2021-2025 dönemi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), 2011 yılında kurulmuş ve 2013 yılında eğitim-öğretim  faaliyetlerine  başlamıştır.  Üniversitemiz,  kaliteli  eğitim  alarak  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  rekabet  edebilen,  gelişen  teknoloji  ve  piyasa  şartlarına  uyum  sağlayacak  mezunlar  yetiştiren,  bölgesinde öncü ve uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak bilime katkı sağlayan bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.

  Üniversitemiz  belirlemiş  olduğu  hedeflerine  ulaşmak  için  tüm  akademik  ve  idari  birimlerinde  kalite  odaklı  politikalar benimsemiştir. Programlarımızda eğitim dili İngilizce olarak kabul edilmiş, bu bağlamda Ya-bancı Diller Yüksekokulu’nun uluslararası akreditasyona sahip olması sağlanmıştır. Akademik personel alımında da yüksek nitelikli standartlar oluşturmak amacıyla titiz bir çalışmayla Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır.

   ATÜ  akademik  çeşitliliğe  önem  vermiş,  bu  amaçla  ülkemizin  ve  dünyanın  saygın  üniversitelerinden  mezun  öğretim  üyelerini  kadrosuna  dâhil  etmiştir.  Üniversitemizin  akademik  kadrosunun  önemli  bir  bölümü, lisansüstü çalışmalarının bir kısmını veya tamamını yurt dışındaki saygın üniversitelerde tamamlamıştır. Öğretim üyelerimiz doktora sonrası ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak için  teşvik  edilmektedir.  Üniversitemizde  kalite  odaklı  politikalar  sonuç  vermeye  başlamış,  ATÜ  son  yıllarda ülkemizdeki üniversiteler arasında uluslararası yayın sıralamasında hızla yükselmeye başlamıştır.

  ATÜ uluslararası bir üniversite olma hedefini benimsemiştir. Uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak, yurtdışından kendi alanında saygın ve nitelikli yabancı akademisyenler, üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunda istihdam edilmektedir.

  ATÜ  bünyesinde  yer  alan  tüm  birimlerde  kaliteye  önem  verilmekte  ve  bu  hedef  doğrultusunda  güçlü  akademik ve araştırma alt yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Bilgisayar Mühendisliği ve Siber Güvenlik uzmanlaşma alanları olarak benimsenmiş, ileride bu alanlarda ülkemizde  ve  dünyada  saygın  bir  üniversite  olma  hedefi  doğrultusunda  akademik  yapılanma  başlatılmış  ve  önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bunların yanında, öğretim üyeleri üniversite-sanayi işbirliği kapsamın-da çalışmalara özendirilmekte, öğrencilerin sanayide uygulamalı eğitimlere katılmalarına olanak sağlanmaktadır.

  Üniversitemizde hedefleri daha hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızın görüşleri alınarak bu stratejik plan hazırlanmıştır. Stratejik plan ile hedefler bir takvime bağlanmış ve izlenebilir hale getirilmiştir. Akademik ve idari personelimizin kabiliyet ve azmine olan güveni ve inancı yansıtan bu stratejik planın hedeflerimize etkin bir şekilde ulaşmamızda iyi bir rehber olmasını diler, stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Mehmet TÜMAY

   Rektör

 • Amaç 1. Araştırma odaklı üniversite kimliğini sürdürülebilir kılmak

  Amaç 2. Eğitim-öğretim niteliğini geliştirmek ve uluslararasılaşmak

  Amaç 3. Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve girişimciliği üniversite genelinde yaygınlaştırmak

  Amaç 4. Toplumsal hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmak

  Amaç 5. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve yönetimde sürekli iyileştirme sağlamak

   

 • Hedef 1.1. İndekslerce (SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısını 2025 yılı sonuna kadar %25 oranında artırmak.

  Hedef 1.2. Bilimsel araştırma projelerinin (Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAP vb.) sayısını artırmak.

  Hedef 1.3.Fiziksel ve teknolojik araştırma altyapısının niceliğini ve niteliğini geliştirmek.

   

  Hedef 2.1. Fakültelerde akredite program sayısını 2025 yılı sonuna kadar en az 3’e çıkarmak

  Hedef 2.2.Çift ana dal ve yan dal eğitimi alma imkânı sunan program sayısını 2025 yılı sonuna kadar %25 oranında artırmak

  Hedef 2.3. Uzaktan eğitimle verilen ders oranını 2025 yılı sonuna kadar tüm derslerin % 40’ına yükseltmek

  Hedef 2.4. Eğitim öğretimde uluslararasılaşmayı geliştirmek

  Hedef 2.5. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısında 25’i geçmemek (Öğretim üyesi başına mevcut öğrenci sayısı)

   

  Hedef 3.1. 2025 yılı sonuna kadar 3 patent almak

  Hedef 3.2. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde plan dönemi sonuna kadar (2025 yılı sonuna kadar) en az 10 adet Ar-ge projesi/sözleşme yapmak

  Hedef 3.3. Üniversite genelinde girişimciliğin niteliği ve niceliğini geliştirmek

   

  Hedef 4.1. Bölgede kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik faaliyetleri artırmak

  Hedef 4.2. Güncel toplumsal sorunlara yönelik 2025 yılı sonuna kadar 10 proje yapmak

  Hedef 4.3. Üniversitemiz paydaşlarının çevre bilinci farkındalığını artırmak

   

  Hedef 5.1. Yerleşkede yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek

  Hedef 5.2. Kurumsal yönetim sistemlerini geliştirmek ve performans izleme, değerlendirme sistemi kurmak

   Hedef 5.3. Akademik ve idari personelin mesleki ihtiyaçlarını karşılamak ve niteliklerini geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]