2009-2013 dönemi Ticaret Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1- Ülke genelinde Dış ticaret kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmak.

   

  A2- Kurumsal gelişimi sürekli kılmak

   

  A3-  Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak

   

  A4- Üretimi teşvik edecek ve ekonomiye yönelik zarar ve tehditleri önleyecek ithalat politikaları geliştirmek

   

  A5- Kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlayacak politikalar geliştirmek

   

  A6- Dış ticaret kolaylaştırıcı politikalar oluşturmak, yurtdışı müteahhitlik ile teknik müşavirlik hizmetlerini geliştirmek

   

 • H1.1- Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak en az 5 program gerçekleştirilmesi

   

  H1.2- İletişim araçlarının etkin kullanımıyla, dış ticaret ile ilgili konularda gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin her yıl artırılarak sürdürülmesi

   

  H1.3- DTM internet sitesinin geliştirilmesi, erişimin özendirilmesi ve sitenin Dış Ticaret Portalına dönüştürülmesi

   

  H1.4- AB konusunda önemli gelişmelerin ivedilikle ilgili taraflara ve kamuoyuna duyurulması

   

  H2.1- Fiziksel ve teknolojik donanımın geliştirilmesi

   

  H2.2- İnsan kaynakları gelişim süreçlerinin iyileştirilmesi

   

  H2.3- Kurumsal yapının güçlendirilmesi

   

  H2.4- Kurum içi ve dışı iletişimin güçlendirilmesi

   

  H2.5- Yurtdışı teşkilatının güçlendirilmesi

   

  H3.1- Yenilikçi fikirlere ve ARGE’ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesi

   

  H3.2- KOBİ'lerin rekabet güçlerini artıracak ölçek ekonomilerinin oluşturulmasına yönelik yapının tesis edilmesi

   

  H3.3- Başta AB olmak üzere bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok taraflı ilişkiler kapsamında pazara giriş imkânlarının artmasına yönelik faaliyetler

   

  H4.1- Haksız rekabet hallerinden damping ve sübvansiyona konu ithalatın sebep olduğu zarara karşı ülkenin üretim dallarının etkin korunumunun sağlanması.

   

  H4.2- Sanayicilerin, tarife kontenjanları ve askıya alma rejimi kapsamında düşük maliyetli hammadde ve ara malı ihtiyacının karşılanmasının sağlanması

   

  H4.3- Ticaret politikası uygulamalarında önlem alınması süresinin kısaltılması ve önlemin etkinleştirilmesi

   

  H4.4- Serbest bölgelerden ithalatta yerli sanayinin ihtiyaçlarına ağırlık verilmesi

   

  H5.1- Kaliteli ve güvenli ürün arz ve talebi için teknik mevzuat uygulamalarının takip edilerek, ilgili çevrelerin bu konularda güncel olarak bilgilendirilmesi

   

   

  H5.2- AB'nin üçüncü ülkelerden ithalatta ürün güvenliği denetimleri sisteminin uyumlaştırılması

   

  H5.3- Ürün güvenliğine dair çerçeve mevzuatımızın AB'deki gelişmelere paralel hale getirilmesi ve güveni ürün arzını sağlayacak projeler geliştirilmesi

   

  H6.1-E-Ticareti özendirici ve ticareti kolaylaştırıcı düzenleme ve uygulamaların geliştirilmesi

   

  H6.2-Lojistik yapıların kurulmasını ve mevcutların iyileştirilmesini sağlayacak politikalar oluşturulması, ulusal ve uluslararası uygulamaların izlenmesi

   

  H6.3-Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün düzenlenmesi, desteklenmesi ve büyümenin sürdürülmesi

   

   

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]