2019-2023 dönemi İstanbul Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemizin değerli akademisyenleri, çalışanları, mensupları ve tüm paydaşlarımız;

  İstanbul Üniversitesi; bilimsellik ve araştırma odaklılık, yenilikçilik, buluşçuluk ve girişimcilik, kalite odaklılık ve sürdürülebilirlik, etik ve evrensel değerlere uyum, şeffaflık ve hesap verebilirlik, toplumsal duyarlılık ve öğrenci odaklılık temel değerlerini bilimsel esas ve gerçeklikle harmanlayarak geçmiş ile gelecek arasına köprü kuran bir üniversite hüviyetindedir. Bu hüviyetin yüklediği tarihsel sorumluluğu, Nobel ödüllü yazar ve araştırmacı yetiştirmesi ve hemen her yıl dünyada ilk 500’e giren Türkiye’deki tek üniversite olmasıyla daha da güçlendirmekte ve uluslararası bir boyuta taşımaktadır.

  Dünyanın en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olarak kuruluşundan günümüze Türkiye’nin ekonomik, siyasal, hukuki ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası bilimsel eser ve projeler üreten, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal sorumluluk faaliyetlerine kayıtsız kalmayan ve bu alanda katma değer sağlayan, sahip olduğu girişimci ve yenilikçi yapısı ile geleceğin nesillerini yetiştiren İstanbul Üniversitesi’nin bu gayretlerinin karşılığını Araştırma Üniversitesi seçilerek alması haklı bir gururun yaşanmasına vesile olmuştur. Bununla birlikte İstanbul Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olarak seçilmiş olması yaşanılan haklı gururun yanında kendisine bazı ek sorumluluk ve görev alanlarının yüklenmesine vesile olmuştur. Bu şuur ve farkındalıkla Mayıs 2017 tarihinde başlayıp Haziran 2018’de tamamlanan 2019- 2023 Stratejik Planının yol haritası, her biri kendi alanında uzman olan stratejik planlama ekibi üyeleri tarafından tasarlanmış ve katılımcılığın esas alındığı, iç ve dış paydaşlar ile yoğun birlikteliğin olduğu bir süreç yaşanmıştır. Stratejik planlamanın ruhuna uygun bir şekilde üst yönetimin çizdiği vizyon ve bu vizyona bağlı amaçlar doğrultusunda üniversitenin tabanına yayılan bir perspektifle çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çerçevede farklı zamanlarda üç büyük çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştaylarda en doğru sonuca ulaşabilmek için uygun teknik ve yöntemler uygulanmıştır. Gerek akademisyenlerimizden gerekse de reel sektörde yer alan paydaşlarımızdan aldığımız güç ve enerji ile geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olan gençlerimize daha iyi eğitim olanakları sunabilmenin ve ülkemizi rekabetçi ülkeler arasında daha yukarı sıralara çıkartabilmenin temel projesi olarak gördüğümüz Stratejik Planımız son halini almıştır. Yaşamın değişmez gerçeği olarak “Her bir bitişin ardından muhakkak yeni bir başlangıç gelir” ilkesiyle, bu güzide eserin nihai halini almasının aslında bizler için yeni bir başlangıcı temsil ettiğini söylemekte fayda görmekteyim. Stratejik planımızın tamamlanması kadar onun takibini yapabilmek ve tespit edilen hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı şimdiden tesis etmiş; var olan eksikliklerin de bir an evvel tamamlanabilmesi adına hazırlık çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Yoğun emek ve gayretin ürünü olan stratejik planın üniversitemizin tüm birimlerindeki çalışanlarına büyük sorumluluklar yüklemiş olduğu hususunu da belirtmek isterim. Bu duygu ve düşünceler ile üniversitemizi daha ileri ufuklara taşıyacağına olan inancımla stratejik planımızın üniversitemize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Mahmut Ak

  REKTÖR

 • Amaç 1: Beşerî, Sosyo-Teknik ve Fiziki Sermaye Potansiyelinin Sürekli Geliştirilmesi

  Amaç 2: Öğrenci Merkezli Modelle Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Uluslararası Standartlara Taşınması

  Amaç 3: Araştırma Altyapısının ve Nitelikli Bilimsel Çalışmaların Uluslararası Rekabet Edebilir Düzeye Çıkartılması ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması

  Amaç 4: Sivil Toplum ile İş Birliğinin Arttırılarak Akademik Çıktıların Toplumsal Hizmetle Bütünleştirilmesi

  Amaç 5: Ekonomik ve Sosyal Değerlere Dönüşen Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyet ve Projelerinin Arttırılması

 • Hedef 1: Bilgi İşlem Sistemlerinin Geliştirilmesi

  Hedef 2: Üniversitenin Fiziki Yapısının İyileştirilmesi

  Hedef 3: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

  Hedef 4: Kurumsal İletişim Kabiliyetlerinin Arttırılması

  Hedef 5: Kurumun Tüm Süreçlerinde Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması

  Hedef 1: Müfredatların Diploma Programı Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerine Uygun Olarak Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Düzenli Olarak Geliştirilmesi ve Yenilenmesi

  Hedef 2: Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmanın Yaygın ve Etkin Kılınması

  Hedef 3: Eğitim ve Öğretim Altyapılarının Geliştirilmesi ve İzlenme Süreçlerinin Oluşturulması

  Hedef 4: Öğrenci Merkezli Eğitim – Araştırma Modellerinin Oluşturulması ve Desteklenmesi

  Hedef 5: Eğitim Öğretimi Destekleyecek ve Öğrencilerin Kişisel Gelişimine Katkıda Bulunacak Sosyal, Kültürel, Mesleki Faaliyetlerin Desteklenmesi

  Hedef 1: Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi

  Hedef 2: Yaygın Etkisi, Yüksek Çıktıları Olan Bilimsel Araştırmaların Arttırılması

  Hedef 3: Ulusal ve Uluslararası İş Birliğiyle Yapılan, Yaygın Etkisi Yüksek Olan Lisansüstü Tezlerin Arttırılması

  Hedef 4: Bilgi ve Teknoloji Transferi Amacıyla Kendi Alanında Seçkin Üniversite, Enstitü ve Araştırma Merkezleri İle Ortak Çalışmaların Yürütülmesi

  Hedef 1: Üniversite – STK Arasındaki Kurumsal İlişkilerin Geliştirilmesi

  Hedef 2: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Sorumluluk Projelerinin Arttırılması

  Hedef 3: Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Yapılan Faaliyet ve Hizmetlerin Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması

  Hedef 4: Çevre Yönetimi Sistemi Çalışmalarının İyileştirilmesi

  Hedef 1: Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım (FSMH) Kapsamında Başvuru, Tescilleme ve Lisanslama Sayısının Arttırılması

  Hedef 2: Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Katma Değer Sağlayacak Üniversite-Sanayi İş Birliklerinin Arttırılması

  Hedef 3: Dış Kaynaklı Projelerin Sayısının Arttırılması

  Hedef 4: Üniversite Genelinde Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürünün Geliştirilmesi Doğrultusunda Faaliyetlerin Arttırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]