2010-2014 dönemi Düzce Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değerli Düzce Üniversitesi Mensupları ve Dostları,

  Üniversitemiz, 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuş yeni bir üniversite olmasına rağmen, kısa zamanda birçok projeyi hayata geçirerek önemli gelişmeler kaydetmiş, gelecekte ulaşmak  istediği hedefleri de yeni kurulmuş bir yükseköğretim  kurumundan beklenmeyecek  yükseklikte belirlemiştir. Mensuplarımızın gönülden benimseyerek, hayata geçirilmesi için özveriyle çaba harcadığı “Değer Üreten Üniversite” sloganımızda, görev ve hedef  tanımlarımız en özlü biçimde yer almaktadır. Düzce Üniversitesi, çağdaş, demokratik, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak, egitim-ögretim ve bilimsel araştırma alanları yanında topluma hizmet alanında da istekle çalışmakta, ilimizin ve bölgemizin sorunlarına yaratıcı ve yapıcı çözümler üretmek, sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek üzere projeler geliştirmektedir. Tüm birimlerde, şeffaf, katılımcı ve liyakat temelli bir yönetim tarzını pekiştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak üzere, Kalite Derneği’ne üye olmuş, Ulusal Kalite Hareketi’ne katılmış ve tüm yönetici ve çalışanlarımızın toplam kalite yönetimi konusunda eğitimlerini planlamış bulunuyoruz. Üniversitemiz, bu çalışma sekli ve azmiyle Atatürkçülük ruhuna bağlılığını en somut şekilde göstermektedir.

  Kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye yönelik çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Kanun kapsamında stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ve kaynak dağılımlarını içeren plan” seklinde tanımlanmıştır. Kanununun 9. Maddesi uyarınca stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine DPT Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır.

  Üniversitemizde stratejik planlama çalışmalarımız, DPT tarafından öngörülen takvim çerçevesinde, 2008 yaz aylarında başlamış ve 25.07.2008 tarihli 2008/41 sayılı Senato kararımızla resmiyet kazanmıştır. Doç. Dr. Nigar DEMRCAN ÇAKAR, Yrd.Doç.Dr. Ayla KEÇEC, Sırma USTAOGLU ve Abdurrahman YAKUPOĞLU’ndan oluşan Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi’nin yogun bir çalışma programı içerisinde yürüttüğü eşgüdüm ve sekreterlik hizmetleri desteğiyle; Stratejik Planlama Kurulu’nun emek ve katkıları, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Sadi ATES ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali  HİÇYILMAZ’ın mali plan çalışmaları, akademik ve idari birimlerimizin yönetici ve çalışanların geniş katılımı ve özverili çalışmalarıyla, her tür görüş ve önerinin göz önüne alındığı bir stratejik plan oluşturulmuştur.

  Düzce Üniversitesi 2010–2014 Dönemi Stratejik Planı, değer üreten bir üniversite olma  hedefimize ulaşabilmemiz için ortak akılla oluşturduğumuz bir yol haritasıdır. Kurumsallaşma sürecimizde önemli bir başlangıç noktasıdır. Stratejik planlama çalışmaları, yeni kurulmuş Üniversitemiz için her şeyden önce bir öğrenme sürecini ifade etmektedir. Mevcut durumumuzu ve iyileştirmeye açık alanlarımızı belirleme, ulaşmak istediğimiz amaç ve hedefleri saptama sürecinde yetenek ve yeterliliklerimiz ile potansiyelimiz hakkında çok şeyi tartışma ve kendimizi değerlendirme olanağını bulduk. Önümüzdeki dönemlerde stratejik planlama ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesinde, bu deneyimlerimizin büyük faydasını göreceğimizi düşünüyorum.

  Stratejik Planımızın hazırlanma aşamalarında, taslak ve nihai metinleri değerlendirerek uzman görüs ve önerilerini bizlerle paylasan Prof. Dr. Erol EREN, Doç. Dr. Lütfihak ALPKAN değerli katkıları için tüm mensuplarımız adına teşekkür ediyorum. Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi’nin, Stratejik Planlama Kurulu’nun, akademik ve idari birimlerimizdeki yönetici ve çalışanlarımızın, ögrenci temsilcimizin, görüş ve önerilerini paylasan tüm paydaşlarımızın emek ve çabaları için teşekkür ediyor, Üniversitemizin hedeflerine ulaşması için birlikte çalışıp birlikte sevineceğimize inanıyorum.

  Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA  ŞERİFOĞLU

  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak.       

  A2- Eğitim ve öğretim programlarının Avrupa Birliği  yüksek öğrenim normları  ile uyumunu sağlamak.

  A3- Yabancı dil hazırlık sınıfı açmak ve sayılarını artırmak.      

  A4- Uluslar arası endeksli  dergilerde yayın sayısını artırmak.

  A5- Disiplinler arası proje sayısını artırmak.        

  A6- Bilimsel toplantı düzenlemek ve bilimsel toplantılara katılımı desteklemek.          

  A7- İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak.      

  A8- İlimiz ve bölgemiz  insanına verilen sağlık hizmetler  standartlarını yükseltmek.   

  A9- Kurumsallaşmayı sağlamak.

  A10- Kaynak kullanım verimliliğini artırmak.       

  A11- Eğitim öğretim ve hizmet binalarını tamamlamak.   

  A12- Bilgi  ve iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak.        

  A13- Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak.

 • H1.1- 2011 yılına kadar Ön lisans/Lisans/Lisansüstü eğitimindeki öğretim programı ve ders içeriklerini güncellemek.

  H1.2- Her yıl derslerde kullanılan öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek.

  H1.3- Her yıl en az bir defa öğretim elemanlarının ve idari personelin mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyet düzenlemek

  H1.4- 2011 yılına kadar öğretim elemanları için performansa dayalı değerlendirme sistemini başlatmak

  H1.5- Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini %100 artırmak.

  H1.6- Her yıl akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

  H1.7- Öğretim üyesi basına düsen haftalık ders saatini her yıl azaltmak.

  H1.8- Lisansüstü tez jürilerine, tez konusu ile ilgili olarak kurum içinden ve kurum dışından katılan farklı üye sayısını arttırmak.

  H2.1- 2011 yılına kadar Üniversitede Ön lisans/ Lisans/ Lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi değerleri açısından Avrupa Birliği yüksek öğrenim normlarına uygun biçimde düzenlenmek.

  H2.2- 2014 yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uluslar arası öğrenci hareketliliğini 2008–2009 akademik yılındakinin beş katına çıkarmak.

  H2.3- Her yıl uluslar arası öğretim üyesi hareketliliğini %20 artırmak.

  H3.1- 2010 yılına kadar Akçakoca Turizm  işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda ve Orman Fakültesi’nde yabancı dil hazırlık sınıfını açmak

  H3.2- 2014 yılı sonuna kadar yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu’nu kurmak

  H4.1- Üniversitenin, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi basına düsen yayın sayısı sıralamasındaki yerini her yıl iyileştirmek.

  H4.2- 2014 yılı sonuna kadar AB, TÜB TAK, DPT vb kurumların fonları ile üretilen proje sayısını %50 artırmak.

  H4.3- AB, TÜB TAK, DPT vb kurumların fonları ile yürütülen projelerden üretilen yayın sayısını artırmak

  H4.4- Diğer üniversiteler ve araştırma kurumları ile ilişkileri artırmak ve uluslararası bilgi ağlarına üye olmak.

  H4.5- 2012 yılına kadar Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının faydalanabileceği proje geliştirme ve yayın yapma desteği verecek olan Akademik Destek Birimi’ni oluşturmak.

  H4.6- 2014 yılı sonuna kadar Lisansüstü tezlere dayalı yayınları %50 artırmak.

  H4.7- İkinci (ortak) danışmanlık sistemine işlerlik kazandırmak.

  H4.8- 2012 yılına kadar Üniversite çapında lisansüstü tezlere yönelik ödül sistemi oluşturmak.

  H5.1- 2014 yılı sonuna kadar disiplinler arası yürütülen proje sayısını %50 artırmak

  H5.2- Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek.

  H6.1- 2014 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak

  H6.2- 2014 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak

  H6.3- Her yıl Üniversitemiz önderliğinde ve/veya ortaklığında en az 1 adet ulusal /uluslararası kongre veya sempozyum düzenlemek.

  H6.4- Her yıl lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantılara katılmasını teşvik etmek.

  H7.1- Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek

  H7.2- Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek.

  H8.1- Her yıl  ilimiz ve bölgemizdeki ilgili sağlık personelinin davet edildiği en az bir toplantı düzenlemek.

  H8.2- Her yıl üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak.

  H8.3- İl sağlık müdürlüğü ile acil, poliklinik ve diğer tedavi hizmetlerinin koordinasyonunda işbirliği yapmak

  H8.4- Her yıl  İlde çalışan aile hekimlerine yönelik en az bir kurs düzenlemek

  H8.5- Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek

  H8.6- Her yıl il ve/veya bölgede Üniversite önderliğinde en az bir sağlık projesi yürütmek.

  H8.7- Üniversitemiz Hastanesi’nden memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar ölçmek ve izlemek.

  H8.8- 2011 yılına kadar hasta hakları birimini kurmak.

  H8.9- Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek.

  H9.1- Her yıl en az beş defa Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversiteye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

  H9.2- Üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlamak.

  H9.3- 2011 yılına kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağı kurmak.

  H9.4- Üniversitenin yasal ve idari süreçlerinde ve temel uygulamalarında şeffaflığı artırıcı bilgi akısı sistemini oluşturmak.

  H9.5- 2014 yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalara başlamak.

  H9.6- Her yıl Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve işitsel etkinlikler düzenlemek.

  H9.7- 2011 yılına kadar üniversitemiz bünyesinde Intranet kullanımını yaygınlaştırmak.

  H9.8- 2014 yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlamak.

  H9.9- Her yıl (periyodik olarak) öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek.

  H9.10- 2011 yılına kadar Üniversitemizde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimini oluşturmak.

  H9.11- 2012 yılına kadar öğrencilerin ve Üniversite personelinin faydalanabileceği Kariyer Planlama ve Geliştirme Merkezi’ni kurmak.

  H9.12- Personel ve öğrencilerin beslenme, barınma, temizlik, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili temel yasam koşullarını iyileştirmek.

  H9.13- Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerin zorunlu giderlerinin(elektrik, ısınma vb) mali yönetimini etkili bir biçimde gerçekleştirmek

  H9.14- Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını %10 artırmak.

  H10.1- 2014’e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuvarların oranını artırmak

  H10.2- 2012 yılına kadar üniversite bünyesinde evrak akış ve yazışmaların elektronik ortamda paylaşımını sağlayacak altyapıyı geliştirmek.

  H10.3- Her yıl kaynak kullanım verimliliğinin sağlanabilmesi için personele düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek.

  H10.4- 2011 yılına kadar üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif kaynaklarının halka açılımını sağlamak.

  H11.1- 2014 yılına kadar egitim-ögretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bina yapımlarına başlamak.

  H11.2- 2014 yılına kadar yapımı süren derslik, atölye ve laboratuvarların tamamlanmasını sağlamak

  H11.3- 2014 yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak.

  H11.4- Araştırma ve uygulama hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını tamamlamak.

  H11.5- Üniversitemiz birimlerinin tüm demirbaş donanımlarını ve laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak.

  H12.1- Derslikler, kütüphane ve diğer kapalı alanların teknolojik donanımını iyileştirmek.

  H12.2- 2014 yılına kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde IEEE 802.1X protokolünü aktif hale getirmek.

  H12.3- 2014 yılı sonuna kadar web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak.

  H12.4- 2014 yılına kadar kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını %100 artırmak

  H12.5- Üniversitemiz birim bazında ihtiyaç duyulan bilişim imkânlarını %50 arttırmak

  H13.1- Her yıl iç ve dış paydaşların beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmeleriyle ilgili aralıklı değerlendirmeler yapmak

  H13.2- İç ve dış paydaşlarla iletişimi arttırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar “Halkla  İlişkiler Ofisi”ni kurmak.

  H13.3- 2014 yılına kadar bilimsel ve/veya popüler yayın birimleri oluşturmak.

  H13.4- 2014 yılı sonuna kadar İnsan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]