2021-2025 dönemi Iğdır Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2008 yılında kurulan Üniversitemiz, Doğu Anadolu Bölgesi’nde enstitülerde, fakültelerde, yüksekokul/ meslek yüksekokullarında açılan bölümlerindeki ön lisans/lisans/lisansüstü programlarıyla ve akademik personeliyle günden güne büyüyen bir devlet üniversitesidir. Iğdır’da bulunan Üniversitemiz, şehir içinde yer alan Karaağaç Kampüsünde ve Ağrı Dağı eteklerinde yer alan merkez Şehit Bülent YURTSEVEN Kampüsünde, 2020 yılı itibariyle 10.034 öğrencisi ve 424 akademisyeniyle eğitim-  öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Üniversitemiz; Azerbaycan, İran ve Ermenistan ülkelerine yakın bir konumda olduğundan, kurumsal gelişimi ve yüksek potansiyeli ile önümüzdeki dönemde “uluslararasılaşma” yı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Iğdır Üniversitesi, özellikle araştırma ve projeler yoluyla ziraat alanında uzmanlaşma hedefine yönelik ulusal ve bölgesel kalkınma ve araştırma sonuçlarının toplum yararına uygulanması konusunda sürdürülebilir stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Yönetim ve kalite sürecinde akademik ve idari çalışanlar ile kurullar yoluyla gerçekleştirilen katılımcı ve etik değerlere bağlı olarak “kurumsallaşma” yolunda büyük çaba göstermektedir. Stratejik planlar; kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için takip edilecek yöntemleri içeren dokümanlar olup, geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler ile ölçülebilir göstergeleri belirlemektedir. Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulurken, düzenlenen eğitimlere ve yapılan çalışmalara aktif şekilde katılacak kişilerin bu ekip ve kurulda yer almasına öncelik tanınmıştır. 2021-2025 dönemi stratejilerimizi ve politikalarımızı belirleyen ve Iğdır Üniversitesini geleceğe taşımada çok önemli bir işlev görecek olan bu stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım.

  Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA  

  Rektör

 • A1. Eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak

  A2. Araştırma-geliştirme ve bilimsel yayın faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

  A3. Katılımcı yönetim ile organizasyon yapısı ve kurum kültürünü geliştirmek

  A4. Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek

  A5. Toplumsal katkıyı arttırmak ve paydaşlar ile iletişimi güçlendirmek

 • 1.1. Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını her yıl %10 oranında arttırmak

  1.2. Nitelikli öğrenci sayısını her yıl en az % 5 oranında arttırmak

  1.3. Eğitim-öğretim programlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek

  1.4. Öğrencilerin uluslararası deneyimlerini güçlendirmek

  1.5. Eğiticilerin eğitimi programını güçlendirmek

  2.1. Araştırma kaynakları oluşturmak ve destek sistemi kurmak

  2.2. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve etkinlik sayısını arttırmak

  2.3. Laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki, beşeri ve teknolojik altyapılarını %10 oranında güçlendirmek

  2.4. Yenilikçi faaliyetleri desteklemek ve girişimciliği teşvik etmek

  3.1. Üniversitenin dış çevredeki imajını kaliteli farklılıklar yaratarak güçlendirmek ve tanınırlığını arttırmak

  3.2. Personelin motivasyonunu, verimliliğini ve kuruma bağlılığını iyileştirmek

  3.3. Personel Yönetim Sistemini güçlendirmek

  3.4. Kalite Güvence Sistemini oluşturmak

  4.1. Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki altyapıyı her yıl %10 oranında arttırmak

  4.2. Kampüs yaşam alanlarını her yıl %10 oranında geliştirmek

  4.3. Kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak, geliştirmek ve mevcut yapısını %10 oranında arttırmak

  4.4. Üniversitenin bilişim alt yapısını geliştirmek

  5.1. Üniversite-Sivil Toplum Kuruluşları ilişkisini geliştirmek

  5.2. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek

  5.3. Mezun Takip Sistemini geliştirmek

  5.4. Bölge halkı ile ilişkileri güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]