranını %20'ye çıkarmak

  H9.2- Akademik personelin bilimsel toplantılara katılım oranını %60'a çıkarmak

  H9.3- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını 34'ten 25'e düşürmek

  H9.4- Öğretim üyesi başına düşen ders yükünü (saat) 28'den 18'e düşürmek

  H9.5- Yeni açılacak lisansüstü program sayısını 190'dan 5'e düşürmek

  H9.6- Öğretim üyesi başına düşen SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan çalışma sayısını 0,4'ten 0,5'e çıkarmak

  H9.7- Alınması hedeflenen patent sayısını 5'e çıkarmak

  H10.1- Üniversiteyi tanıtmak amacıyla düzenlenen faaliyet sayısını 5'e çıkarmak

  H10.2- Sponsor olunan fuar, sportif ve benzeri faaliyet sayısını 5'e çıkarmak

  H10.3- Mezunlarımızın istihdam edilme oranını %60'a çıkarmak

  H10.4- Üniversitemize gelen öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin iyileşme oranını %20'ye çıkarmak

  H10.5- Ulusal yükseköğretim kurumları içerisinde bilimsel yayın sıralamasındaki yerini ilk 5'te tutmak

  H10.6- Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranını %1'den %3'e çıkarmak

  H10.7- Ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranını %2'den %5'e çıkarmak

  H10.8- Dış paydaşların mezunlardan memnuniyet oranını %60'a çıkarmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]