2019-2023 dönemi Avrupa Birliği Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin toplumsal gelişim ve dönüşümünü hedefleyen en önemli çağdaşlaşma projelerinden birisi olan Avrupa Birliği’ne üyelik süreci siyasi engellemelere rağmen, yarım yüzyılı aşkın bir süredir kararlılıkla sürdürülmektedir.

  Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerler eşliğinde toplumumuzun hayat standartlarını ileriye taşıyacak, ülkemizin en önemli stratejik hedeflerinden biri olan Avrupa Birliği’ne tam üyeliğimizin bizim için olduğu kadar küresel dünyada önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, ekonomik kriz, düzensiz göç, aşırı sağın yükselişi, terörizm gibi sorunlarla boğuşmak zorunda kalarak içe kapanmak durumunda kalan Avrupa Birliği için de büyük önem taşıdığı görülmektedir.

  Kamu kurumlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanacağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, özerk yapısı korunarak AB vizyonunu kaybetmeyen ve Dışişleri Bakanlığına bağlı bir Başkanlık olarak yapılanan Avrupa Birliği Başkanlığımız, AB sürecindeki kararlılığımızın en önemli göstergesidir.

  Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda katılım sürecinde rehberimiz ve bir şekilde taahhüdümüz olan Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Programda belirlenen hedef ve politikalara uygun olarak hazırlamış olduğumuz 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı sunar, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

                                                                                                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                                                                                                Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci

 • A1. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerekli strateji ve politikalar geliştirmek, reformlara öncülük etmek ve bu süreçte eşgüdümü güçlendirmek.

  A2. Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak.

  A3.  Türk ve AB kamuoylarının Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize olan desteğini artırmak.

  A4.  Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Avrupa Birliği Başkanlığının kurumsal kapasitesini geliştirmek.

 • H1.1.Katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilecektir.

  H1.2.AB müktesebatına uyum çalışmaları üyelik hedefi doğrultusunda yönlendirilecektir.

  H2.1.Katılım öncesi mali yardım süreci programlanacak, izlenecek, değerlendirilecek ve yönlendirilecektir.

  H2.2.Avrupa Birliği Başkanlığı sorumluluğundaki Sınır Ötesi İşbirliği Programları ilgili yönetim makamları ile birlikte yönetilecek ve bu programlar altındaki projelerin uygulanmasına dair çalışmalar yürütülecektir.

  H2.3.Sivil toplum alt sektörü ve temel haklar alt alanı için programlama ve izleme süreci yürütülecek ve Avrupa Birliği Başkanlığının yararlanıcısı olduğu proje ve programlar uygulanacaktır.

  H2.4.Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecine dahil olan kurumların proje hazırlama ve fon kullanım kapasiteleri geliştirilecektir.

  H2.5.Avrupa Birliği Programları ve Ajansları kapsamında sunulan imkanlardan ülkemizin daha fazla yararlanması sağlanacaktır.

  H3.1.AB kamuoyunda ülkemizin AB üyeliğine yönelik algıyı iyileştirmek için önyargı ve yanlış bilgilendirmeye karşı iletişim etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

  H3.2.Yurt içinde Avrupa Birliği katılım sürecinin ve müstakbel üyeliğin kazanımlarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar, paydaşlarla diyalog güçlendirilerek yürütülecektir.

  H4.1.Başkanlığımız insan kaynakları geliştirilecek ve verimliliği artırılacaktır.

  H4.2.Fiziksel ve teknolojik altyapı iyileştirilecek ve güvenlik tedbirleri geliştirilecektir.

  H4.3.Avrupa Birliği Başkanlığı iç kontrol sistemi sürekli olarak geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]