2022-2026 dönemi Selçuk Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Selçuk Üniversitesi tarihi birikimi ve yerleşik kurumsal kimliğiyle Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Bu bilinç ve özgüvenle hareket eden üniversitemiz kurulduğu günden bu yana; bireysel, toplumsal ve evrensel değerleri ve bunların gelişimini önceleyen, sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine erişmiş ve bunları yaygınlaştırmayı amaçlayan, yaşam boyu öğrenme ilkesini düstur edinmiş ve bu çerçevede öğrenmeye olan merakını asla dindirmeyen, etik değerlere bağlı, tarihi ve kültürel aidiyeti gelişmiş, her alanda yerliliği ve milliliği yücelten ve bu kapsamda ülkemizin 2023-2071 vizyonlarına odaklanmış olarak coğrafi sorumluluklarının farkında olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

  Üniversitemiz kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayarak, çok yönlü eğitimi esas alarak ve multidisipliner-transdisipliner bir araştırma ajandasını gündeminde tutarak uluslararası alanda tercih edilen bilim-teknoloji merkezi olma yolundaki çalışmalarını sürdürmektedir.

  Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bir aday araştırma üniversitesi olarak Selçuk Üniversitesinin “Topluma ve insanlığa sürekli değer katan dünya çapında bir araştırma üniversitesi “ olmasını en temel amaç olarak görmektedir.

  Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı’nın hazırlanmasına katkılarından dolayı Stratejik Plan Hazırlama Kurulu üyeleri başta olmak üzere akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Metin AKSOY

  Selçuk Üniversitesi Rektörü

 • A1- Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileş- tirmeler yapmak

  A2- Yüksek nitelikli, yenilikçi ve toplumsal ve uluslararası katkılar sunan araştırma faaliyetleri geliştirmek

  A3- Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal hizmet faaliyetlerini artırmak

  A4- Tüm süreçlerinde paydaş etkileşimli, katılımcı, kalite odaklı ve dijital dönüşüm entegreli yönetişim anlayışını yerleştirmek

 • H1.1- Lisansüstü öğrenci oranını ve öncelikli alan lisansüstü program sayısını artırmak

  H1.2- Eğitim-öğretimin uluslararası nicelik ve niteliğini artırmak

  H1.3- Öğrenen merkezli eğitimi ve akreditasyonu yaygınlaştırmak

  H1.4- Dijital dönüşüm ve uzaktan eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak

  H2.1- Yüksek nitelikli yayın ve atıfların sayısını artırmak

  H2.2- Öncelikli araştırma alanlarına yönelik çalışmaların nicel ve nitel açıdan gelişimini sağlamak

  H2.3- Disiplinler arası ve uluslararası ortak çalışmaların sayısını artırmak

  H2.4- Araştırma altyapısının nicelik ve niteliğini artırmak

  H2.5- Üniversite-sektör-kamu iş birliğine dayalı araştırma geliştirme ve girişimcilik fa- aliyetlerini yaygınlaştırmak ve projeleri toplumsal ve ekonomik katkılı ürünlere dönüştürmek

  H3.1- Ömür boyu eğitim faaliyetlerini çeşitlendirmek

  H3.2- Mezunlarla ilişkileri kariyer gelişimi faaliyetleri ile entegreli olarak geliştirmek

  H3.3- Öğrencilere ve topluma yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sunulan hiz- metlerin kapasitesini ve kalitesini artırmak

  H3.4- Sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetleri ile topluma yönelik hizmetlerin kapasitelerini artırmak ve kalitelerini iyileştirmek

  H4.1- Kütüphanenin alt yapı ve kaynak kapasitesini artırarak dijital dönüşüm ve hizmet kalitesi açısından geliştirmek

  H4.2- Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki altyapısını ve teknolojik donanımını geliştirmek

  H4.3- Paydaş ilişkileri ve kalite yönetimi temelli kurumsal gelişimi artırmak

  H4.4- Yazılım/otomasyon sistemlerini sürekli iyileştirmelerle entegre bir yönetişim siste- mini oluşturmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]