2022-2026 dönemi İnönü Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1975 yılında kurulan üniversitemiz eğitim- öğretim ile araştırma-geliştirmede eriştiği seviye ve başta sağlık olmak üzere topluma sunduğu hizmetlerle ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. Amacımız, eriştiğimiz bu seviyeyi daha da yükselterek ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üretmek, özgüveni yüksek ve karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip yetkin bireyler yetiştirmek, eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında dünyada referans alınan bir üniversite olmaktır. Bu hedeflere ulaşmada bilimsellik, şeffaflık, milli ve insani değerlere saygı, öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım, tüm paydaşlar ile her aşamada işbirliği içerisinde hareket eden katılımcı ve demokratik bir yönetim tarzı temel prensiplerimiz olacaktır.
  2022-2026 stratejik planı her alanda olduğu gibi, yükseköğretim alanında da değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğu, yeni ve beklenmedik gelişmelerin ortaya çıktığı bir dönemde bizi belirlediğimiz hedeflerimize ulaştıracak amaç ve hedefler içermektedir. Bu yeni plan döneminde tüm akademik birimlerimizde akreditasyon sürecini başlatmak, lisansüstü öğrencilerimizin oranını yükseltmek, öğrencilerimizin ders dışı alanlarda yetkinliğini arttırmak, araştırma-geliştirme altyapımız daha da güçlendirerek nitelikli bilimsel bilgi çıktılarımızı arttırmak ve araştırma üniversitesi olma özelliklerini kazanmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
  v
  Yine, özellikle sağlık alanında uluslararası standartların üzerinde sunduğumuz hizmetleri daha da geliştirip çeşitlendirmek, sürdürülebilirliğini ve erişilebilirliğini sağlamak amaçlarımız arasında yer almaktadır. Üniversitemiz kültür, sanat ve spor alanlarında güçlü bir kapasite ve akademik birikime sahiptir. Yeni plan döneminde bu alanda sunduğumuz hizmetleri arttırarak sürdürmeyi hedeflemekteyiz. 46 yıl önce kurulan üniversitemiz güçlü bir kurumsal kapasiteye erişmiş bulunmaktadır. Kurumsal yapımızı daha da güçlendirerek kurumsal kapasitemizi geliştirmeyi öngörmekteyiz. Ayrıca üniversitemiz ülkemizin en güzel kampüslerinden birine sahiptir ve bu niteliği daha da geliştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
  2022-2026 stratejik planının bizi belirlediğimiz misyon, vizyon ve temel değerlerimize ulaştıracak amaç ve hedefler içerdiğine inanıyorum. Büyük bir emek harcanarak ve katılımcılıkla hazırlanan bu planın, katılımcı bir yönetim anlayışı, paydaşların işbirliği ve çabalarının uyumlulaştırılması ile başarılı olacağını inancım tamdır. Üniversitemizin yol haritası olan bu planın bizi belirlediğimiz amaç ve hedeflerimize ulaştıracağına yürekten inanıyorum.
  2022-2026 stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.
  Prof. Dr. Ahmet Kızılay
  Rektör

 • A.1: Öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları ile çağın gerektirdiği becerilere sahip, edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürebilen, güncel eğitim modelleri ile desteklenen yetkin bireyler yetiştirmek
  A.2: Nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmalarını artırarak araştırma üniversitesi statüsü kazanmak, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almak
  A.3: Uluslararası standartlarda sunulan sağlık hizmetini geliştirmek, çeşitlendirmek, sürdürülebilirliğini ve erişilebilirliğini sağlamak
  A.4: Kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile toplumsal gelişmeye katkı sağlamak
  A.5: Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H.1.1: Tüm akademik birimlerimizde akreditasyon süreçlerinin başlatılması
  H.1.2: Uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması
  H.1.3: Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payının beşinci yılsonu itibariyle %20’ye çıkarılması
  H.1.4: Çift ana dal ve yan dal programlarının ve bu programlara devam eden öğrenci sayılarının arttırılması
  H.1.5: Eğitim öğretim programlarındaki derslerin ve ders içeriklerinin iç ve dış paydaşların görüşleri de alınarak her yıl gözden geçirilmesi
  H.1.6: Mezun olan öğrencilere sosyal transkript verilmesi
  H.2.1:Çok disiplinli laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların en az %20 oranında artırılması
  H.2.2: Nitelikli yayın, bilimsel araştırma projeleri, patent ve stratejik araştırma sayılarının en az %50 oranında artırılması
  H.2.3: Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinde AR-GE tabanlı girişimcilik projeleri sayısının en az %20 oranında artırılması
  H.2.4: Araştırma uygulama merkezlerinin akademik çıktılarının en az %100 oranında artırılması
  H.2.5: Ufuk Avrupa, ERA, AB vb. uluslararası fonlardan daha fazla yararlanılması
  H.3.1: Sağlık hizmetleri altyapısının geliştirilmesi ve daha fazla hastaya kaliteli hizmet sunulması
  H.3.2: Uluslararası akreditasyonun sağlanması
  H.3.3: Telesağlık hizmetleri ile sağlık hizmetine kolay erişimin sağlanması
  H.3.4: Sağlık turizminin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası tercih edilebilirliğinin artırılması
  H.3.5: Organ naklinin çeşitlendirilmesi ve organ nakli sayısının her yıl en az % 10 oranında artırılması
  H.4.1: Ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin her yıl en az %20 oranında arttırılması
  H.4.2: Yapılacak araştırmalarla bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin ortaya çıkarılması, korunması ve geliştirilmesi
  H.4.3: Sosyal sorumluluk proje sayısının her yıl %15 oranında artırılması
  H.5.1: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi
  H.5.2: Bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi
  H.5.3: Üniversitemizin gelirlerinin arttırılması, altyapı ve fiziksel olanakların iyileştirilmesi
  H.5.4: Yeşil Kampüs çalışmalarının sürdürülebilir hale getirilmesi
  H.5.5: Kurum kültürünün geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]