2019-2023 dönemi Sayıştay Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay, bin yılı aşkın devlet geleneğimizde yargı yetkisiyle de donatılmış bir yüksek denetim kurumudur. Türk devlet yapısı, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra İslam devletlerinden etkilenmiş olup etkilendiği alanlardan birisi de Abbasi Devletinde devlet gelir ve giderlerinin denetimini yapan Divan-ı İşraf kurumudur. Başta Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere, Türk devletlerinde Divan-ı İşraf denetim kurumu olarak görev yapmıştır. Osmanlı Devletinde ise devlet gelir ve giderlerinin denetiminde 1839 yılına kadar Başbaki Kulluğu, 1839 – 1862 arası geçiş döneminde çeşitli meclisler görev yapmıştır. 1862 yılında Sayıştay’ın bugünkü yapısının temellerini oluşturan Divan-ı Muhasebat kurulmuş olup denetim ve yargı görevlerini 155 yıldır başarıyla sürdürmektedir.

   Sayıştay, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI), Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) gibi uluslararası ve bölgesel birliklerin aktif üyesi olup söz konusu kuruluşların çeşitli organlarında görev almaktadır. 2013 yılından itibaren ECOSAI’nin, 2017 yılından itibaren de EUROSAI’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

  Sayıştay, bütçe hakkının kullanımına katkı sağlamaya yönelik olarak denetim ve yargı hizmetlerini en etkin şekilde sunmayı hedeflemektedir.

  Sayıştay, önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefleri çerçevesinde, INTOSAI ve diğer uluslararası yüksek denetim örgütlerinin uluslararası-bölgesel organizasyonları tarafından da teşvik edilen ve desteklenen ortak ve paralel denetimlerle küresel sorunlara küresel ölçekte cevap arama yolundaki çalışmalara etkin olarak katılacaktır. Bu amaca yönelik olarak, Sayıştay Kanunu’nun öngördüğü uluslararası denetim standartları çerçevesinde; konu bazlı denetimler de dahil olmak üzere denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesine ağırlık verilecek, mesleki yetkinliğin artırılması sağlanacak, denetim teknik altyapısı geliştirilecek, bilgi sistemleri denetimi alanında kurumsal kapasite oluşturulacak, ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer kuruluşlar ile iş birliği yapılacaktır.

  Ayrıca, kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak planlama, yönetim ve raporlama süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar denetimin daha sağlıklı yürütülmesine imkan sağlayacağından, Sayıştay ilgili kurumlarla iş birliği yaparak aktif katkı verecektir.

  Yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılarak, bilgi sistemleri kullanımı yaygınlaştırılarak, yargısal süreçlerin standartları belirlenmiş bir sistematik içinde yürütülebilmesine imkan sağlanarak gerek yargılama sürecinde gerekse yargılama sonrası takip süreçleri iyileştirilerek bu hizmetlerde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

  Diğer taraftan bu Stratejik Planda öngörüldüğü şekilde idari ve teknik kapasite artırımına yönelik yapılacak çalışmalarla birlikte stratejik planın kurumumuzda etkin bir biçimde uygulanacağına olan inancımı belirterek hazırlanmasında emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ederim.

  Seyit Ahmet BAŞ

   Sayıştay Başkanı

 • Amaç 1- Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak

  Amaç 2- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek

 • HEDEF 1.1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.

  HEDEF 1.2: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği artırılacaktır.

  HEDEF 1.3: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.

  HEDEF 1.4: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.

  HEDEF1.5: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olunarak dış paydaşlara fayda sağlanacaktır.

   

  HEDEF 2.1: Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.

  HEDEF 2.2: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.

  HEDEF 2.3: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]