2010-2014 dönemi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Erzincan Üniversitesinin Değerli Paydaşları,

  Essiz doğal güzelliklerin ve medeniyetlerin kesiştiği bir noktada; sevgi, dostluk ve hoşgörünün en yoğun yaşandığı derin bir kültür içindeki Genç Erzincan Üniversitesi, Atatürk’ün "Erzincan'ın az zamanda layık olduğu ve Cumhuriyetin kendisinden beklediği mertebede nur ve feyz kaynağı olacağına tamamen inanıyorum." sözünden de ilham alarak Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, çağdaş uygarlık ilkelerini benimsemiş, araştıran, bilgiye ulasan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylasan, uluslararası düzeyde yarışabilir bilgiye, beceriye sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Hedefimizin başarıya dönüşmesi ve bu başarının da günün gelişen şartlarına ayak uydurarak devamı için stratejik planlama yapmak bir zorunluluktur.

  Bir kurumda stratejik planlamanın olması kendi özgörev  (misyon), özülkü (vizyon) ve hedeflerini belirleyerek, bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğine dair performans göstergelerini saptaması, kurumların hem işleyişte hem de sonuçların kontrolünde özdenetime sahip olmasını beraberinde getirdiği gibi kurumun bütçesinin saptanan performans göstergeleri doğrultusunda planlanmasını da ortaya koymaktadır. Performans esaslı bütçeleme, bu kapsamda belirlenen performans programı çerçevesinde ulaşılması planlanan sonuçlara ne kadar kaynak ayrılması gerektiğine ilişkin bütçeleme en bastan yapılmakta, dolayısıyla istenilen performansı göstererek bu hedeflere ulaşacak personel ile gereksinim duyulan kaynakların saydam ve etkili bir şekilde bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. Bu durumda hem kaynak dağılımında adalet sağlanabilecek, hem personelin kendi belirledikleri hedeflere ulaşmaya yönelik çalışma azmi güçlendirilebilecek hem de hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda, personelin bu hedeflere ulaşıp ulaşamadığı ile ilgili denetimler açık ve gerçekçi bir şekilde yapılabilecektir.

  Erzincan Üniversitesi 1. Dönem Stratejik Planı (2010–2014) ve buna bağlı performans göstergeleri, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen genel çerçeveye göre hazırlanmıştır. Üniversitemizin bu çalışmayla önce su anki durumu saptanmıştır. Sonra da buna ve özülkü ile özgörevimize göre yol haritası çizilmiştir. Üniversitemiz, her mali yılın sonunda yapacağı izleme toplantılarıyla stratejik planının gerçekleşmesini izleyecek ve gerektiğinde sonraki dönem için revize çalışmalarını başlatacaktır. Erzincan Üniversitesi 2010–2014 Stratejik Planı akademik ve idari kadromuzun, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, ayrıca üniversitemize gönül vermiş herkesin uygulama aşamasına aktif katılımıyla kurumumuzu başarıya taşıyacaktır. Sizlerin inancı ve desteği ile oluşacak sinerji ile daha güçlü bir üniversite oluşturacağımıza olan inancım sonsuzdur.

  Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP

  Rektör

 • A1       "Üstün kalitede eğitim-öğretim hizmetleri sunmak"

  A2       "Üstün kalitede araştırma ve geliştirme hizmetleri sunmak"

  A3       Üstün kalitede toplum hizmetleri sunmak

 • H1.1    Yükseköğrenimde okullaşma oranının ve eğitim kapasitesinin arttırılması ve yaygınlaşması kapsamında; ön görülen Önlisans, Lisans Programlarının, Yüksek lisans ve Doktora Programları ile Uzaktan Eğitim Programlarının Açılması

  H1.2    Derslik, ofis ve laboratuar ihtiyacının giderilmesi

  H1.3    Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması

  H1.4    İdari personel ihtiyacının karşılanması

  H1.5    Üniversitemiz ve birimlerimizin performans esaslı bütçeleme çalışmalarına hazırlık olarak kurumsal değerlendirme, idare faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programlarının hazırlanması

             

  H2.1    Yürütülen araştırma projelerinin ve tezlerin teşviki

  H2.2    Özgün araştırmalar yürüterek bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunulması

             

  H3.1    İl ve bölge halkına açık sosyal, kültürel ve sanatsal ve diğer etkinliklerin sayısını artırmak

  H3.2    Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) başlatılması için alt yapı çalışmalarının yapılması

  H3.3    Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile mevcut işbirliğinin staj hareketliliğine uygun biçimde değerlendirilmesi

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]