2021-2025 dönemi Marmara Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin önde gelen saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan üniversitemizi gerek ulusal gerekse uluslararası rekabette tercih edilen akademik kurumlardan biri haline getirmek, ancak ülkemizin ve dünyanın gerçeklerine uygun olarak hazırlanmış, bilimsel temele dayalı bir yol haritası ile mümkün olabilecektir. Bu yol haritasının en önemli aşamalarından birini stratejik planlama oluşturmaktadır.

  137 yıllık köklü geçmişe sahip olan Marmara Üniversitesi, bilimin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamak, mezun ettiği nitelikli insanlarla topluma değer katmak vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversitemiz eğitim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra; kültür-sanat, sağlık, spor alanlarındaki başarılarıyla haklı ve ayrıcalıklı bir üne sahiptir. Türkçe dışında eğitim-öğretimin dört farklı yabancı dilde etkin bir şekilde yapıldığı üniversitemiz bu özelliği ile de öncüdür ve özgündür.

  Üniversitemiz bilim, araştırma, girişimcilik, spor ve sosyal faaliyetlerde gelişimini sürdürerek “Eğitim ve Araştırmadaki Öncülüğü ile Toplumsal Gelişime Yön Veren Uluslararası Bir Üniversite Olmak” ilkesinin gerçekleştirilmesi vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.

  Üniversitemizin 2021-2025 dönemi Stratejik Planı titizlikle ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış, yapılan çalıştaylar ve toplantılar ile “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi”nde belirtilen ilkeler doğrultusunda hem veri toplama hem de veri analizi uygulamalarında farklı bilimsel yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Bu yöntem ve teknikler, belirlenen stratejik amaç-hedeflerin gerçekçi ve bilime dayalı olarak oluşturulmasını sağlamıştır.

  Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri kullanılarak üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile üniversitemizi bekleyen fırsat ve tehditler sayısal veriye dayalı olarak ağırlıklandırılmış ardından önem ve öncelik sıralamaları yapılmıştır. Rasyonel Bir Karar Verme Modeli kullanılarak amaç-hedef ve performans göstergeleri arasında bağlantı kurulmuştur. Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile amaç-hedef ve bunların izlenmesinde kullanılacak olan performans göstergelerinin ağırlıklandırılması, maliyetlendirilmesi ve kaynak tahsisi kararlarının verilmesi, bilimsel temelli bir yaklaşımla veriye dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Kurum Kültürü Analizi nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılarak yapılmış, sonraki dönemlerde kurum kültürümüzü ölçümleyebilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir.

  Daha önce yayınlanmış olan devlet üniversiteleri stratejik planlama çalışmalarında kullanılmamış olan bu bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanımının sonraki dönemlerde üniversitelerde yapılacak stratejik plan hazırlama çalışmalarının etkililiğini arttırmada öncülük edeceğine inanmaktayız.

  2021-2025 dönemi Stratejik Planına emeği geçen ve destek veren tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

  Prof. Dr. Erol ÖZVAR
  REKTÖR

 • A1- Akreditasyonu yaygınlaştırarak eğitim öğretim kalitesini uluslararası düzeyde rekabet edilebilir hâle getirmek

  A2- Araştırma üniversitesi olma vizyonunu destekleyecek şekilde üniversitenin araştırma, etkileşim ve işbirliği kalite ve niteliğini geliştirmek

  A3- Araştırma-geliştirme kapasite ve altyapısını güçlendirmek

  A4- Eğitim ve araştırma çıktılarının toplumsal katkıya dönüşmesini sağlamak

  A5- Kurumsal kapasiteyi arttırmak ve kurum kültürünü geliştirmek

 • H1.1- Plan dönemi sonunda lisansüstü öğrenci sayısını %20 arttırmak

  H1.2- Plan dönemi sonuna kadar kalite güvence sistemi ve/veya akreditasyona sahip bölüm sayısını en az %10 arttırmak

  H1.3- Uluslararası öğrenci ve etkinlik sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 arttırarak uluslararasılaşma niteliğini yaygınlaştırarak geliştirmek

  H1.4- Uzaktan eğitim programlarının niteliğini geliştirmek ve niceliğini plan dönemi sonuna kadar %10 arttırmak

  H2.1- Yaygın etkisi yüksek nitelikli bilimsel araştırmaların sayısını %10 arttırmak

  H2.2- Plan dönemi sonuna kadar üniversite kamu-sektör/sanayi iş birliğine dayalı Ar-Ge çalışmalarını en az %15 arttırmak

  H2.3- Üniversite sektör/sanayi iş birliğine dayalı girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek ve ticari ürüne dönüşen projelerin sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 arttırmak

  H2.4- Uluslararası iş birlikli proje sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 arttırmak

  H3.1- Araştırma fon kaynaklarını plan dönemi sonuna kadar %15 arttırmak

  H3.2- Dış destekli, kontratlı ve uluslararası projelerin toplam bütçesini plan dönemi sonuna kadar %15 arttırmak

  H3.3- Plan dönemi sonuna kadar üniversite bünyesinde girişimcilik ve inovasyona ilişkin verilen ders ve katılan öğrenci sayısını %25 arttırmak ve bu alanda eğitim ve araştırma imkanlarını geliştirmek

  H3.4- Araştırma – geliştirme çalışmalarının sayısını ve bu çalışmalardan yararlanma oranlarını plan dönemi sonuna kadar en az %15 arttırmak

  H4.1- Plan dönemi sonuna kadar patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım kapsamında başvuru, tescilleme ve lisanslama sayısını %10 arttırmak

  H4.2- Topluma katkıda bulunan, sosyal sorumluluk projelerini, kültür, sanat, spor vb. etkinliklerinin sayısını %20 arttırmak

  H5.1- Merkez bütçe dışı gelirlerini en az %10 arttırmak

  H5.2- Kurum kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek / güçlendirmek

  H5.3- Eş zamanlı yönetim ve eğitim bilişim sisteminin kalite ve kapasitesini artırmak

  H5.4- Her yıl kurum kültürü analizini yapmak ve temel paydaşların memnuniyet düzeyini plan dönemi sonuna kadar en az %10 arttırmak

  H5.5- 2023 yılına kadar üniversitemizin fiziki yapılaşmasını, altyapısını, çevre düzenlemesini ve gerekli teknolojik donatısını gerçekleştirmek, geliştirmek ve plan dönemi boyunca sürekli iyileştirilmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]