2021-2025 dönemi Türkiye Adalet Akademisi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde, kamu mali yönetiminin temelini teşkil eden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verilebilirliğin yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir.

  İçinde bulunduğumuz yüzyılda, her alanda olduğu gibi yargı alanında da büyük bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişim karşısında sürekli yenilenme ihtiyacı, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda yaşanan değişimlere uyum sağlanmasının en önemli araçlarından biri de stratejik plandır.

  Türkiye Adalet Akademisi, hâkim ve savcılar ile adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak; bağımsızlık, tarafsızlık ve adalet anlayışının önemine ilişkin farkındalığı artırmak; mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakati en üst seviyeye çıkarmak; zamanı verimli bir şekilde kullanabilme, hukuki problemlere doğru çözüm üretebilme, insan haklarına ve hukuka uygun, adil ve makul sürede yargılama yapabilme becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim veren bir kurumdur.

  Bu doğrultuda, Akademinin yeni Stratejik Planı, kamuoyunun ve yargı camiasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde katılımcı bir anlayışla oluşturulmuştur.

  2016-2020 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’ın büyük bir bölümü hayata geçirilmiştir. Edinilen tecrübeler ve yeni ihtiyaçlar, Akademinin beş yıllık geleceğini planlamak üzere hazırlanan Stratejik Plan’a aktarılmıştır.

  Türkiye Adalet Akademisinin 2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nın uygulama döneminin başarıyla geçeceğine olan inancımı belirtir, planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. 

                                                                                                                    Abdulhamit GÜL

                                                                                                                     Adalet Bakanı

 • A1-Toplumun adalet beklentisini karşılayacak yetkinlikte, hukuka ve insan haklarına bağlı, bağımsız, tarafsız, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm veren, mesleki etik ilkelerini benimseyen hâkim ve savcılar yetiştirmek

  A2-Uzmanlaşma esaslı eğitimlerle, hâkim ve savcıların insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hızlı ve etkin yargılama yapabilme becerilerini geliştirmek, diğer hukuk profesyonellerinin alanlarıyla ilgili bilgi, birikim ve kapasitelerini artırmak

  A3-Akademiye atanan veya görevlendirilen öğretim görevlileri ile eğiticilerin yetkinliklerini geliştirerek uygulamaya dayalı eğitim vermelerini sağlamak

  A4-Akademinin; ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek

  A5-Hâkim ve savcılar ile adayların insan hakları konusundaki farkındalıklarını ve yetkinliklerini artırmak

  A6-Hukuk ve adalet eğitimi alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak

  A7-Akademinin kurumsal kapasitesini güçlendirmek

 • H1.1-Hazırlanan müfredat ve modüller doğrultusunda adaylara, interaktif yöntemlerle, uygulamaya dayalı, tamamlayıcı meslek öncesi eğitim verilecektir.

  H1.2-Adayların; bağımsız, tarafsız ve hür vicdanlarıyla karar verecek, yargı etiği kurallarını benimseyecek şekilde yetişmelerini sağlamaya yönelik eğitimlere ağırlık verilecektir.

  H1.3-Adayların kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

  H1.4-Adaylara, hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon temalı eğitimler verilecektir.

  H1.5- Adayların, yabancı dil öğrenmeleri ve akademik çalışma yapmaları teşvik edilecektir.

  H2.1-Hâkim ve savcıların mesleki bilgi, birikim ve kapasitelerinin artırılması için, ihtiyaç duyulan konularda eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

  H2.2-Yeni eğitim metotları uygulamak suretiyle meslek içi eğitimin kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

  H2.3-Mesleğe yeni başlayan hâkim ve savcılar ile müstemir yetkisi değişen hâkimlerin adaptasyonu amacıyla uzaktan eğitim ve diğer metotlarla uygulama eğitimi verilecektir.

  H2.4-Mesleki uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla; üst politika belgelerinde belirlenen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.

  H2.5-İhtiyaç duyulan konularda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hukuk profesyonellerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

  H2.6-Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve ilgili meslek kuruluşları ile iş birliği yapılarak eğitim programları düzenlenecektir.

  H3.1-Akademiye atanan veya görevlendirilen öğretim görevlilerinin niteliği ve verimliliği artırılacaktır.

  H3.2-Eğitimlerde görevlendirilmek üzere, alanında yetkin kişilerden eğitici havuzu oluşturulacaktır.

  H3.3-Emekli hâkim ve savcılar ile alanında uzman kişilerin eğitici olarak görev yapmaları sağlanarak, eğitimin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.

  H3.4-Öğretim görevlileri ve eğiticilerin uygulama adliyesi ve diğer imkânları kullanmak suretiyle pratiğe dayalı eğitim vermeleri sağlanacaktır.

  H4.1-Hâkim ve savcı adaylarının eğitiminde kullanılmak üzere müfredata ve interaktif eğitim anlayışına uygun, uzaktan eğitim yöntemlerini de içeren eğitici ve aday modülleri hazırlanacaktır.

  H4.2-Akademi tarafından sürdürülen meslek içi eğitim faaliyetleri analiz edilerek uzaktan eğitim teknolojilerinin de kullanıldığı yeni yöntem ve metotlar geliştirilecektir.

  H4.3-Adalet ve hukuk bilincini geliştirmek, yargıya duyulan güveni artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası projeler hazırlanıp yürütülecek ve diğer kurumlar tarafından yürütülen projelere destek sağlanacaktır.

  H4.4-Akademi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecektir.

  H4.5-Süreli ve süresiz yayın faaliyetleri yürütülecek ve kütüphane hizmetleri geliştirilecektir.

  H5.1-Adayların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi uygulamaları konusunda farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.

  H5.2-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda hâkim ve savcılara yönelik eğitim programları düzenlenecektir.

  H5.3-Avrupa Konseyi HELP platformu kullanılarak insan hakları konusundaki eğitimlere devam edilecektir.

  H6.1-Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla, iş birliği yapılmasında fayda görülen ülkelerin yargı mensuplarına yönelik programlar düzenlenecektir.

  H6.2-Eğitim alanında yabancı ülkelerdeki yargı okulları ile iş birliği yapılarak kurumsal eğitim kapasitesi güçlendirilecektir.

  H6.3-Mevcut uluslararası yargı eğitim ağlarına katılım sağlanmasına ve yenilerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

  H6.4-Hukuk ve adalet anlayışı bakımından ortak bir bakış açısı geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği geliştirilecektir.

  H6.5-Yargı mensuplarına yönelik eğitimin standartlarının ve kalitesinin artırılması ve ihtiyaç duyulan konularda uzmanlaşmaya dayalı eğitim programları yapılması amacıyla uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacaktır.

  H7.1-Akademinin fiziki kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

  H7.2-İnsan kaynakları kapasitesi güçlendirilecek, personelin motivasyonu ve verimliliği artırılacaktır.

  H7.3-Akademinin stratejik ve mali yönetim yapısı güçlendirilecektir.

  H7.4-Kurum içi ve kurum dışı farkındalığın artırılması amacıyla; kurumsal iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]