2022-2026 dönemi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 21. yüzyılda dünyamız; küresel dönüşümlerin hız kazandığı, her türlü kurumsal gelişmenin çok kısa sürede uluslararası ölçekte yaygınlaştığı bir yapı arz etmektedir. Yükseköğretim kurumları da bu dönüşümün içerisinde varlığını devam ettirmek ve sürekli gelişmek için hali hazırda sahip olduğu ve potansiyel arz eden kaynaklarını etkili ve verimli değerlendirerek dünyadaki yenilikleri takip etmek zorundadır. Her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da ortaya çıkan gelişmeler, üniversitelerin başarıyı nasıl sağlayabileceği konusunu daha karmaşık hale getirmektedir. Bir yandan dünya ve ülke koşullarının politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda hızla değişiyor olması, diğer yandan yükseköğretim sektörünün giderek uluslararasılaşması ve daha rekabetçi bir yapıya bürünmesi bu karmaşıklığın temelini oluşturmaktadır.

  Bütün bu gelişmeler ışığında edindiğimiz tecrübeler ve 11. Kalkınma Planı başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programı gibi üst politika belgeleri ile uyumlu ve bunların rehberliğinde hazırlanan Üniversitemiz stratejik planı; mevcut kaynaklar ile iç ve dış paydaşların faydalarını en üst seviyeye çıkarmak gayesini taşımaktadır.

  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin, belirlediği hedefleri gerçekleştirerek Türk Yükseköğretim Sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olabilmesi amacıyla hazırladığı ve başarılı bir biçimde uygulandığında ortak anlayışı yansıttığından ötürü önemli bir yol haritası olarak gördüğü 2022-2026 dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, Stratejik Planın tüm paydaşlarımıza ve Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

   Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

 • AMAÇ 1: Eğitimde yeterliliğe dayalı kalite güvence sistemi ile öğrenci merkezli eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek.  

  AMAÇ 2: Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma odaklı, ulusal ve uluslararası düzeyde, yenilikçi ve girişimci araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

  AMAÇ 3: Sosyal sorumluluk vizyonu ile çevresel ve kültürel duyarlılığı gözeterek, beklentiler doğrultusunda toplumsal katkı sağlamak.

  AMAÇ 4: ADALET ve liyakate dayalı, hesap verebilirlik ilkesine bağlı, değişimci, katılımcı, sürekli iyileştirme ve yenilikçi yaklaşıma dayalı yönetim yapısını sürdürmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]