2009-2013 dönemi Gaziantep Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çağın geldiği nokta, sosyal olayların bile artık ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir anlayışla ele alındığı bir noktadır.

   

  Bu itibarla, verimlilik ve hesap verebilirlik, bu temel anlayışın çok önemli öğeleridir. Ülkemizde de mali yönetimi şeffaf ve disiplin altına alacak bahsedilen yukarıdaki temel anlayışa yönelik olarak çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu önemli bir aşamadır.

   

  Bu çerçevede tüm üniversite birimlerinin ve genelde üniversitemizin stratejik amaçları paralelinde performans göstergeleri belirginleştirilmiştir. Uygulayıcı kurumlar olarak stratejik amaçların gerçekleşme düzeyini yansıtmada yardımcı olacak olan Stratejik Amaç ve Hedefler ile performans göstergeleri saptanmıştır. Stratejik Plan Kurumumuzun sahip olduğu beşeri,

  Mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli, ekonomik ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada önemli bir rehber olacaktır.

   

  Stratejik Planımızın başarıyla uygulanmasında tüm çalışanlarımıza büyük görevler düşmekte olup; planın hazırlanmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

   

  Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN

               Rektör

 • A1-       Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek

  A2-       Bilimsel araştırma stratejileri

  A3-       Topluma sunulan hizmetleri geliştirilmesi stratejileri

  A4-       Yapı ve alt yapı hazırlama ve geliştirme

  A5-       Öğrencilerin sosyal kültürel ve akademik gelişimlerini sağlamaya yönelik stratejiler

   

 • H1.1-     Çalışanların memnuniyeti iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak

   

  H1.2-     Akademik ve idari personelin alanları ile ilgili seminer ve konferanslara katılımı sağlanacaktır

   

  H1.3-     2011 yılı sonuna kadar öğrenciler için etkili eğitim ortamları ( sınıf, laboratuvar çalışma ofisleri ) oluşturulacaktır

   

  H1.4-     Eğitim öğretimin daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda sürdürülmesi

   

  H1.5-     Eğitimcilerin eğitimi çalışmalarının sürdürülmesi

   

  H1.6-     Yönetimsel kadrolarda görev alan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin

   

  H1.7-     Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi

   

  H1.8-     Lisans ve lisansüstü eğitim– öğretimde kalitenin arttırılması

   

  H1.9-     Her eğitim öğretim yılından önce ders kataloglarının gözden geçirilerek ihtiyaca binaen değişikliklerin yapılması

   

  H1.10- Kapalı Devre Radyo Televizyon Yayın Kalitesinin arttırılması

   

  H1.11- Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması

   

  H1.12- E-öğrenim programının başlatılması

   

  H1.13- Nitelikli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercihini sağlamak

   

  H1.14- Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurt dışında eğitim imkânı sağlamak

   

  H1.15- Bilişim ve teknoloji eksikliklerinin tamamlanması

   

  H1.16- Bazı alanlarda bulunmayan kitap ve süreli yayınların kütüphane kaynaklarına eklemlenmesi

   

  H2.1-     Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi

   

  H2.2-     Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması

   

  H2.3-     Ulusal ve uluslararası konferanslara katılım ve bildiri sunma faaliyetlerinin teşvik edilmesi

   

  H2.4-     Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi

   

  H2.5-     Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının artırılması

   

  H2.6-     Proje hazırlama biriminin oluşturulmasıyla ilgili alt yapı çalışmalarının başlatılması

   

  H2.7-     Bilimsel araştırma, tez ve altyapı projelerinin teşvik edilmesi

   

  H3.1-     Araştırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması

   

  H3.2-     Araştırma ve Uygulama hastanesi bünyesinde Onkoloji ve Kardiyoloji enstitülerinin kurulması

   

  H3.3-     Önümüzdeki 5 yıllık süreçte; yurt dışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak

   

  H3.4-     Daha nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak

   

  H3.5-     Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılması

   

  H3.6-     Üniversiteyle ilgili görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması

   

  H3.7-     Ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerin arttırılarak sürdürülmesi

   

  H3.8-     Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerinin sağlam temellere dayanması ve sürekliliğinin sağlanması

   

  H3.9-     Mezun öğrenciler e-sisteminin kurulması

   

  H3.10- Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi

   

  H3.11- Toplum sorunları ile ilgili merkezlerimizin etkinliklerinin arttırılması

   

  H3.12- E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması

   

  H4.1-     2008 yılında yapımına başlanan Fakülte ve Yüksekokul bina inşaatlarının tamamlanması

   

  H4.2-     Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır

   

  H4.3-     Merkez Kampüs içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat işlerinin tamamlanması

   

  H4.4-     İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuvarı, oluşturulması için gerekli çalışmaların başlaması

   

  H4.5-     Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması

   

  H4.6-     1000 kişilik 1, 250’şer kişilik 4 adet kongre toplantı salonu bulunan kongre merkezi kurulması

   

  H4.7-     Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması

   

  H4.8-     Kurulma çalışmalarına başlanılması planlanan yeni fakültelerin ve bölümlerin kurulma çalışmalarına başlanılması

   

  H5.1-     4-5 bin kişilik amfi tiyatro ve spor rekreasyon alanları geliştirilmesi

   

  H5.2-     Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmalık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek

   

  H5.3-     Öğrencilerin beslenme ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek

   

  H5.4-     Öğrencilere daha fazla tiyatro sinema vb. Kültürel faaliyetler düzenlemek

   

  H5.5-     Başarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları

   

  H5.6-     Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması

   

  H5.7-     Engelli öğrencilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması

   

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]