2009-2013 dönemi Gebze Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve İdari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile başlatılmıştır. 

   

  Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde bir kurumun ilerlemesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik yönetim esaslarını uygulaması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca günümüzde eğitim kurumlarının etkin şekilde yapılanmaları ve performansa odaklanarak eğitim, araştırma, bilimsellik, alt yapı ve hizmetlerini en verimli şekilde sunmaları ve bu nedenle de stratejik planlarını hazırlamaları gerekmiştir. 2006 yılında bu çerçevede Enstitümüzde bir Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş ve bu ekip, tüm birimlerle koordineli şekilde 2007–2010 Stratejik Planını hazırlamış ve Yüksek Öğretim Kurulu’na sunulmuştur. 2007 yılında ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının dokuzuncu maddesi çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na sunulmak üzere 2009–2013 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

   

  Bu stratejik plan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak tablosunu içermektedir.

   

  Geleceğimizi, görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan büyük önem taşımaktadır. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, planın uygulanması sürecinde tüm birimlerimize başarılar dilerim.

                    

              Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY

                                REKTÖR

 • A1- Sunulan eğitim öğretim programlarının kalitesini artırmak ve güvence altına almak

  A2- Öğrenci/öğretim üyesi ve lisans öğrenci sayısı/lisansüstü öğrenci sayısı oranlarını koruyarak ve öğrenci kalitesinin artırarak dengeli bir şekilde büyümek

  A3- Araştırma alt yapısı ve ortamını geliştirmek

  A4- Bilimsel yayın sayı ve kalitesini artırmak

  A5- İdari ve akademik faaliyetlerle ilgili iş süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmek

  A6- Öğrencilere ve çalışanlara verilen destek hizmetlerini iyileştirmek

  A7- Kullanılan kapalı alanları artırmak ve yerleşkelerdeki çevre düzenlemesi tamamlamak

  A8- Öğretim üyelerinin kamu ve özel sektöre yönelik faaliyetlerini artırmak

  A9- Gebze ileri teknoloji Enstitüsü’nü tanıtmak

 • H1.1- Eğitimde kurumsallaşmayı sağlamak

   

  H1.2- Kurum içi ve dışı uzmanların ders içeriklerini iyileştirme ve program kalitesini artırma konusunda katkı yapmalarını sağlamak

  H1.3- Çok disiplinli programlar oluşturmak

   

  H1.4- Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde bilgi, görgü ve becerilerini artırmalarını sağlamak

   

  H1.5- Lisansüstü programlarında en son bilimsel literatürü yakından takip etmek

   

  H1.6- Genç ve alanında başarılı öğretim üyelerini kuruma çekmek ve mevcut olanların GYTE’de kalmalarını özendirmek

   

  H1.7- Saha çalışmalarının etkinliğini artırmak

   

  H1.8- Öğrencilere Türkçe ve İngilizce dil becerileri konusunda sunulan eğitim hizmetini iyileştirmek

   

  H2.1- Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin ÖSS’deki yüzdelik dilimini yükseltmek

   

  H2.2- Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin nitelikleri ile ilgili sayısal göstergeleri iyileştirmek

   

  H2.3- Öğretim üyesi sayısını artırmak

   

  H2.4- Öğrenci sayısını mevcut oranları bozmadan artırmak

   

  H2.5- Mezun olan lisansüstü öğrenci oranını artırmak

   

  H2.6- Sanayi ile işbirliğini geliştirerek mezunların iş bulmasına yardımcı olmak

   

  H2.7- Burs olanaklarını artırmak

   

  H3.1- Bölümlerde proje faaliyetlerini artırmak

   

  H3.2- Öğretim üyelerince sunulan lisansüstü tez danışmanlığı hizmetinin kalitesini artırmak

   

  H3.3- Tez kalitesini değerlendirme sürecini daha şeffaf ve etkin hale getirmek

   

  H3.4- Araştırma alanlarını belirlemek

   

  H4.1- Akademisyenlerin işe alma ve terfi kararlarında yayın sayı ve kalitelerini en önemli kriter olarak dikkate almak

   

  H4.2- Bilimsel yayın yapımını teşvik etmek

   

  H5.1- Etkin bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması

   

  H5.2- İş gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan miktarda idari personel temin edilmesi

   

  H5.3- İdari personelin gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenli olarak yapılması

   

  H5.4- Personel memnuniyetinin artırılması

   

  H6.1- Öğrenci işleri hizmetlerini iyileştirmek

   

  H6.2- Kütüphane hizmetlerini iyileştirmek

   

  H6.3- Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek

   

  H6.4- Sağlık kültür ve spor hizmetlerini iyileştirmek

   

  H6.5- Öğrencilere kampüs içinde barınma imkanları sunmak

   

  H7.1- Çayırova yerleşkesinde yeni eğitim ve araştırma binaları inşaa ederek bu yerleşkede büyümek

   

  H7.2- Çayıova yerleşkesinde yeni hizmet binaları inşaa ederek bu yerleşkede büyümek

   

  H7.3- Yerleşkelerdeki çevre düzenlemesini ve altyapı imalatlarını tamamlamak

   

  H7.4- Çayırova ve Muallimköy yerleşkelerindeki bina bakım-onarım çalışmalarını yürütmek

   

  H8.1- Kamu yararına yönelik proje almak

   

  H8.2- Bölümlerin endüstriye yönelik hizmetlerini geliştirmek

   

  H9.1- Enstitü internet sayfalarını geliştirmek

   

  H9.2- Enstitünün tanıtımına yönelik afiş ve broşürler hazırlamak

   

  H9.3- Basın yayın organları aracılığıyla enstitüyü tanıtmak

  H9.4- Mezunlar derneğinin etkinliğini artırmak ve mezun olan öğrencilerle mezuniyetlerinden sonra da iletişime devam etmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]