2009-2013 dönemi Strateji ve Bütçe Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, küreselleşme, vatandaşların kamudan beklentilerindeki değişim, demokrasi ve katılımcılığın artan önemi gibi olgular kamu kurumlarının anlayış, amaç, yapı, işleyiş ve kullandıkları araçlar ve yöntemlerde önemli değişimleri gerekli kılmaktadır.

   

  Daha esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde yaratıcı çözümler üretebilen, gelecek yönelimli yönetsel yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu yaklaşımların bir aracı olarak stratejik planlamanın kamu yönetiminde hayata geçirilmesinde öncü görev üstlenen DPT Müsteşarlığının 2009-2013 yıllarını kapsayan stratejik planı ciddi ve özverili bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır.

   

  Devlet Planlama Teşkilatı, ekonomik ve sosyal politika ve hedeflerin belirlenmesi ile koordinasyonunda Hükümete danışmanlık yapmak üzere 30 Eylül 1960 tarihinde kurulmuştur. Dünyada ve ülkemizde değişen koşulların bir gereği olarak gerek planlama yaklaşımında gerekse Devlet Planlama Teşkilatının yapısında da zaman içinde değişim yaşanması kaçınılmazdır.

   

  Bu çerçevede yeni bir yaklaşımla hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ortaya konulmuştur.

   

  DPT Müsteşarlığı, ülke vizyonuna ulaşılmasında, strateji ve politika üretimine odaklanmış bir kurum olarak öncü rol üstlenecektir. Bu rol çerçevesinde önümüzdeki dönemde, DPT Müsteşarlığı araştırma faaliyetlerine ve izleme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalara yoğunlaşacaktır. Bu faaliyetler yürütülürken kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum ile olan etkileşimin artırılmasına ve ülkenin gelişme sürecinin DPT Müsteşarlığının koordinasyonunda daha katılımcı bir şekilde yönetilmesine önem verilecektir.

   

  Başta Müsteşarlık mensupları olmak üzere plan çalışmalarına katkıda bulunan tüm değerli katılımcılara teşekkür eder, Stratejik Planın ülkemize ve DPT Müsteşarlığına hayırlı olmasını dilerim.

   

   

   

  Dr. Cevdet YILMAZ

  Devlet Bakanı

 • A1- Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak

   

  A2- Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak

   

  A3-  Başta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak üzere temel strateji ve politika belgelerinin uygulama etkinliğini artırmak

   

  A4- Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak

   

  A5- Kamunun kurumsal yapı ve işleyişini, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin gerektirdiği yönde iyileştirecek ve dönüştürecek politika ve
  stratejileri üretmek

   

  A6- Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek, kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek

   

  A7- Ülkemizin AB’ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması için gerekli politika ve stratejileri geliştirmek ve koordine etmek

   

  A8- Ülkemizin öncülük ettiği ve/veya üyesi olduğu ekonomik ve bölgesel işbirliği örgütlerindeki etkinliğini artırmak ve başta komşularımız olmak üzere bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerini güçlendirmek

   

  A9- Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek

   

   

 • H1.1- Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar (uzun vadeli perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır.

   

  H1.2- Belirlenecek konularda komiteler, çalışma grupları ve benzeri platformlar oluşturularak ortak çözüm önerileri üretilecektir.

   

  H1.3- Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumu ile uluslararası sektörel politika bağlantıları konusunda analiz ve strateji çalışmaları yapılacaktır.

   

  H1.4- Paydaşlar ve kamuoyunun, yapılan analitik çalışmalara ve üretilen çözüm önerilerine ilişkin farkındalık seviyesi artırılacaktır.

   

  H1.5- İhtiyaç duyulan araştırmaların ve analitik çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere 2010 yılı içinde Müsteşarlığa bağlı bir araştırma birimi kurulacaktır.

   

  H2.1- Özel ihtisas komisyonlarına ilgili kesimlerden geniş katılım sağlanması temin edilecek, komisyonların çalışma yöntemi ve süreci etkinleştirilecek, komisyon raporlarının kalkınma planına daha fazla katkı sağlayacak biçimde hazırlanması ve zamanında yayımlanması sağlanacaktır.

   

  H2.2- Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme, gözden geçirme şekli ve kapsamı ile iletişim boyutuna ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirilerek toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır.

   

  H2.3- Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezî yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır.

   

  H2.4- Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiş somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek şekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır.

   

  H2.5- Hükümetlerin temel kararlarına altyapı oluşturacak politika destek belgeleri oluşturulacak ve öncelikli alanlarda, sektörel, bölgesel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek veya yönlendirilecektir.

   

  H2.6- Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen veriler kullanılacaktır.

   

  H3.1- Dokuzuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliği artırılacaktır.

   

  H3.2- Orta Vadeli Programın kaynak tahsis sürecini yönlendirme işlevi artırılacaktır.

   

  H3.3- Yıllık Programın, kurum ve kuruluşların uygulamalarında temel referans belgesi olarak kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri güçlendirilecektir.

   

   H4.1- Müsteşarlığımız dâhil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama, izleme değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve izleme-değerlendirme standartları geliştirilerek uygulamada şeffaflık sağlanacaktır.

   

  H4.2- Yatırımcı kuruluşların yetkileri, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde artırılarak Müsteşarlığın önemli projelere odaklanması sağlanacaktır.

   

  H4.3- Kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve program politika ve ilkeleri ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak desteklenecektir.

   

  H4.4- Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek ve seçilmiş önemli projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır.

   

  H5.1- Kamuda kurumsal görevler, AB’ye katılım sürecinin gerektirdiği yapılar da dâhil olmak üzere gözden geçirilecek, etkin bir görev dağılımı sağlanması desteklenecektir.

   

  H5.2- Kamu idarelerinde politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel etkinliğin geliştirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır.

   

  H5.3- e-Devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılacaktır.

   

  H6.1- Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite gelişimine yardımcı olacak kurumsal yapılar oluşturulacak, merkezî ve yerel düzeyde koordinasyon güçlendirilecektir.

   

  H6.2- Bölgesel gelişmede analitik çalışmalarla desteklenen politika ve strateji geliştirme kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleştirilecektir.

   

  H6.3- Bölgesel gelişmede uygulama araçları çeşitlendirilecek, yenilikçi yöntemler geliştirilecek, uygulama daha etkin şekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izleme-değerlendirme altyapısı kurulacaktır.

   

  H7.1- AB’ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına ilişkin politikaların geliştirilmesi sağlanacaktır.

   

  H7.2- Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta olmak üzere tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir.

   

  H7.3- Mali işbirliği süreci yönlendirilecektir.

   

  H7.4- Üyelik sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık yapılacaktır.

   

  H7.5- AB’nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir.

   

  H8.1- Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır.

   

  H8.2- İkili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve teknik işbirliği faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

   

  H9.1- Müsteşarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar verme ve iş süreçleri geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat güncellenecektir.

   

  H9.2- İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir.

   

  H9.3- Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır.

   

  H9.4- Uluslararası toplantı ve çalışma gruplarına aktif ve istikrarlı katılım yoluyla uzmanlık birikimi geliştirilecek ve uluslararası seviyede etkin bir rol üstlenilecektir.

   

  H9.5- Müsteşarlığın paydaş ilişkileri iyileştirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması sağlanacak; kurumun ve ürün-hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır.

   

  H9.6- Destek hizmetleri ve sosyal imkânlar geliştirilecektir.

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]