2019-2023 dönemi Danıştay Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Anayasal düzenimiz içinde Devletin inceleme ve danışma fonksiyonunu yerine getiren ve yüksek mahkeme olarak da ilk derece idare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesini gerçekleştiren Danıştay, hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği, insan hakları gibi evrensel ilkelerin hayata geçirilmesi ve adil yargılama hakkının güvence altına alınması için mevcut insan kaynağı ve fiziki alt yapısıyla büyük bir özveri içinde çalışmalarını sürdürmektedir.


  Bağımsız ve tarafsız bir yargı erki, etkili ve hızlı işleyen bir adalet sistemi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hukuk devletinin olmazsa olmaz bir gerekliliği olarak kabul edilmektedir. Yargısal hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için nitelikli insan kaynağının varlığı, uygun çalışma koşullarının sağlanması ve yargısal faaliyetlerin bilgi iletişim teknolojileri ile desteklenmesi, stratejik yönetim kapsamındaki birincil önceliklerimiz arasında yer almaktadır.


  Stratejik Planımızda yer alan amaç, hedef ve stratejiler ile makul sürede adil yargılanma hakkı başta olmak üzere, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, kişilerin adalet sisteminden beklentilerine en üst seviyede cevap verilmesi, adalete erişim imkânlarının kolaylaştırılması ve güçlendirilmesi, yargısal süreçler hakkında tarafların, kararların tümünün erişime açılması ile de akademik çalışma yapanlar başta olmak üzere toplumun tümünün bilgilendirilmesi ile nihai olarak yargıya olan güvenin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır.


  Başkanlığımızın ilk stratejik planı olan 2014-2018 Stratejik Planın uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler, ulusal politika belgeleri ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler ile Başkanlığımızın ve idari yargının güncel ihtiyaçları gözetilerek oluşturulan 2019-2023 Stratejik Planımız daha önce kamuoyuna ilan edilmişti.


  Dünya çapında yaşanan KOVİD-19 salgını, her alanda olduğu gibi yargılama faaliyetlerinde de belli aksamaların yaşanmasına sebep olmuştur. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu Danıştay Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinde de sapmalar yaşanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, özellikle yargılama süre ve süreçlerine ilişkin performans göstergeleri, mevcut durum dikkate alınarak yeniden belirlenmiş ve bu yeni belirlemeye uygun olarak, Stratejik Planımızdaki hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde, yargısal süreçlere ilişkin kapsamlı bir iyileştirme ve tarafların bu süreçten tam bilgilendirilmesini sağlayacak yeni stratejiler belirlenmiştir.


  İlgili tüm paydaşların katılımlarıyla hazırlanan ve günümüz koşulları dikkate alınarak güncellenen Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planının, hazırlık ve güncelleme çalışmalarında emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür eder, planın ülkemize ve adalet sistemimize olumlu katkılar sağlamasını temenni ederim.
   
   
                                                                                                                      Zeki YİĞİT  

                                                                                                                  Danıştay Başkanı

 • A1- Yargılama Hizmetinin Niteliğini Artırmak

  A2- Danıştayın Danışma ve İnceleme Fonksiyonunu Güçlendirmek

  A3- Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

  A4- Kurumsal İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek • H1.1- Yargılama Hizmetini Makul Sürede Tamamlamak

  H1.2- İçtihat Birliğini Sağlamak

  H1.3- İş Yükünü Azaltmak

  H1.4- Yargı Mensuplarının Mesleki Yetkinliklerini Artırmak

  H1.5- Karar Yazım Şeklini Geliştirmek ve Karar Gerekçelerini Güçlendirmek

  H2.1- Danışma ve İnceleme Fonksiyonu Konusunda Kamu İdarelerinin Farkındalıklarını Artırmak

  H2.2- Danışma ve İnceleme Fonksiyonunun Etkinliğini Artırmak

  H3.1- İnsan Kaynaklarının Niteliğini Artırmak

  H3.2- İç Kontrol Sistemine Uyumu Artırmak

  H3.3- Kurumsal Kültürü İleriye Taşımak

  H3.4- Kurumsal Bilişim Altyapısını ve Yönetim Bilgi Sistemini Geliştirmek

  H3.5- Danıştay Yayın ve Kütüphane Hizmetlerinin Niteliğini Artırmak

  H4.1- Ulusal Yargı Kuruluşları ve Üniversiteler ile İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

  H4.2- Uluslararası ve Yabancı Yargı Kuruluşları ile İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]