2021-2025 dönemi Adıyaman Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ışığında araştırma ve geliştirme faaliyetleri hızlı bir şekilde yaygınlaşmakta, bununla birlikte bilimsel bilginin önemi artmaktadır. Üniversiteler, yaptıkları eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, ürettikleri bilgi ile toplumun önünü açan, onların ufkunu genişleten ve öncelikli olarak bölge insanına, ülkeye ve tüm insanlığa artı değer katmak için bilimsel veriler ışığında çalışan seçkin eğitim kurumlarıdır.

  Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma ve teknolojide kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, engelsiz erişilebilirliği yaşam biçimi olarak benimseyen, eğitim odaklı, çevreye duyarlı ve girişimci yönüyle tanınan marka bir üniversite olma vizyonuyla hareket etmektedir. Ayrıca; Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını karşılayacağımız bu stratejik plan döneminde, çalışanlarına fırsat eşitliği sunan, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlı, akademik özgürlüklere önem vererek insani değerlere saygılı bireyler yetiştiren ve araştırmalardan elde edilen bilgiyi paylaşarak toplumsal gelişime katkı sunma misyonu ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

  Stratejik planlama, kuruluşların mevcut durumu, misyonu ve temel ilkelerinden hareketle; geleceğe dair vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler ile ölçülebilir göstergeler belirlemeleridir. Adıyaman Üniversitesi; birinci (2010-2014) ve ikinci (2015-2019) stratejik planlama deneyimlerinin ardından, 2021-2025 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Plan çalışmalarını aynı titizlikle 2020 yılında tamamlamıştır.

  Stratejik Plan çalışmalarına katkı sağlayan çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarken, stratejik planın hazırlanmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de çabalarını ve katkılarını esirgemeyeceklerine olan inancım tamdır. Üniversitemizin başarı çizgisini yükseltmesi ve stratejik planımızın hedeflerine ulaşması, tüm paydaşlarımızın katılımı ve desteği ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda tüm paydaşlarımızı 2021-2025 Stratejik Plan uygulamalarını takip etmeye ve aktif olarak desteklemeye davet ediyorum.

  Prof. Dr. Mehmet TURGUT

  Rektör

   

 • A1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve niteliğinin geliştirilmesi

  A2. Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini güçlendirmek

  A3. Kurumsal kapasiteyi artırmak

  A4. Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi

 •  H1.1- Yeni lisansüstü programlar açarak, lisansüstü öğrenci sayısını artırmak

   H1.2- Eğitimcilerin eğitimi programının düzenlenmesi

   H1.3- Yaygın eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi

   H1.4- Bölgenin ihtiyacı olan alanlarda yeni lisans ve ön lisans programların açılması

   

   H2.1- Araştırma altyapısının geliştirilmesi

   H2.2- Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğinin arttırılması

   

   H3.1- Elektrik enerjisi üretimi yapmak ve enerji kaynakları kullanım verimliliğini iyileştirmek

   H3.2- Toplam kalite yönetimi kapsamında kurumsal kalite kültürünü geliştirmek

   H3.3- Yeni dijital uygulamalar geliştirerek, Üniversitemizin dijital altyapısını güçlendirmek

   H3.4- Üniversitemizin fiziki altyapısını ve kapasitesini geliştirmek

   

   H4.1- Üniversite–sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

   H4.2- Teknokent kurulması

   H4.3- Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi

   H4.4- Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirerek proje ürünlerinin ticarileşmesini sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]