2019-2023 dönemi Strateji ve Bütçe Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik planlar, devletlerin ve kurumların orta ve uzun vadeli hedeflerini, temel ilkelerini, performans kriterlerini ve bunlara ulaşmak için izleyeceği yöntemleri içeren belgelerdir. Türkiye’nin son 17 yılda kat ettiği mesafede, hazırladığımız ve uyguladığımız stratejik planların önemli rolü vardır.

  Son dönemde eğitimden sağlığa, yargıdan güvenliğe, ulaşımdan savunmaya kadar geniş bir alanda
  gerçekleştirdiğimiz reformlar sayesinde ülkemizi, bölgesinin istikrar ve güven adası haline getirmeyi
  başardık. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından tasdik edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kararı sonrasında Türkiye, yeni ve büyük bir değişim sürecine girmiştir. Yeni dönemde de hedefimiz vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden azami derecede istifade ederek, huzurlu ve müreffeh bir hayat sürebilmelerini sağlamaktır. Bu sistem değişikliği, milli iradenin yönetime daha etkin yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla tesisi yanında, 2023 hedeflerimizin, 2053 ve 2071 vizyonumuzun hayata geçmesi yolunda da ülkemize ve milletimize yepyeni ufuklar kazandıracaktır.

  Yeni yönetim modelimizi, mevcut ve muhtemel sorunlarımıza çözüm odaklı bir yaklaşımla inşa ettik. Böylece kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da yürütmenin faaliyetlerine daha nitelikli katkıda bulunma imkânına sahip oldular. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma süreçlerini daha hızlı, daha etkin ve daha verimli bir şekilde işletebilmek için Bakanlık sayısını 16’ya düşürdük. Bunun yanında politika önerileri geliştirecek 9 kurul ihdas ettik. Ayrıca özel önem verdiğimiz hususlarda faaliyet gösterecek 4 ofis oluştururken, bazı kurumları da doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağladık.

  Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan kurumlardan birisi de Strateji ve Bütçe Başkanlığıdır. Bu Başkanlık, bütçe hazırlık ve uygulama sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini, mali disiplinin ve verimliliğin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacaktır. Başkanlığımızın bir diğer vazifesi de kamu kaynaklarının orta ve uzun vadeli temel politikalarla uyumlu olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmektir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program ve diğer temel politika belgelerinin kamu ve özel sektör temsilcilerinin de katkılarıyla hazırlanmasına öncülük edecektir. Kamuda stratejik planların ve performans programlarının uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar da yine Başkanlığımızca yürütülecektir. Böylece plan-program-bütçe uyumu sağlanacaktır. Uygulamaları yerinde takip ederek kamu kurumlarına, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına rehberlik etme, bu doğrultuda gereken araştırma ve analizleri yapma görevi de Başkanlığımızın sorumlulukları arasındadır. Başkanlığımızın kuruluş hedeflerinden biri de kamuda personel rejiminin güçlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin etkin bir şekilde yürümesi, böylece hizmet kalitesinin yükseltilmesidir. Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2019-2023 Stratejik Planının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

  RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  CUMHURBAŞKANI

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]