2019-2023 dönemi Savunma Sanayi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin “Küresel Güç Vizyonu”na uygun olarak lider ve yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olmak Savunma Sanayii Başkanlığı olarak başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin gerek mevcut gerekse gelecek ihtiyaçlarını eksiksiz bir biçimde karşılayabilmek adına yapılacak çalışmaların gerektirdiği tüm imkanları sağlayarak güçlü bir savunma sanayii yapısı tesis etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.

  Dünyada yapay zeka, otonom ve insansız sistemler, yeni nesil silah sistemleri, nesnelerin interneti ve siber uzay teknolojileri gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, savunma sanayiinde birçok yeni kavramın ortaya çıkmasına yol açmış, temel ve ileri teknolojilerin bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesini zorunlu kılmıştır.

  Savunma sanayii alanındaki şirketlerimizin, küçük işletmelerimizin, araştırma ve geliştirme kuruluşlarımızın, başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarımızın ve onların doğal uzantıları olan teknoparklarımızın katılımı ile savunma sanayii ekosistemi daha etkin bir yapıya kavuşacaktır. Bu süreçte savunma sanayii paydaşlarının ortak bir vizyon etrafında yüksek verimliliğe odaklanarak hizmet verebilmesini, imkan ve kabiliyetlerini aynı amaç etrafında seferber etmesini sağlamak adına yeni bir gelecek tasarımı üzerine kurgulanacak bütüncül bir savunma sanayii stratejisi oluşturmamız kaçınılmazdır.

  Ortaya konan kararlı ve istikrarlı ilkeler doğrultusunda; harekat sahalarındaki ihtiyaçların karşılanmasında yerli imkanlardan ve milli teknolojilerden azami ölçüde faydalanılması ve bunların sürekli gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Gelişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi adına maddi ve beşeri kaynaklarımızın en etkin biçimde yönetimi ve gelişimi elzemdir. Sektörel yetkinliklerin yanı sıra sürdürülebilirliğin de artırılması adına uluslararası işbirliklerinin derinleşmesi gerekmektedir. Tüm bunları destekler nitelikte, gerek sektör içi gerekse diğer sektörlerle etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

  Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve fikirleri ile bu çalışmalara katkı sağlayan paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım.

  Ülkemizin içinde bulunduğu politik ve ekonomik konjonktür karşısında daha da güçlenen milli birlik ve beraberlik duygumuz ile vücut bulan 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının, ortaya konan hedeflerin gerçekleşmesi ile ülke güvenliğimizin ve sınai ilerlememizin sağlanmasında büyük katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum.

  PROF. DR. İSMAIL DEMİR

  SAVUNMA SANAYII BAŞKANI

 • A1-  Yerli İmkan ve Milli Teknolojilerle Harekat ve Yetenek Odaklı Tedarik

  A2- Finansal ve Beşeri Kaynakların Etkin Yönetimi

  A3- Savunma Sanayii Teknolojilerinde Dönüşümün Yönetilmesi

  A4- Sektörel Yetkinliklerin Artırılması ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması

  A5- Savunma Sanayii Ekosisteminde İşbirliğini Güçlendirmek ve İlgili Tüm Sektörlerin

  Kalkınmasına Öncülük Etmek

 • H1.1- Savunma ve güvenlik güçlerimizi mevcut ve geleceğin muharebe sahasına en iyi şekilde hazırlayacak yeni bir tedarik modeli oluşturmak

  H1.2- Program Yönetimi anlayışını tedarik sürecine hakim kılmak

  H1.3- Savunma sanayiindeki milli kabiliyetlerimizi sürekli gelişim sürecine tabi tutarak, dışa bağımlılığı sistematik olarak en aza indirmek

  H2.1- Savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında finansal kaynak yönetimini etkinleştirmek

  H2.2- Savunma ve güvenlik ekosistemi için gerekli nitelikli insan kaynağı kapasitesini artırmak

  H3.1- Teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlamak, takip etmek ve desteklemek

  H3.2-  Savunma ve güvenlik güçlerimizi sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetleri haiz kılacak geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak

  H3.3- Tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyen test ve sertifikasyon kabiliyetlerini haiz olmak

  H4.1- Savunma konusundaki uluslararası işbirliklerini güçlendirerek savunma sanayii ihracatını artırmak

  H4.2- Savunma sanayiinde sürdürülebilirliği sağlayacak destek mekanizmaları geliştirmek

  H5.1- Paydaşlar arasındaki etkileşimi artırarak savunma sanayii ekosistemindeki bütünlük anlayışını güçlendirmek

  H5.2- Ürünlerin sektörler arası çoklu kullanımı konusunda bütünsel bir kalkınma ve değer ağı platformu görevi üstlenmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]