2020-2024 dönemi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır.
  2015 yılında kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş iş birliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmektedir.

  Tüm kurumlar için geçerli olduğu gibi bir yükseköğrenim kurumu olan üniversitemiz de gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerini yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmektedir. Üniversitemiz yukarıda arz edildiği üzere bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren tarım ve eğitim sektöründe uygulamalı, bilimsel ölçütlere dayanan bir model ile gelişip tercih edilen saygın bir üniversite olma hedefi belirlenmiştir.
  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bir eğitim kurumu olarak bağımsız, güçlü ve kalkınmış bir ülkede yaşama arzusuyla ve ülkemizin genç nüfusunu eğitim, bilgi ve teknolojiyle eğitip, ülke hizmetine sunma amacı gütmektedir. İlgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler doğrultusunda üniversitemizin misyonunu ve vizyonunu, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, politikalarımızı, hedeflerimizi ve kaynak dağılımlarımızı bu planda açıklamış bulunmaktayız.
  Bir yükseköğretim kurumu olarak üniversitemizin başarısı kurum mensuplarının, kurumsal kimlik kazanmada gösterdikleri özveri ve yoğun mesailerle gerçekleşecektir. Bu bağlamda hedeflerimize ulaşma noktasında akademik ve idari personelimize büyük görevler düşmektedir. Üniversitemizin bütün birimlerindeki mensuplarımızın özveriyle çalışacağından şüphe duymuyoruz. Planın hazırlanmasında, uygulanmasında ve sürece katkı sağlayacak herkese teşekkür ederim.
  Saygılarımla…

  Prof. Dr. Ekrem KALAN
  Rektör

 • A.1. Çağdaş ve kaliteli eğitim ve öğretim anlayışıyla başarıyı artırmak.

  A.2. Üniversitenin bilimsel ve akademik altyapısını güçlendirmek.

  A.3. Toplumsal anlamda bölgeye ekonomi, tarım, turizm, kalkınma ve girişimcilik alanlarında destek olmak.

  A.4. Kurumsal kültürü ve kapasiteyi artırmak.

 • H.1.1. Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerinin artırılması,

  H.1.2. Üniversitenin daha başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak,

  H.1.3. Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak,

  H.1.4. Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek,

  H.1.5. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası itibarını artırmak,

  H.1.6. Çağdaş, donanımlı derslik/laboratuvar, atölye, sağlık merkezi, öğrenci yaşam merkezi Teknokent ve kültür merkezleri olanaklarının sağlanması,

  H.1.7. Üniversitenin engelli öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak.

  H.2.1. Bilimsel araştırma- geliştirme süreçlerinde fiziksel alt yapının güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması,

  H.2.2. Web at science kapsamında indekslenen dergilerde yayımlanan bilimsel çalışma sayısının artırılması,

  H.2.3. Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen kongre, konferans ve sempozyumların sayısının artırılması,

  H.2.4. Kütüphane ve dokümantasyon altyapı olanaklarını iyileştirmek.

  H.3.1. Sağlık turizmi tanınırlığını, niteliğini ve kapasitesinin artırılması,

  H.3.2. Bölgesel ve ulusal düzeyde şehrin kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak,

  H.3.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve bölgeye yönelik sektörel işbirliği geliştirmek,

  H.3.4. Sağlık alanında ürün ve hizmetleri tanıtımı ve etkileşimini artırmak.

  H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak,

  H.4.2. Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmek,

  H.4.3. Mezunlarla iletişimi sağlamak ve işbirliğini güçlendirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]