2019-2023 dönemi Bartın Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bartın Üniversitesinin 2019-2023 Stratejik Planının 2022-2023 Dönemi için güncellenmiş sürümüdür.

 • A1- Öğrenci merkezli eğitimle öğrenci başarısını arttırmak

  A2- Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

  A3- Üniversite genelinde girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmak vekurumsallaştırmak

  A4- Bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri arttırmak

  A5- Katılımcı yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünü geliştirmek

 • H1.1- Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.

  H1.2- Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecektir.

  H1.3- Üniversitemize gelen Lisans/Önlisans öğrencilerinin nitelikleri iyileştirilecektir.

  H1.4- Öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.

  H1.5- Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.

  H2.1- Araştırma altyapısı iyileştirilecektir.

  H2.2- Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı arttırılacaktır.

  H2.3- Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı
  arttırılacaktır.

  H2.4- Lisansüstü eğitim programlarının niteliği ve niceliği arttırılacaktır.

  H2.5- Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır.

  H3.1- Girişimcilikle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri geliştirilecektir.

  H3.2- Girişimcilikle ilgili araştırma, uygulama ve proje sayısı arttırılacaktır.

  H3.3- Üniversite kaynaklı patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği girişimleri arttırılacaktır.

  H3.4- Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır.    

  H4.1- Üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırılacaktır.

  H4.2- Sürekli eğitim programlarının sayısı ve niteliği arttırılacaktır.

  H4.3- Üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır.

  H4.4- Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetler arttırılacaktır.

  H5.1- Üniversitemiz mezunları ile ilişkiler geliştirilecektir.

  H5.2- İç paydaşların kurumsal aidiyet düzeyi arttırılacaktır.

  H5.3- Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.

  H5.4- Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı arttırılacaktır.

  H5.5- Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]