2018-2022 dönemi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz 2006 yılında “Rize Üniversitesi” adıyla Rize ilinde kurulmuş olup, 2012 yılında çıkan Kanunla “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” adını almıştır.

  Üniversitemiz kuruluşunun ilk 10 yılında Eğitim-Öğretim ve araştırma alt yapısının geliştirilmesine öncelik vermek suretiyle gerek hayırsever vatandaşlarımızın desteği, gerek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfının destekleri gerekse de Kamu Kaynakları kullanılmak suretiyle önemli kazanımlar elde etmiş olup, 440 öğretim üyesi olmak üzere 1040 akademik, 380 idari ve hizmet alımı yoluyla çalışanlarla birlikte toplam 1700 personeli ve 20 bini aşkın öğrencisi ile birlikte yükseköğretim sistemi içerisinde adına yaraşır bir yere sahip olmak için emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

  Son 10 yılda elde edilen bu kazanımlarla birlikte eğitim- öğretimde tercih edilen, ar-ge çalışmalarıyla adından söz ettiren kalite odaklı, misyon farklılaşmasını ve bölgesel kalkınmayı önemseyen bir üniversiteye sahip olma yolundaki dönüşüm için gerekli çalışmalara başlanılmış olup, kurumsal yapı, eğitim-öğretim ve ar-ge çalışmalarında kalitenin arttırılmasına yönelik hedefler de 2018-2022 yılı stratejik planına dâhil edilmiştir.

  “Bilgi ve değer üreten üniversite” olma yolunda ilerlemek için önemli bir mihenk taşı olacak olan 2018-2022 dönemine ait stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunar yeni stratejik planın üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

                                                                                                                                Rektör

 • A1- Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek

  A2- Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek

  A3- Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünün geliştirilmesi

  A4- Paydaşlara sunulan hizmetleri nitelik ve nicelik olarak artırmak

  A5- Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek

 • H1.1- Plan dönemi boyunca YGS sınav sonucuna göre ilk 50.000 'e giripte üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl % 2, lisansüstü öğrenci sayısını da % 10 arttırmak

  H1.2- Plan dönemi sonuna kadar 20 yeni ana dal, 10 yeni yan dal programı açmak ve en az 5 lisans veya lisansüstü programına akreditasyon almak

  H1.3- Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası öğrenci sayısını % 50 arttırmak

  H1.4- Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerisini arttıracak imkânlarını 2 katına çıkartmak

  H1.5- Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak  ''Eğiticinin Eğitimi'' konulu seminer/program düzenlemek

  H2.1- Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkartmak

  H2.2- Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak

  H2.3- Plan dönemi sonuna kadar yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapmak, buradaki makine teçhizat sayısının %20 artırmak ve araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak

  H2.4- Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi kurularak öğrencilerin üretkenlik becerilerini artırmak

  H2.5-  Plan dönemi sonun kadar İlimizde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan etmek ve bu bölgede bir Teknokent kurularak aktif hale getirmek

  H3.1- Plan dönemi boyunca karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere akademik ve idari personel ile öğrencilerin görüşünü almaya yönelik anketlerle birlikte her yıl düzenli olarak memnuniyet anketleri yapmak

  H3.2- Plan dönemi sonuna kadar benzer birimlerde (Fakülte,YO,MYO) norm kadro çalışmaları yapılmak suretiyle iş yükü dağılımı yeniden planlamak, personele yönelik her yıl hizmet içi eğitim düzenlemek

  H3.3- Plan dönemi sonuna kadar iç kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin % 90’nı tamamlanacak ve kalite güvence belgesi (ISO 9001 vb.)  alınması için çalışmalar yapılacak

  H3.4- Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme çıkarmak

  H4.1- Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

  H4.2- Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısının 150.000’e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkartmak

  H4.3- Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinin sayısını her yıl  % 5 artırmak. Kariyer Geliştirme Merkezi aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme konusunda destek olmak

  H4.4- Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu öğrenme programlarının sayısının % 3 artırmak

  H4.5- Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek sayısı (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile güvenlik hizmetlerini iyileştirmek

  H5.1- Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili çayda verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay, mor çay, çay tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak

  H5.2- Plan dönemi sonuna kadar bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesiyle ilgili en az 10 adet proje ve 12 adet etkinlik düzenlemek

  H5.3- Üniversitemiz Ardeşen Turizm Fakültesi tarafından sunulan eğitimin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilerek bölgemiz turizm sektörünün ihtiyacı olan uzmanlaşmış personelleri yetiştirmek ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak

  H5.4- Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından sunulan eğitimi nitelik ve nicelik yönünden iyileştirmek ve ilimizin ihtiyacı olan yeni bir araştırma hastanesi yapılmasına destek sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]