2009-2013 dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzde bilimsel, teknolojik, siyasal, iktisadî ve sosyal alanlar başta olmak üzere, hayatın hemen her alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bu hareketliliğin temelindeki belirleyici etkenler arasında; çağın gereklerine, teknolojisine, ülkelerin menfaatlerine ve insanların artan ihtiyaçlarına göre sürekli olarak yenilenen ulaşım ve iletişim hizmetlerinin önemli bir yeri vardır.

  Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak, artmasına imkân sağlayan başlıca sektörlerdir. Bunun yanı sıra, her biri müstakil birer iktisadî faaliyet konumundaki ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin, diğer bütün iktisadî faaliyet ve sektörlerle çok yakın ilişkileri bulunmaktadır.

  Bu itibarla, diğer sektörlerde ortaya çıkan değişiklikler, arz ve talepler ulaştırma ve haberleşme sektörlerini doğrudan etkilemektedir. Daha açık bir ifade ile tüm iktisadî, ticarî ve sosyal faaliyetlerin yüzde 20’si ile 30’unu ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri oluşturmaktadır. Ulaştırma ve haberleşmenin, millî gelirimiz içerisindeki payı yaklaşık olarak yüzde 15’i bulmaktadır.

  Halen Bakanlığımız bünyesinde; merkezdeki 3 Genel Müdürlüğün yanı sıra, bağlı kuruluş- larımız Denizcilik Müsteşarlığı, Karayolları ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri ile 7 İlgili Kuruluşumuz ve 2 İlişkili Kurumda yaklaşık 100 bin çalışanı ile ülkemizin ulaştırma ve haberleşme sektöründe hizmet verilmektedir.

  Ülke olarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde belirlediğimiz hedefleri yakalamamız, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde sağlayacağımız plânlı gelişme ile doğrudan orantılıdır.

  Bu çerçevede; ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde gerek şahsım gerekse tüm çalı- şanıyla, Yüce Milletimize lâyık olduğu en iyi hizmeti vermenin azmi ve gayreti içinde bulunan Ulaştırma Bakanlığının, 2009-2013 yılları arasındaki 5 yıllık döneme ait Stratejik Planı’nı sunmaktan büyük mutluluk duymaktayım.


  Binali YILDIRIM

  Ulaştırma Bakanı

 • A1- Ulaştırma sistemini; teknik ve ekonomik etkinlikte hizmet verecek, daha dengeli bir yapıya kavuşturmak.

  A2- Can ve mal güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı, sürdü- rülebilir bir ulaştırma sistemine kavuşmak için daha etkin düzenleme, uygulama ve denetimleri hayata geçirmek.

  A3- Bilgi ve iletişim sektörünü yenilikçi ve mükemmelliği destekler şekilde geliştirmek, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bilgi ve iletişim hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak.

  A4- Ulaştırma ile bilgi ve iletişim sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek.

  A5- Ulaştırma ile bilgi ve iletişim sektörlerinde, karar alma ve planlama sürecinde etkinliği artıracak bir yapı oluşturmak ve uzmanlaşmış insan kaynağı ile kurumsallaşmayı geliştirmek.

 • H1.1- Karayollarının geometrik ve fiziksel standartlarını iyileştirerek, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak.

  H1.2- Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu öncelikli arterlerde, kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde alternatif finans kaynakları kullanılarak, yeni devlet yolu ve otoyol projeleri gerçekleştirmek üzere;

  • İstanbul - İzmir(Körfez Geçişi dahil),
  • Edirne - İzmir (Çanakkale Boğaz Geçişi dahil),
  • Ankara - İzmir otoyolları ile
  • İstanbul Boğazı 3.Köprü ve bağlantı yolları,
  • İzmir Tüp Geçişi / Köprü, • 3500 km. BSK yol kaplama işlerini yapmak.

  H1.3- Havayolu ulaşımını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve ülkemizi uluslararası alanda bölgesel hava ulaşım merkezi haline getirmek, bu doğrultuda iç ve dış hatlarda yolcu trafiğini 2013 yılı sonunda yıllık 130 milyona yükseltmek, transit geçiş trafiğini artırmak; hava alanlarının raylı sistem ve diğer toplu taşıma sistemleri ile bağlantısını sağlamak.

  H1.4- Öncelikle, Ankara merkez olmak üzere;

  • Ankara - İstanbul, • Ankara - Konya,
  • Ankara - Sivas hızlı tren projeleri ile
  • İstanbul (Halkalı) - Edirne(Kapıkule) demiryolu projelerini gerçekleştirmek,
  • Ankara - İzmir hızlı tren projesini başlatmak,
  • Yeni Ankara Garı’nı yapmak.

  H1.5- Seyir mesafesini kısaltmak ve seyir sürekliliğini sağlamak için 1 adet demiryolu ve 2 adet karayolu olmak üzere toplam 3 adet tüp tünel bağlantısını gerçekleştirmek.

  H1.6- Kombine taşımacılığı yaygınlaştırmaya yönelik olarak Halkalı, Ispartakule (İstanbul), Köseköy (İzmit), Kaklık (Denizli), Eskişehir, Boğazköprü (Kayseri), Balıkesir, Yenice (Adana), Palandöken (Erzurum), Konya ve Uşak merkezlerinde toplam 11 adet lojistik köy kurmak.

  H1.7- Plan döneminde, mevcut demiryolu ağının 2500 km. sini yenilemek.

  H1.8- Sanayi, turizm, enerji ve tarım sektörlerinin ulusal ve uluslararası denizyolu taşımacılığı ihtiyacını karşılamak üzere; mevcut yat bağlama ve limanların yük elleçleme kapasitesini 2009-2013 döneminde iki kat artırmak, balıkçı barınakları projelerinin programlanmasını etkin hale getirmek ve idame yatırımları öncelikli olmak üzere ihtiyaca yönelik yatı- rımların daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamak.

  H1.9- Kombine taşımacılığı geliştirmeye yönelik olarak; tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantılarını tamamlamak.

  H1.10- Başta trafik tıkanıklığı yaşanan büyük kentler olmak üzere raylı toplu taşı- ma projelerine öncelik ve önem vermek. (Başkentray, Egeray, Marmaray vb.)

  H1.11- Demiryolu yan sanayinin (hızlı tren setleri, ray, tekerlek, makas, travers, bağlantı elemanları vb.) geliştirilerek, yerli üretim oranlarını artırmak ve yurtdışına bağımlı- lıktan kurtulmak.

  H2.1- Ulaştırma sektörünü etkileyen tüm faktörler (enerji, tarım, çevre, sağlık vs.) ile alternatif ulaştırma modlarını dikkate alarak; kullanıcının avantajlı ulaşım modunu belirleyebileceği, ulaştırmada koridor yaklaşımı metodunu kullanmak ve ulaştırma projelerinin geliştirilmesinde bu yaklaşımdan yararlanmak.

  H2.2- Ulaştırma Sektöründe sürekli güncellenen ve homojen bir yapıya oturtulmuş ulaştırma veri tabanı oluşturmak. Bu veri tabanı ile sektörde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının performanslarını ölçmek üzere, her alt moda uygun performans kriterleri belirlemelerine ve izleme mekanizmaları geliştirilmesine olanak sağlamak.

  H2.3- Karayolu taşımacılığını ihtiyaçlara ve standartlara uygun olacak şekilde geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  H2.4- Karayolu ve demiryolu ulaşımında güvenliğe katkı sağlamak üzere, “Akıllı Ulaşım Sistemleri”nden yararlanmak.

  H2.5- Karayolu altyapısını ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası taşıma talebini de dikkate alacak şekilde geliştirmek.

  H2.6- Bölünmüş yol çalışmalarını sürdürmek ve ağır taşıt trafiği yoğun sathi kaplamalı yolların “Bitümlü Sıcak Karışım” (BSK) kaplamalı hale dönüştürülmesine hız vermek, 3000 km. si kamu-özel sektör işbirliği modeli ile olmak üzere toplam 6500 km.’lik kısmını 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.

  H2.7- Trafik kazalarının yoğun olarak görüldüğü kaza kara noktaları ve kaza potansiyeli yüksek kesimleri iyileştirmek.

  H2.8- Havayolu ulaşımında, hava aracı ve uçuş güvenliği ile hava alanı güvenliğinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarına uygun olarak sağlanması yönünde gerekli operasyonel düzenleme ve uygulamaların yapılmasını ve denetimini sağlamak, havacılık güvenliğini artırmak.

  H2.9- Deniz taşımacılığında mevcut güvenliği artırmaya, can ve mal kaybını azaltmaya yönelik olarak; gemi trafiğinin çok yoğun olduğu limanlarımızı VTS (Gemi Trafik Yönetim Sistemi) ile diğer limanlarımızı ise AİS (Otomatik Tanımlama Sistemi-OTS) ile donatmak.

  H2.10- “Gemi Trafik Hizmetleri”, “Türk Boğazlarında Kılavuzluk”, “Römorkaj Hizmetleri” ve “Sağlık (Pratika) Hizmetleri”ni dünya standartlarında yapmak.

  H2.11- Türk Boğazları’nda can ve mal kurtarma imkan ve kabiliyetimizi artırmak, deniz haberleşmesinde uluslararası standartlarda kaliteli, hızlı ve ekonomik haberleşmeyi sağlamak, tüm fener tesislerini “Uzaktan Kontrollü Sistem”e dönüştürmek, deniz kirliliği ve çevrenin korunması için mücadele etkinliğini artırmak.

  H2.12- Ulaştırma ve iletişim sistemlerinin çevresel etkilerini araştırmak ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak, uygun projeler geliştirmek.

  H3.1- Bilgi ve iletişim sektörünün, sürdürülebilir etkin bir rekabet ortamı içinde gelişmesini sağlamak.

  H3.2- Stratejik Plan döneminde genişbant internet abone sayısını 11 milyonun üstüne çıkarmak. Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında sosyal sorumluluk bilinci ile tüm okullara genişbant internet hizmeti sunmak ve bilişim alanında, yerleşimin yoğun olduğu şehir merkezleri ile kırsal kesim arasındaki erişim farklılığını ortadan kaldırmak.

  H3.3- Bilgi ve iletişim teknolojilerinde AR-GE çalışmalarını teşvik etmek.

  H3.4- Vatandaşların, işletmelerin ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın kullanımını sağlamak üzere, Bilgi Toplumu Stratejisi’nde yer alan ve sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı’na verilen eylemleri gerçekleştirmek.

  H3.5- Stratejik plan döneminde PTT Bank ve lojistik alanında işlem hacmini % 25, posta alanında ise % 10 artırmak.

  H3.6- 3N (3G Third Generation – 3. Nesil GSM) lisanslarını vermek ve kullanımını sağlamak.

  H3.7- Wi-max (Wireless Microwave Access – Kablosuz mikrodalga veri transferi) lisansı vermek.

  H3.8- IP TV kullanımı ile sayısal yayın projesini gerçekleştirmek.

  H3.9- GSM hizmetlerinde yurdun (coğrafi alan olarak) tamamını kapsama alanına kavuşturmak.

  H3.10- 2 - 2,5 nesil (GPRS-EDGE) GSM abone sayısını 75 milyona, 3N abone sayı- sını 2 milyona çıkarmak.

  H3.11- Bilgisayar sahipliği sayısını 15 milyona çıkarmak için gerekli teşvik ve katkıyı sağlayarak, bilgisayar okur–yazarlık oranını 2013 yılı sonuna kadar, nüfusun % 60’ına yükseltmek.

  H3.12- e-Devlet Kapısı altyapısını tamamlamak ve 2013 yılı sonunda tüm kamu hizmetlerinin % 40’ının e-Devlet Kapısından sunulmasını sağlamak.

  H3.13- Ülkemizde uydu teknolojilerini üretme yetkinliklerini geliştirerek; Türksat 4A uydusunu uzaya fırlatmak.

  H3.14- İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak, Türk ve yabancı ortak yapım uyduya başlamak.

  H3.15- Kablo platformunda verilen hizmetleri çeşitlendirmek ve geliştirmek.

  H4.1- Ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak.

  H4.2- Uluslararası ticari yük taşımacılığı yapan ticari araçların, geçiş belgesi şartı aranmaksızın transit/ikili taşıma yaptıkları ülke sayısını artırmak.

  H4.3- Ulaştırma ile bilgi ve iletişim sektörlerinde “kamu - özel sektör işbirliği” modelini uygulanmasını daha da yaygınlaştırmak.

  H4.4- Özel sektörün dinamizminden azami yararlanarak, alternatif hizmetlerin sunumunu sağlamak. Böylece ulaştırma, bilgi ve iletişim sektörlerinde rekabeti artırmak.

  H4.5- Bayrak ve liman devleti denetimlerini, uluslararası kurallara uyumlu olarak daha da etkinleştirmek.

  H4.6- Gemiadamı sayısını 2 katına çıkarmak ve Türk gemiadamları eğitim ve belgelendirme sistemini geliştirmek.

  H4.7- Ülkemizi dünyada Yat inşaatı sıralamasında 2’nci, gemi inşasında ise 4. sıraya çıkarmak.

  H4.8- Telekomünikasyon pazar büyüklüğünü 50 milyar ABD Dolarına çıkarmak.

  H5.1- Beşeri ve maddi kaynak israfını önlemek ve yönetimde daha süratli ve etkin karar alma süreci oluşturmak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 3348 Sayılı Kanunu yenilemek.

  H5.2- Bakanlık hizmetlerinin daha etkin yürütülerek, kurumsal gelişmeye katkıda bulunmak için; ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış personelin istihdamını sağlamak.

  H5.3- Ulaştırma sektöründe bilimsel araştırma, geliştirme ve eğitim etkinliklerini yerine getirecek “Ulaşım Araştırma Merkezi” kurmak.

  H5.4- Karayollarında, bakım ve onarım hizmetlerinin kamu-özel sektör işbirliği modeliyle yürütülmesi için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmek.

  H5.5- TCDD’nin yeniden yapılandırma sürecini tamamlamak, özel sektör tren işletmeciliğine geçişi teşvik etmek ve TCDD’nin işletme zararını sürdürülebilir seviyeye çekmek (% 60 oranında azaltmak).

  H5.6- Havaalanı işletmeciliği ve hava trafik hizmetlerinin; uluslararası sivil havacılık kural ve düzenlemeleri ile emniyet, verimlilik ve rekabet koşullarında etkin bir şekilde yürütülmesi ve denetimi yönünde tedbirler almak.

  H5.7- Havaalanı işletmeciliği, yolcu terminali ve kargo tesisleri işletmeciliğinde özel sektör girişimciliğini destekleyerek, serbestleştirme sürecini tamamlamak.

  H5.8- PTT Genel Müdürlüğü’nce yürütülen, posta, banka ve lojistik hizmetlerini daha modern ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak ve günün gelişen ve değişen şartları dahilinde AB uyum sürecine göre yeniden yapılandırmak.

  H5.9- Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nü tek çatı altında birleştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]