2021-2025 dönemi Türk-Alman Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hazırlamış olduğumuz bu stratejik plan, üniversitemiz için temel ve öncelik arz eden amaç, hedef ve performans göstergelerinin tespit edilmesi ve bu bağlamda gerçekleştirilecek çalışmaların belli bir koordinasyon çerçevesinde etkin bir şekilde uygulamaya konulması açısından rehberlik edici olması nedeniyle oldukça önemlidir. Üniversitemizin ilk stratejik planı hazırlanırken birçok noktada akademik ve idari personelimizin, öğrenci ve mezunlarımızın, iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerine başvurarak oldukça geniş katılımlı bir çerçeve belirlemeye dikkat etmiş bulunmaktayız. Çünkü bu planda altı çizilen hususların başarılabilmesi ve uygulamaya konulabilmesi de söz konusu katılımcılığın gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Çağımızın ihtiyaçları üniversitelere yeni misyon ve sorumluluklar yüklemiştir. Günümüzde üniversitelerin bilgi üretmesi ve bilgiyi kullanması, inovasyon ve girişimci roller üstlenmesi, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi, kendi dönüşümlerini gerçekleştirmesi, giderlerini üretmesi, bölgesel ve uluslararası tanınırlığını artırması zorunlu hale gelmiştir. Hali hazırda dünyada hızlı bir şekilde ve her alanda artan rekabet, üniversiteleri de ulusal ve uluslararası bağlamda baskı altına almaktadır. Bu nedenledir ki üniversiteler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde sıralama yapan değerlendirmelerde üst sıralarda yer almak zorunlu hale gelmektedir. Söz konusu rekabetin daha da artacağının işaretlerini şimdiden kestirmek ve bununla ilgili önlemleri almak üniversitelerin öncelikleri arasında yer almaya başlamıştır. Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planı ile gerekli eylem planını uygulamaya koyarak devletimizin sağlamış olduğu kaynakları artırmanın farklı ve yeni yollarını bulmayı ve Üniversitemizin başarı sıralamasındaki yerini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Kaliteyi yakalayabilmek için ortak akılla geliştirdiğimiz bu stratejik plana sıkı sıkıya bağlı kalarak Üniversitemizin yarınlara daha güçlü bir şekilde taşınmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planı, çeşitli bilimsel araştırmalar yoluyla elde ettiğimiz veriler ışığında ve bu verilerin yetkin kurullar aracılığı ile değerlendirilmesi sonucunda tamamlanmıştır. 2021- 2025 Stratejik Planımızın milletimize, devletimize, üniversitemize, akademiye, ilgili tüm kesimlere ve nihayette insanlığa hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

                                                                                           Prof. Dr. Halil AKKANAT

                                                                                                          Rektör

 • A1. Eğitim ve uluslararası iş birliği alanında sürdürülebilir bir gelişim

  A2. Araştırma, geliştirme ve bilimsel faaliyet alanlarında lider bir üniversite olmak

  A3. Endüstri-üniversite iş birliğine dayalı güçlü bir üniversite olmak

  A4. Teknolojik ve fiziki altyapısı göze çarpan, çevre dostu bir kampüste aktif olmak

  A5. Finansal kaynakların artırılması, bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması

 • H1.1 Üniversite çapında uygulanabilen tüm programlarda çift diploma uygulamaları geliştirmek

  H1.2 Erasmus hareketliliğini artırmak

  H1.3 Lisansüstü eğitim programlarının niteliği ve niceliğinin artırılması

  H1.4 Eğitim-öğretimin akademik altyapısının iyileştirilmesi

  H2.1 Bilimsel yayınlar aracılığıyla alan yazınına katkıda bulunmak

  H2.2 Bilimsel konferans faaliyetlerini artırmak

  H2.3 Teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek

  H2.4 Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı ve elektronik yayınların sayısının artırılması

  H2.5 Bilimsel proje faaliyetlerini geliştirmek ve araştırma olanaklarının artırılması

  H3.1 Üniversite-sanayi-öğrenci iş birliğini artırmak

  H3.2 Teknokentin Kurulması ve Faaliyetlerinin Arttırılması

  H4.1 Modern bir kampüste eğitim alınacak binalar, yeterli konfor ve donanıma sahip öğrenci yurt binaları ve engellli biraylerin kampüs içerisinde herhangi bir zorluk yaşamadan her noktaya erişim sağlayabilmesi

  H4.2 Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal kaynakları kullanılarak çevre dostu bir yerleşke haline getirilmesi ile su ve enerji giderlerinin azaltılması

  H4.3 Atık yönetiminin iyileştirilmesi

  H4.4 Spor alanlarının yapılması (Mini futbol sahası, kapalı spor salonu, tenis kortu, koşu parkuru, fitness salonu vb.)

  H5.1 Üniversite öz gelirlerinin artırılması

  H5.2 Döner sermaye ve Sürekli Eğitim Merkezi (ve diğer Merkezlerin) gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]