2019-2023 dönemi Ege Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ege Bölgesinin ilk, ülkemizin dördüncü üniversitesi olarak 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi; birçok ilke imza atmış, bölgedeki birçok devlet ve vakıf üniversitesinin kurulmasında öncülük etmiştir. 63 yıllık köklü geçmişinde, bilimsel ve toplumsal alanlardaki öncü rolünü sürdürmekte; sağlık, yaşam boyu eğitim, kültürel mirasların ortaya çıkarılması, çevre sorunları ve çözümleri gibi farklı alanlarda topluma hizmetler üretmektedir. Güçlü bölgesel etkisi olan, uluslararası araştırma kalitesi ve toplumsal faydayı ön planda tutan Ege Üniversitesi; uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanında, sanayi ile üniversiteyi AR-GE, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi konularında buluşturmayı hedefleyen anlayışın ülkemizdeki ilk örneklerinden biridir.

  Bu plan döneminde, eğitim ve araştırma kalitesini sürekli artırmayı ve çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Ege Üniversitesi; dinamik, girişimci bir üniversite olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkisini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin (CWUR) 2018-2019 yılları için hazırladığı “En İyi 1000 Üniversite” listesinde Türk üniversiteleri arasında 4’üncü, Leiden Üniversitesi tarafından hazırlanan “2018 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nda ise Türk üniversiteleri arasında 3’üncü sırada yer alan Ege Üniversitesi, bilim ve teknolojide öncü olmayı, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlar ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı kurmayı, yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir kampüs yaratmayı, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Tüm bu hedeflerini gerçekleştirme yönünde stratejilerin belirlendiği üçüncü beş yıllık stratejik planın hazırlık süreci de diğer yönetim süreçlerinde olduğu gibi katılımcılık anlayışı ile yürütülmüş, pek çok farklı çalışma ile tüm paydaşların görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir.

  Farklılaşma stratejisi göz önünde bulundurularak, Ege Üniversitesi’nin araştırma alanında öne çıkmasını destekleyecek amaç ve hedeflere öncelik verilmiştir. Araştırma alt yapısının güçlendirilmesi hedeflenirken, eğitim kalitesi de artırılmaya devam edilecektir. Bu iki alanı destekleyecek olan yönetsel süreçler geliştirilecek ve böylece Ege Üniversitesi’nin, bütüncül bir yaklaşımla gelişmesi sağlanacaktır.

  Bu yaklaşım ile Ege Üniversitesi, 2019-2023 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymaktadır.

  Bu süreçte, çalışmalara katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Ege Üniversitesi ailesinin her bir ferdinin stratejik planlanın oluşturulmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerine olan inancım ile üçüncü beş yıllık plan döneminde de hep birlikte pek çok başarılara imza atmayı diliyorum.

  Prof. Dr. Necdet BUDAK

  Rektör

 • A1: Ege Üniversitesi’nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamak.

  A2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek.

  A3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi’nin çekim merkezi haline gelmesini sağlamak.

  A4: Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak.

  A5: Eğitim ve araştırma çıktılarının topluma katkıya dönüşmesini sağlamak.

 • H1.1: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

  H1.2: Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.

  H1.3: Araştırma faaliyetleri ile yürütülen yıllık ulusal fon destekli proje sayısının en az %15 artırılması.

  H1.4: AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için teknopark alanının genişletilerek %95 doluluk sağlanması.

  H2.1: Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi ve niceliğinin artırılması.

  H2.2: Eğitimi destekleyen hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.

  H3.1: Uluslararası alanda eğitim amaçlı dolaşımın desteklenmesi için uluslararası değişim işbirliklerinin %4 artırılması.

  H3.2: Uluslararası görünürlüğü desteklemek için akademik personelin yurt dışındaki uluslararası etkinliklere katılım sayısının en az %10 artırılması.

  H3.3: Yabancı dilde eğitim veren lisans ve lisansüstü program sayısının %30 artırılması.

  H4.1: Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi için yatırım programında yer alan binaların tamamlanma oranının en az %60 olması.

  H4.2: Bilgi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için lisanslı yazılım sayısının %10 artırılması.

  H4.3: Üniversite insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi.

  H4.4: Kurumsal yönetim sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.

  H4.5: Kurumsal kaynakların yönetiminde etkinliğin sağlanması için iç denetim birimi tarafından birim başına tespit edilen uyumsuzluk (bulgu) sayısının en fazla 2 olması.

  H4.6: Üniversite gelirlerinin %15 artırılması.

  H5.1: Sağlık alanında sunulan toplumsal hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması.

  H5.2: Topluma katkı alanında paydaşlarla ilişkilere yönelik faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin geliştirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]