2021-2025 dönemi Samsun Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Samsun Üniversitesi’nin eğitim anlayışı her şeyden önce kültürel ve irfani köklerimize bağlı olma ve aziz milletimizin üzerinde taşıdığı tarihsel mirasın hakkını vererek onu geleceğe taşıma esasına dayanmaktadır. Çağdaş insanın kendi çağı ve toprakları ile anlamlı bir ilişki içinde olmasının önkoşulunun ihtiyaç duyulan eğitimin alınması olduğuna inanıyoruz. Eğitim vizyonumuz, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde, bilimsel, kültürel ve entelektüel anlamda bir odak noktası olma hedefine dayanmaktadır. Böylece, bağlı olduğumuz topraklara ve tarihe olan borcumuzu, geleceği şekillendiren öncü bir kurum inşa ederek ödeyebileceğimize inanıyoruz.

  Her bir üniversitenin eğitim vizyonunun, özgün bir üniversite perspektifi belirlemenin ötesinde üniversite kavramının yeniden yorumlanması olduğunun bilincindeyiz. Genç kuşaklara bilimsel yöntemler ışığında emanet edeceğimiz tarihsel miras, taşıdığı bu açıklık sayesindedir ki yeni keşiflerin, icatların ve çığır açan çalışmaların kaynağı olacaktır. Bugün, tıbbın felsefe, siyasetin ekonomi, mühendisliğin psikoloji, edebiyatın teknoloji ile olan güçlü bağı gittikçe kuvvetlenirken üniversite eğitimi birbirlerine katkı yapan çeşitli ihtisas alanlarıyla geniş bir ufka yaslanma durumundadır. Disiplinler arasında keskin sınırların kalmadığı, temasın ve geçişkenliğin mütemadiyen arttığı günümüzde, geleceğini özgürlük ya da münzevilikten yana bir yerde belirlemek zorunda olan birey, toplumdan izole bir eğitim anlayışına layık görülemez. Bu alaka gereğince bireyler “nitelikli toplum için nitelikli üniversite” düsturunu ilke edinmiş olan Samsun Üniversitesi’nin her şeyden önce disiplinlerarası bir ufka yaslanan, toplumla iç içe kurumsallaşan kültüründe, özgürlüğünü sorumlulukla pekiştirmeye ve münzeviliğini aşmaya imkân bulacaktır.

  Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu eğitim anlayışı, yükseköğretimde niceliksel büyümeye paralel olarak gelişmesi gereken niteliksel derinliktir. Samsun Üniversitesi, nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamayı, yalnızca verdiği çağdaş ve disiplinlerarası örgün eğitim ile değil, aynı zamanda bünyesinde bulunan uygulama ve araştırma merkezlerinde geliştirdiği projeler ve sertifika programları ile de nitelikli iş gücüne katkı yapmayı hedeflemektedir. Eğitimde belirli bir zaman ve mekan mecburiyetinin yavaş yavaş ortadan kalktığı günümüzde, söz konusu hedefleri kampüse bağımlı kalmadan gerçekleştirebilecek çok merkezli ve hareketli bir yapıya (Samsun şehir merkezindekiRektörlük Ofisi, Canik ilçesindeki Merkez Kampüs, 19 Mayıs ilçesindeki Havacılık Fakültesi, Kavak ilçesindeki Meslek Yüksekokulu vb.) sahip olan Üniversitemiz, aynı zamanda çok sayıda online eğitim, online konferans ve online buluşma gerçekleştirerek Humboldtçu eğitim idealini çoktan aşmış, çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarıyla hemhal bir eğitim vizyonunu hayata geçirmeye çalışmaktadır. Öğrendiğini tecrübe etmek bireylerin profesyonel hayatına hazırlık evresinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Teorik formasyon ile pekiştirilen uygulamalı eğitime yer verilmesi toplum ve şehir hayatı içinde daha etkin ve verimli mezunlar üretir. Bu anlamda gerek laboratuvarları ile gerek yerel aktörler ile varılan iş birliği sayesinde tecrübeyi eğitimin içine dahil eden, şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını yakından bilen ve gözeten bir üniversiteyiz.

  Ülkenizin seçkin beyinlerini bünyesinde toplamayı ve onların sıradışı akledişlerinin izinde gelişme çizgisini tutturmayı amaçlayan üniversitemiz, makuliyetin entellektüel zeminini arayan sosyal bilimci kadromuzla da ülkemizin varoluşsal mücadelesine bir denge katma çabasındadır. Ezbere dayalı bilgiler sunan değil yeni ve yaratıcı fikirlere yol gösteren bir üniversite olmak, öncü ve yenilikçi üniversite olmanın başlıca koşullarındandır. Gelişim ve yaratıcılığı destekleyen, yeniyi ve iyiyi hedefleyen bireyler yetiştirmek de bunun esaslı bir parçasıdır. Karadeniz Bölgesi’nde, öncü ve yenilikçi bir üniversite olmak amacıyla teknolojik, toplumsal ve çevresel bütün sorunlara ilişkin farkındalığı içselleştirmiş olan Üniversitemiz, genç kuşaklara farkındalık ve sorumluluk aktarımını kendine ilke edinmiştir. Türkiye’ye ve dünyaya faydalı, farkındalığı yüksek mezunlar yetiştirilmesi adına multidisipliner bölüm müfredatlarının yanı sıra çok çeşitli ÇAP (Çift Ana Dal Programları) olanakları ile lisans eğitimi veren Samsun Üniversitesi lisansüstü programlarını da aynı vizyon ve ilkeler çerçevesinde yürütmektedir.

  Samsun Üniversitesi’nin eğitim vizyonu, bölgesel ihtiyaçları ve üniversite-sanayi iş birliği başta olmak üzere Samsun şehri ve Karadeniz Bölgesi’nin ekonomisini ayakta tutan bütün sektörlerle ilişkilere öncelik vermektedir. Bu çerçevede Karadeniz bölgesinin en büyük sağlık üssü konumunda olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin afiliyasyon sistemiyle bağlı olacağı Tıp Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik gibi bölümleri
  içeren İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile kendi havaalanına ve pilotaj eğitimine sahip Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra, bölgedeki tek yazılım mühendisliği bölümüne sahip olan Mühendislik Fakültesi ve benzerlerinden farklı ve özgün bir öğretim programı sunan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile istihdama doğrudan katkı yapmayı hedefleyen Kavak Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, şehrin ve bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanmaya ve etkinleştirilmeye çalışılmaktadır.

  Samsun Üniversitesi Türkiye üniversitelerinin kendi öznel tecrübelerinin kendi kurumsal ilerlemesinin parçası olarak değerlendirilmesine öne verir. Ortak kazanımları, tecrübe ve birikimi kendi akademik platformunun bilimsel havuzunda değerlendirmeyi ve onu bütün bu hasılayı daha ileri bir noktaya taşımak üzere harmanlamayı amaç edinir.

  Eğitimde temel başarı, soruları açığa vuran tecrübelerin olasılığında kişinin kendini tatbik etmeyi öğrenmiş olmasına bağlıdır. Bu bakımdan üniversitelerde bilginin uygulanması nosyonunun hem Sosyal Bilimler hem de Fen Bilimleri özelinde farklılaştırılması gerekmektedir. Uygulama, öğrencinin, geçmişte tespit edilmiş bir bilgiyi yeniden öğrenmesi değil, henüz gerçekleşmekte olan bir serüvene katılması ya da bağlanması olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla bir bilimsel yasa veya kuralın kişinin kendisine ve yaşam tarzına, daha açık bir deyişle somut bir duruma ilişkin pratiğe dökülmesi, üniversitenin öğrencilere kattığı bilimsel bilginin yanı sıra kültürel zenginliğe bağlıdır. Samsun Üniversitesi, öğrencilere katabildiği ufuk ve perspektif ölçüsünde kendine bir kıymet, değer ve anlam kazandıracağının farkındadır.

  Samsun Üniversitesi’nin vizyonu, bu bağlamda, nitelikli toplum için nitelikli üniversite düsturunun temelini bilimsel bilgi, entelektüel donanım, kültürel derinlik ve çağdaş birikimle çok katmanlı şekilde inşa etme fikrine dayanır. Üniversitenin eğitim vizyonu Cumhuriyet’in 100. yılına emin adımlarla yaklaşırken Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarından ayrı düşünülemez ve kendi varlığını ülkenin kültürel, entelektüel ve bilimsel nitelikte gelişiminden bağımsız görmeme bilincini içerir. Bu anlamda omuzlarındaki tarihsel mirası omuz omuza, elden ele bir karanfil gibi özenle taşırken, Üniversite, her bireyin ayrı ve çok sesli doğasından çıkacak sonsuz katkı ile nitelikli bir topluma kavuşulabileceğine inanır.

  Prof. Dr. Mahmut AYDIN
  Rektör

 • 1- Eğitim-öğretimde kapasite ve kaliteyi geliştirerek nitelikli mezunlar yetiştirmek
  2- Araştırma ve bilgi transferi alanını güçlendirmek
  3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak
  4- Topluma sunulan hizmetlerde kaliteyi artırmak ve paydaşlarla etkileşimi yoğunlaştırmak
  5- Uluslararasılaşma düzeyini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]