2020-2024 dönemi Balıkesir Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Balıkesir Üniversitesinin 2020-2024 Stratejik Planının 2022-2024 Dönemi için güncellenmiş sürümüdür.

 • A1- Eğitim – öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

  A2- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  A3- Bölgenin ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak araştırma – geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi

  A4- Üniversitenin belirlemiş olduğu temel yetkinlikler çerçevesinde seçilen Eğitim alanlarında (Turizm İşletmeciliği, Mühendislik, Eğitim, Tarım – Hayvancılık Girişimciliği) öğrencilerde ve paydaşlarda girişimcilik motivasyonunu sağlayacak Eğitim-Öğretim müfredatı ve sertifika programları gerçekleştirmek

 • H1.1- Ulusal ve uluslararası akreditasyon sayısının artırılması

  H1.2- Eğitim- öğretim altyapısını iyileştirerek kalitenin artırılması

  H1.3- Uzaktan eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması

  H2.1- Kalite kültürünün yaygınlaştırılması

  H.2.2- Nitelikli akademik ve idari personel istihdamının sağlanması ve gelişimine destek verilmesi

  H3.1- Lisansüstü eğitimin niteliğini ve niceliğini geliştirerek bilimsel yayınların sayısının artırılması

  H3.2- Üniversite bünyesinde yürütülen faaliyetlerin bölgesel kalkınmaya etkisinin artırılması

  H4.1- Girişimcilikle ilgili Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

  H4.2- Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından girişimcilik alanlarında sertifika eğitimlerinin verilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]