2020-2024 dönemi Rize İl Özel İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • SUNUŞ
  Stratejik plan; Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli hedeflerini, temel ilkelerini, performans kriterlerini, bunlara ulaşmak için izleyeceği yöntemleri ve kaynak dağılımlarını içeren, bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yolu belirleyen katılımcı yöntemlerle hazırlanan bir yol haritasıdır.  
  Günümüz kamu yönetimi anlayışının gereği olarak; şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idareleri için stratejik planı bir zorunluluk haline getirmiştir. Stratejik planlar yardımıyla kamu yöneticileri faaliyetlerine uzun vadeli bir perspektifle bakabilir, iç ve dış etmenlerin kurum üzerindeki etkilerini görebilirler.   Stratejik Planının yasal ve genel idari düzenlemelere, performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilip doğru olarak kullanımını sağlamaktan, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden dolayı genel sorumluluğumuz bulunmaktadır.  
  Ülkemizde son dönemlerde hızla gerçekleştirilen reformlar ile birlikte kamuda yeniden yapılanma çalışmaları hız kazanmış, Ülkemiz yeni ve büyük bir değişim sürecine girmiştir. Hedefimiz vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden azami derecede istifade ederek, huzurlu ve müreffeh bir hayat sürebilmelerini sağlamaktır.
   
  6    
  Bu bağlamda yürürlüğe konulmuş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereği olarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamayı öngörmüştür.   
  Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi; ‘İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.’ hükmünü taşımaktadır.   
  Bu şuur ve farkındalıkla Haziran 2020 tarihinde başlayıp Aralık 2020’de tamamlanan 2020- 2024 Stratejik Planının yol haritası, stratejik planlama ekibi üyeleri tarafından tasarlanmış ve katılımcılığın esas alındığı, iç ve dış paydaşlar ile yoğun birlikteliğin olduğu bir süreç yaşanmıştır. Stratejik planlamanın ruhuna uygun bir şekilde üst yönetimin çizdiği misyon ve bu vizyona bağlı amaçlar doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sayesinde özelde İlimizi genelde Ülkemizi daha üst seviyelere çıkartabilmenin temel projesi olarak gördüğümüz Stratejik Planımız son halini almıştır  
  Yoğun emek ve gayretin ürünü olan stratejik planın İdaremizin tüm birimlerindeki çalışanlarına büyük sorumluluklar yüklemiş olduğu hususunu da belirterek İlimizi daha ileri ufuklara taşıyacağına olan inancımla stratejik planımızın İdaremize, İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.  
                                                                                              Kemal ÇEBER

                                                                                                 Rize Valisi

 • A.1:  Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan köylerde nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturmak

  A.2:  Kültür varlıklarının tespiti, korunması, kullanılması ve yaşatılması

  A.3:  Maden ruhsatlarını düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi

  A.4: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerde iş güvenliği, sağlık, erişilebilirlik, mevzuata uygunluk, trafik güvenliği konularında denetim yapılarak vatandaşlara en iyi hizmet sunumunu sağlamak

  A.5:  Coğrafi bilgi sisteminin kurulması

 • H.1.1:  Yerleşik alan sınır tespit çalışmalarının tamamlanması

  H.1.2: Yapılaşma baskısının yoğun olduğu ve koruma statüsü (sit, tabiat parkı, milli park v.b.) bulunan alanlarda imar planı çalışmalarının hazırlanması

  H.1.3: Hazırlanacak olan imar planlarına uygun imar uygulama (arsa ve arazi düzenlemesi) çalışmalarının tamamlanması

  H.1.4:  Köylerde yapılacak olan yapılar için tip projelerin hazırlanması

  H.1.5: Taşınmazların satış ve trampa edilmesi

  H.2: Tarihi ve kültürel yapıların tespit edilmesi, projelendirilmesi, restore edilmesi ve yaşatılması H.3.1:  Ruhsat düzenlenmiş olan madenlere yönelik denetimlerin arttırılması

  H.3.2: Ruhsatsız madencilik faaliyetlerinin önlenmesi ve mümkünse bu sahaların ruhsatlı hale getirilmesi

  H.4: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerin periyodik denetimlerinin yapılması

  H.5.1:  Sistem alt yapı bileşenlerinin (yazılım ve donanımlar) temini ve çalışır hale getirilmesi H.5.2:  Köydes yatırım izleme sisteminin oluşturulması

  H.5.3:  İmar bilgi sisteminin oluşturulması

  H.5.4:  Kudeb bilgi sisteminin oluşturulması

  H.5.5:  Taşınmaz yönetimi bilgi sisteminin oluşturulması

  H.5.6:  Kamulaştırma bilgi sisteminin oluşturulması

  H.5.7:  Yapı ve ruhsat takibi bilgi sisteminin oluşturulması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]