2022-2026 dönemi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018 yılında kurulan ve hâlihazırda 1 Enstitü, 4 Fakülte, 3 MYO, 5 UYGAR Merkezi ve 734 personeli ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdüren sağlık temalı, genç ve dinamik bir üniversitedir. Sahip olunan bu dinamizmin yerel, ulusal ve uluslararası katkıya dönüştürebilmesi için hedeflerin doğru belirlenmesi, hedefleri belirlerken bölge ve ülke önceliklerinin göz önünde bulundurulması, kısıtlı kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanabileceği bir planlama yapılması ve tüm faaliyetlerin içinde yaşanılan çevrenin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin enerjisinin doğru yöne kanalize edilebilmesi için Stratejik Planın hazırlık aşamasında büyük gayretler sarf edilmiştir.

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık alanında yapılacak bilimsel çalışmalara ve araştırmalara olanak sağlayacak, temel ve klinik tıbbi bilgi, mesleki beceriler ve tutumlarla donatılmış, iletişim becerileri yüksek, tıp bilimine katkı sağlayan, etik değerlere sahip, araştırmacı, liderlik ruhu taşıyan, toplumsal sorumluluk bilincinde olan bireyler yetiştirerek, tüm paydaşlarına ülke genelinde en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Belirlenen amaca ulaşabilmesi adına Stratejik Plan hazırlık sürecinde öncelikle “Biz kimiz?” ve “Ne yapıyoruz?” sorularına doğru bir şekilde cevap verebilmek için hem iç hem de dış paydaşların gözünden kurumun değerlendirmesi yapılmış, kurumun güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiştir. Tespit edilen zayıf yanların nasıl geliştirilebileceği ve güçlü yanların nasıl sürekli güçlü tutulabileceği, bu aşamada hangi süreçlerin kurumu nasıl etkileyebileceği, bunun için ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulduğu ve şuan ne kadar kaynağa sahip olunduğu analiz edilmiştir. Nihayetinde, faaliyetlerini yürütürken Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne kılavuzluk edecek Stratejik Plan hazırlanmıştır.

  Çok genç olan üniversitemizin hem kuruluş ve gelişmesindeki hedeflerine ulaşmasında hem de geniş araştırmalar sonucunda hazırlanan projelerimizin katma değeri yüksek çıktılara dönüşmesinde ilgili kamu kurumlarının, özel sektör üyelerinin ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri ve desteği kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, Stratejik Plan’ın hazırlık aşamasında emeği geçen, sürece dâhil olan, destek veren ve görüşleriyle üniversitemizin gelişimine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, belirlenen hedeflerin üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof.Dr. Vural KAVUNCU

  Rektör

 • A1. Üniversiteyi kurumsal akreditasyon programına hazırlamak

  A2. Eğitim-öğretimin kalitesini geliştirmek

  A3. Bilimsel araştırma faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi

  A4. Sağlık turizmi konusunda bölgede bir marka haline gelmek

  A5. Topluma hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi

 • H1.1 Akredite olan program sayısının artırılması

  H1.2 Kurumsal akreditasyona programına uygun faaliyet gösteren birim sayısının artırılması

  H2.1 Eğitim öğretim fiziki altyapısının geliştirilmesi

  H2.2 Öğrenme kaynaklarının artırılması

  H2.3 Disiplinlerarası eğitim imkanınının arttırılması

  H2.4 Eğitim-öğretim bilişim altyapı olanaklarının iyileştirilmesi

  H2.5 Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci hareketliliğinde artış sağlamak

  H3.1 Üniversitenin Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin artırılması

  H3.2 Yerel ve Bölgesel önceliklere yönelik bilimsel araştırmaların artırılması

  H3.3 Lisansüstü Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin artırılması

  H4.1 Termal sağlık turizmine yönelik faaliyetlerin artırılması

  H4.2 Termal sağlık turizmine yönelik eğitim faaliyetlerin artırılması

  H5.1 Toplumsal katkı faaliyetlerin sayısının artırılması

  H5.2 Sürdürülebilir çevre faaliyetlerinin artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]